Zarządzenie nr 1/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji  rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Pozyskiwania Środków Finansowych

Zarządzenie nr 2/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. promocji miasta.

Zarządzenie nr 3/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina na 2015 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 4/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 roku Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3

Zarządzenie nr 5/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza

Zarządzenie nr 6/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie odwołania członka Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Pozyskiwania Środków Finansowych.

Zarządzenie nr 7/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie odwołania członka Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.promocji miasta.

Zarządzenie nr 8/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie powołania członka Komisji rekrutacyjnej i do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Pozyskiwania Środków Finansowych.

Zarządzenie  nr 9/2015  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie powołania członka Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.promocji miasta.


Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Załącznik Nr 1  

Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 stycznia 2015 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu. Załącznik

Zarządzenie nr 12/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza

Zarządzenie nr 13/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Zarządzenie nr 14/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 15/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.obsługi kasy

Zarządzenie nr 16/2015 Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.dodatków mieszkaniowych

Zarządzenie nr 17/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2015 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2  

Zarządzenie nr 18/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2015 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie: wniesienia do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. w Gostyninie aportu w postaci nieruchomości

Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 80/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie sposobu korzystania z pojazdów i sprzętu silnikowego oraz w sprawie gospodarki paliwowej w Gminie Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 lutego 1015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2015

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miasta Gostynina w zakresie rozwoju sportu w 2015 r.

Zarządzenie nr 23/2015 Burmistrz Miasta Gostynina z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw likwidacji barier architektonicznych w obiektach  użyteczności publicznej na terenie miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie nr 25/2015  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania oferty inwestycyjnej  dla inwestorów.

Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygniecie ofert na realizację zadań publicznych, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2015.

Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 29/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2015 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 40/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie

Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Gostynia z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5/2006 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 32/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 33/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania w Urzędzie Miasta Gostynina zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - Załącznik

Zarządzenie Nr 35/2015 - Anulowano

Zarządzenie nr 36/2015   Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds.opracowania Strategii Rozwoju Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie: powołania Gostynińskiej Rady Biznesu przy Burmistrzu Miasta Gostynina

Zarządzenia Nr 38/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyk

Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: powołania Zespołu negocjacyjnego dla potrzeb uzgodnienia wysokości odszkodowań za grunty wydzielone i przejęte pod drogi publiczne.

Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Opinia RIO

Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2015 rok

Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2015 roku zmieniające uchwałę nr 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-202 2

Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 46/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2015 rok Załącznik  

Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania nowych członków Gostynińskiej Rady Biznesu przy Burmistrzu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 kwietnia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Zarządzenie nr 50/2015 Burmistrza Miasta  Gostynia z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie  zmiany Zarządzenia nr 16/2012 z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzania oględzin w zakresie postępowań administracyjnych dot.zajęcia pasa drogowego dróg gminnych publicznych.

Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. „Program profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2015”.

Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania niewykorzystanych formularzy ścisłego zarachowania do wydawania dowodów osobistych

Zarządzenie nr 54/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 1, uzupełnienia składu komisji oraz zmiany zarządzenia Nr 52/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 55/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds.obsługi informatycznej oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej zarządzonych w dniu 10 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 56/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015

Zarządzenie nr 57/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 58/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina Załącznik

Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego. Załącznik nr 1  

Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 47/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  12 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów - wersja edytowalna wyniki naboru

Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  12 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia zasad rekrutacji dzieci z Gminy Miasta Gostynina w ramach realizacji zadania: „Opiekun dzienny w Gostyninie” - wersja edytowalna

Zarządzenie nr 64/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji socjalnej

Zarządzenie nr 65/2015 - Anulowano

Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej. Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 67/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 5 i w obwodowej komisji wyborczej nr 13, uzupełnienia składu komisji oraz zmiany zarządzenia nr 52/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie nr 68/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 maja 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Zarządzenie nr   69/2015  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia   27 maja   2015 r. w sprawie: ogłoszenia   zasad rekrutacji   dzieci   z Gminy Miasta Gostynina   w ramach realizacji zadania:  „Opiekun dzienny w Gostyninie” - wersja edytowalna.

    Wyniki rekrutacji dzieci z Gminy Miasta Gostynina w ramach realizacji zadania: “Opiekun dzienny w    Gostyninie”

Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Rynek i Zamkowej.

Zarządzenie nr 71/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenie nr 23/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Gostynina.

Zarządzenie nr 72/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 maja 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Zarządzenie nr 73/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 74/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie