Charakterystyka wydatków zrealizowanych w 2004 roku

 

 

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                             407,-zł

 

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze                                               407,-zł

 § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

                   wpływów z podatku rolnego                                                            407,-zł

             

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                           388.811,-zł

 

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne                                  388.811,-zł

 Wydatki bieżące związane z realizacją zadań, w tym:

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                  7.992,-zł

-         5.334,-zł – materiały do remontów bieżących ulic (przepusty

drogowe, kostka brukowa, krawężniki, rury drenarskie

i kanalizacyjne, słoma prasowana, piasek),

-            770,-zł – kółko pomiarowe drogowe do wykonywania obmiarów

                                    robót drogowych,

-            870,-zł – zakup znaków, uchwytów do znaków, słupków

                                    stalowych oraz tablic na parking i drogę wjazdową na terenie krytej pływalni,

-            976,-zł – materiały zużyte do naprawy znaków drogowych

                  (rury pcv zużyte do podwyższenia znaków, masa betonowa, farba),

-              42,-zł – sól do posypania ciągów pieszych,

 

 § 4270 – zakup usług remontowych        63.892,-zł

       w tym:

       - 10.675,-zł - bieżące naprawy ulic o nawierzchni gruntowej:

·      usługa transportowa – wywóz ziemi po wykopach z os.

Langenfeld na tereny przy ul. Bagnistej wraz z rozgarnięciem,

rozbiórka nawierzchni asfaltowej i podbudowy betonowej

na ul. Ostatniej, mechaniczne oczyszczenie skarpy z elementów

betonowych                                                                  -     5.724,-zł

·      remont emulsją i grysem nawierzchni ulic: Armii Krajowej,

Legionów Polskich, Dmowskiego, Bema, Dybanka, Zielona

i Kościelna (łącznie 80,58m2)                  -    4.219,-zł

·      usługa równiarką przy bieżącej naprawie ulic Bagnistej

i Sienkiewicza                            -      732,-zł

 

                  - 53.217,-zł - remonty cząstkowe ulic:

·      remont cząstkowy masą min.-bitum. ul. Armii

Krajowej, ul. Dmowskiego, ul. Żeromskiego (39,58m2);

wykonanie podbudowy z tłucznia ul. Żeromskiego

(4,80m2), remont emulsją bitumiczną i grysem ul. Armii 

Krajowej, ul. Moniuszki, ul. Legionów Polskich, 

ul. Reja, ul. Ozdowskiego (47,12m2)            -   7.964,-zł

·      remont cząstkowy emulsją bitumiczną i grysem

ul. Bagnistej, Dybanka, Armii Krajowej, Dmowskiego

(183,39m2), remont cząstkowy masą min.-bitum.

ul. Ostatniej (80,00m2) oraz masą mineralno-

bitumiczną gr. 5cm ścieżki rowerowej na

ul. Kutnowskiej (21,98 m2)                  - 19.954,-zł

·      remont cząstkowy masą z otaczarki ul. Targowej

i Sadownika (3,7m2)                      -      293,-zł

·      korytowanie, nawiezienie piasku i gruzu wraz

z zagęszczeniem na ul. Honorowych Dawców Krwi

767m2, ul. Treli 960 m2, ul. Hubalczyków 730 m2,

ul. Małkowskiego 170 m2                    - 25.006,-zł

 

 § 4300 – zakup usług pozostałych                                                        79.061,-zł

-         50.410,-zł – wydatki związane z zimowym utrzymaniem

   dróg: posypanie ulic mieszanką piaskowo-

   -solną, odśnieżanie ulic, zwalczanie śliskości

         zimowej, wywóz śniegu i lodu),

-           5.262,-zł – wycinka i pocięcie 11 drzew przy ul. Dybanka,

         13 drzew na terenie wzgórza zamkowego i 3 drzew

          zlokalizowanych na terenie SP 3,

-           1.708,-zł – usługa koparką i usługa transportowa przy

                ułożeniu odcinka drogi z płyt MON w ul. Honorowych

                Dawców Krwi,

-              567,-zł – usługa transportowa ciągnikiem z przyczepą

                przy naprawach bieżących chodników,

-              217,-zł – ogłoszenie prasowe o przetargu na bieżące

                utrzymanie ulic i chodników w latach 2005-2008,

-           2.133,-zł – usługa podnośnikiem przy usunięciu ptasich

gniazd z drzew w parkach wraz z przycięciem

i usunięciem gałęzi, wycięcie suchych konarów

na drzewach w parku przy Domu Kultury, 

-         11.371-zł – uzupełnienie oznakowania pionowego

                              (wymiana 22 tarcz znaków, 79,9 mb słupków

            i 34 znaków, ustawienie 23 szt. znaków ze słupkami),

-           7.393,-zł – malowanie oznakowania poziomego ulic

     na pow. 404m2,

 

 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    237.866,-zł

                  (wydatki związane z modernizacją placów, ulic

                  i chodników - zgodnie z załącznikiem nr 2).

 

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA              6.371.240,-zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                         438.899,-zł

 Środki wydatkowano na:

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                               3.376,-zł

                  Zakup urządzeń do wykonywania pomiaru gruntów w terenie

                  (statyw, lunetka, dalmierz)

 

 § 4300 – zakup usług pozostałych                                                          98.842,-zł

-   21.822,-zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów, za wypisy

                        aktów notarialnych, wyceny działek i lokali,

                        podziały działek,

-        1.850,-zł – operatu szacunkowego dla nieruchomości

      leśnych w celu zabezpieczenia spłaty kredytu,

-        1.403,-zł – wycena obiektu Domu Kultury wraz

                        z przynależnymi działkami w celu

                        zabezpieczenia kredytu,

-   35.325,-zł – wykonanie inwentaryzacji 10 budynków

                        mieszkalnych wraz z opiniami technicznymi

                        w związku z adaptacją pomieszczeń na cele

                        mieszkalne, z przeznaczeniem mieszkań na   

                        sprzedaż lub rozbiórkę budynku,

-  10.248,-zł – inwentaryzacja 4 budynków mieszkalnych

                        obejmująca roboty związane z dociepleniem,

-        7.157,-zł – ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach

                        na sprzedaż działek i lokali (lokalne

                        i regionalne),

-  15.037,-zł – opracowanie decyzji o warunkach zabudowy

      i zagospodarowania terenu dla nieruchomości, 

      dla których brak jest miejscowego planu  

      zagospodarowania przestrzennego,

-   6.000,-zł – opracowanie koncepcji programowo-

                       przestrzennej terenu wskazanego na funkcje

                       turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowe

                       przy ul. Bagnistej,

 

§ 4430 – różne opłaty i składki                                                           10.337,-zł

-            628,-zł – wypłata kaucji mieszkania zgodnie

                        z wyrokiem sądu,

-            738,-zł – zaliczka na wykonanie opinii biegłego za

                        ustalenie granic w sprawie o wydanie

                        nieruchomości,

-         3.093,-zł – koszty postępowania egzekucyjnego od

                        eksmisji z lokalu mieszkalnego,

-         1.100,-zł – opłata za wpis hipoteki obciążającej nieruchomość

                        stanowiącą zabezpieczenie poręczenia,

-         3.270,-zł – opłata sądowa z tytułu nabycia nieruchomości po

                  Przedsiębiorstwie Budopol,

-         1.508,-zł – pozostałe opłaty sądowe i notarialne,

 

 § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  22.695,-zł

-         20.000,-zł - wypłata odszkodowania za przejęte grunty

                         pod drogę przy ul. Polnej o pow. 2.189m2

-           2.695,-zł - wypłata odszkodowania za najem lokali

                         mieszkalnych właścicielowi budynku zgodnie

                         z art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów

                         i mieszkaniowym zasobie gminy

 

 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     303.649,-zł

                   (wydatki na wykup gruntów - zgodnie z załącznikiem nr 2).

 

Rozdz. 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego                            862.500,-zł

 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     862.500,-zł

                  (wydatki na budowę budynków mieszkalnych czynszowych

- zgodnie z załącznikiem nr 2).

 

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność                                                        5.069.841,-zł

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                           2.966,-zł

-         1.023,-zł – zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci

                        narodowej z okazji Święta Zmarłych,

-         1.943,-zł – zakup oświetlenia oraz ozdób świątecznych

                        i noworocznych,

 

 § 4300 – zakup usług pozostałych                                                        4.523,-zł 

-         1.946,-zł – montaż i demontaż oświetlenia świątecznego

                        usługa podnośnikiem,

-            109,-zł – naprawa oświetlenia świątecznego,

-         1.118,-zł – wykonanie wraz z montażem 7 tablic

                        z nazwami ulic,

-         1.350,-zł – czynsz za lokal Policji Lokalnej,

 

 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 5.062.352,-zł

                   (wydatki na remonty budynków komunalnych, budowę

                   kotłowni olejowych i termomodernizację budynków

                   mieszkalnych – zgodnie z załącznikiem nr 2).

