Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Nr postępowania na Platformie przetargowej Gminy Miasta Gostynina: https://gostynin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html – Z31/32320
Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2023/BZP 00049611/01 z dnia 2023-01-23 zostało opublikowane na https://ezamowienia.gov.pl/
Znak sprawy: ZP. 271.1.1.2023

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy


Dostawa sprzętu, urządzeń, usług i oprogramowania oraz dostawa i konfiguracja urządzeń, licencji oraz zabezpieczeń typu
firewall dla Urzędu Miasta Gostynina w ramach programu grantowego Cyfrowa Gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Gostynina
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015431
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rynek 26
1.5.2.) Miejscowość: Gostynin
1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gostynin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gostynin.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa sprzętu, urządzeń, usług i oprogramowania oraz dostawa i konfiguracja urządzeń, licencji oraz zabezpieczeń typu
firewall dla Urzędu Miasta Gostynina w ramach programu grantowego Cyfrowa Gmina
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef4f0ce4-98ae-11ed-b4ea-f64d350121d2
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049611
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045317/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa sprzętu, urządzeń, usług i oprogr. oraz dostawa i konfiguracja urządzeń, licytacji oraz zabezpieczeń typu firewall dla Urzędu Miasta Gostynina w ramach programu grantowego Cyfrowa Gmina
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
W ramach programu grantowego Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach umowy o powierzenie grantu nr 4980/3/2022 z dn. 09.05.2022 r.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gostynin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://gostynin.logintrade.net/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7. Rejestracja na Platformie, w tym
złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga posiadania konta użytkownika. Posiadanie konta na Platformie oraz składanie ofert
w postępowaniach nie wiąże się z żądnymi kosztami dla Wykonawców. Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje
podstawowe wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy (dostępne na stronie https://gostynin.logintrade.net/
zakładka wymagania techniczne):
1) dostęp do sieci internet;
2) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
3) włączona obsługa JavaScript;
4) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
5) zainstalowany Acrobat Reader;
6) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Gostynina reprezentujący Gminę Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin (dane kontaktowe Zamawiającego w części I SWZ).
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod.umg@gostynin.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP. 271.1.1.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) część I - dostawa sprzętu, urządzeń, usług i oprogramowania:
• Stacje robocze – 30 szt.
- Laptop wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym – 5 szt.
- Komputer stacjonarny wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym (zestaw: stacja robocza, monitor,
klawiatura, mysz) – 25 szt.
• Skaner – 2 szt.
• Główna stacja robocza wraz z monitorem oraz systemem operacyjnym – 1 szt.
• Zestaw do e-learningu – 5 szt.
• Zestaw wideokonferencyjny – 1 szt.
• Urządzenie wielofunkcyjne – 4 szt. w tym:
- Urządzenie wielofunkcyjne – kolor (1 szt.)
- Urządzenie wielofunkcyjne czarno-białe (3 szt.)
• Serwer główny Urzędu – 1 szt.
• Urządzenie do kopii zapasowych (NAS) – 1 szt.
• Specjalistyczne oprogramowanie wraz z jego zdalną instalacją, konfiguracją, profilowaniem oraz nadzorem wdrożeniowym
– 1 szt.
• Urządzenie do rozbudowy sieci LAN wraz z montażem i konfiguracją – 1 szt.
Oferta na część I musi uwzględniać wszystkie ww. sprzęty, urządzenia, itd.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
część II - dostawa i konfiguracja urządzeń, licencji oraz zabezpieczeń typu firewall:
• Urządzenie typu UTM/firewall służące do rozbudowy zabezpieczeń logicznych wraz z serwisem UTM Security Pack
(FW+IPS, VPN, filtr URL, AV, AS) oraz serwisem Next Business Day – 1 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres serwisu
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c
Art. 109 ust. 1 pkt 3
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda
żadnych środków dowodowych
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wstępne oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p, oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
1) Część I – 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy 00/100) złotych
2) Część II – Zamawiający nie żąda wadium
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Część I
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp oraz przewiduje
zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp możliwość zmiany postanowień umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowień umowy w przypadku:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy jeżeli:
a) wystąpią okresowe niedostępności na rynku materiałów, urządzeń, sprzętu lub oprogramowań, wskazanych w
dokumentacji Zamawiającego, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) wystąpi niemożność wykonywania przedmiotu umowy w związku z zaistnieniem działania siły wyższej/ okoliczności nadzwyczajnych (np. działań wojennych, skażenia radioaktywnego, epidemii/pandemii, klęsk żywiołowych, ataków terrorystycznych, przerw w dostawie energii elektrycznej itp.) w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
– termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o czas trwania ww. okoliczności/niedostępności
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy i – jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, powstałej w związku z ww. okolicznościami; przedłużenie terminu
wykonania umowy nie daje Wykonawcy prawa do dodatkowego wynagrodzenia;
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności zmian.
3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
4. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określonego w umowie.
5. Nie stanowi zmiany umowy w szczególności:
1) zmiana danych teleadresowych strony umowy,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-prawna umowy (np. zmiana rachunku bankowego, sposobu opisywania faktur).
Część II – Zamawiający nie przewiduje zmian umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://gostynin.logintrade.net/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Iwona Dębowska oraz Robert Gontarek, tel. 48 24 236 07 37;
2) w zakresie merytorycznym:
Łukasz Magierski, tel. 48 24 236 07 25.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-23 08:29:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-23 09:02:04
  • Liczba odsłon: 676
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339522]

przewiń do góry