ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT STAŁY I CZASOWYMeldowanie cudzoziemców

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Rynek 1

telefon 24 236 07 31, 24 236 07 32,

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7:30-15:30,
Wtorek 7:30-16:30,
Piątek 7.30-14.30


Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty
- dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej polskiej /paszport, karta pobytu/, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii, także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

- przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące: dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii "zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu" lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu" dla obywateli innych państw: karta pobytu, wiza, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP lub zgody na pobyt tolerowany.


Przy zameldowaniu na pobyt stały:

- dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw członkowskiego EFTA  i Szwajcarii: "dokument potwierdzający prawo stałego pobytu";

- dla obywateli innych państw: karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem na osiedlenie się, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu st. uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,  udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany;

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

- Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;

- Dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;


Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy OBEJMUJE WYŁĄCZNIE cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA oraz Szwajcarii. Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy zgłasza się ustnie w obecności właściciela lub najemcy lokalu z zachowaniem pozostałych wymogów wskazanych do zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące. Cudzoziemcy z innych państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz - przy zameldowaniu na okres do 3 miesięcy nie przedstawiają wizy lub innego dokumentu zezwalającego na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.- formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące", "Zgłoszenie pobytu stałego"Gdzie odebrać formularze:
Druki "Zgłoszenie pobytu stałego", "Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące" można otrzymać w Wydziale Spraw ObywatelskichInne wskazówki, uwagi:

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii oraz członek rodziny ww. cudzoziemca jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca - zwalnia się z obowiązku zameldowania cudzoziemca, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. r. o ewidencji ludności ( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1397 )

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hubert Wojciechowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-22 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-29 08:53:06
  • Liczba odsłon: 3673
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562496]

przewiń do góry