 

 

Dz. 750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA                        3.259.333,-zł

 

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie                             249.344,-zł

 Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników

  wykonujących zadania zlecone, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich

  i Urząd Stanu Cywilnego, w tym:

  § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                      148.547,-zł

  § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       14.462,-zł

  § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                                              28.935,-zł

  § 4120 – składki na fundusz pracy                                                                   4.127,-zł

  § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         3.800,-zł

 

 - wydatki rzeczowe, w tym:

  § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                     22.250,-zł

-          5.127,-zł – materiały biurowe (pieczątki, toner, papier

                          ksero, tusze do drukarek, kalendarze),

-        10.096,-zł – olej opałowy,

-          3.821,-zł – druki, prasa, wydawnictwa, księgi ewidencyjne,

-          1.253,-zł – środki czystości,

-             269,-zł – obchody jubileuszowe,

-             406,-zł – materiały pracownicze,

-          1.278,-zł – części do napraw i remontów (m.in. kserokopiarki),

 

  § 4260 – zakup energii                                                                              7.800,-zł

                    (energia elektryczna, woda i ścieki)

 

  § 4270 – zakup usług remontowych                                                      4.128,-zł

(konserwacja maszyn, systemu alarmowego, gaśnic, naprawa krzeseł)

 

  § 4280 – zakup usług zdrowotnych                                                                         235,-zł

 

  § 4300 – zakup usług pozostałych                                                                   8.902,-zł

-          228,-zł – opłaty pocztowe,

-       2.757,-zł – opłaty telefoniczne,

-       3.799,-zł – usługi informatyczne (serwis programu PESEL),

-          535,-zł – szkolenia pracowników,

-       1.583,-zł – inne usługi (dozór techniczny kotłowni,

                                           wywóz nieczystości, ślusarskie, pralnicze,

                                           oprawa Dz.U.),

 

 

 

  § 4410 – podróże służbowe                                                                         135,-zł

 

  § 4430 – różne opłaty i składki                                                                        2.085,-zł                                                              

-    800,-zł – opłaty sądowe za ustanowienie kuratora dla osób

                    nieznanych z miejsca pobytu,

- 1.285,-zł – ubezpieczenie sprzętu komputerowego,

 

  § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych            3.938,-zł                                                              

                    (wydatki na zakup sprzętu komputerowego - zgodnie

                     z załącznikiem nr 2).

 

Rozdz. 75022 - Rady Miast                       251.076,-zł

 Wydatki związane z obsługą Rady Miasta, w tym:

 § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                   227.142,-zł                                                                       

                  (diety radnych),

 

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                             12.455,-zł

-       7.952,-zł – materiały biurowe, prasa, papier ksero,

                        kalendarze, tusze do drukarki,

-       2.693,-zł – olej opałowy,

-       1.163,-zł – zakupy związane z obsługą sesji i komisji

                        oraz z obchodem świąt,

-          647,-zł – materiały do napraw (części do naprawy

                        kserokopiarki, gwoździe, listwy narożne)

 

 § 4260 – zakup energii                                                                    3.985,-zł

                  (energia elektryczna, woda i ścieki)

 

 § 4270 – zakup usług remontowych                                                           271,-zł

                  (naprawa i konserwacja kserokopiarki)

 

 § 4300 – zakup usług pozostałych                                                           6.997,-zł

-       3.815,-zł – opłaty telefoniczne,

-       2.166,-zł – publikacja uchwał i ogłoszenia prasowe,

-          250,-zł – wynajem autokaru na komisje wyjazdową,

-          226,-zł – szkolenie członków komisji rewizyjnej,

-          214,-zł – oprawa Dzienników Urzędowych Województwa

Mazowieckiego,

-          326,-zł – inne usługi (m.in. wywóz nieczystości)

 

 § 4430 – różne opłaty i składki                        226,-zł

                  (ubezpieczenie sprzętu i budynku).

 

Rozdz. 75023 - Urzędy miast                                                                      2.756.631,-zł

 Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta:

 

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

  pracowników Urzędu, w tym:

   § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                          1.764.020,-zł

   § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                            126.722,-zł

   § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                                   315.007,-zł

   § 4120 – składki na fundusz pracy                                          48.192,-zł

   § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych           52.000,-zł

 

- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań na podstawie ustawy

   o samorządzie terytorialnym i ustawy kompetencyjnej, w tym:

 

   § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

                     Niepełnosprawnych                                                        4.250,-zł

 

   § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                           158.262,-zł

-         9.337,-zł – inwentarz biurowy (biurka, szafy aktowe,

  szafki, nadstawki szaf biurowych, zabudowa

  instalacji sieciowej i biurek, dywan, stolik, 

  krzesła, drabina, lustro łazienkowe),

-         5.497,-zł – maszyny i urządzenia (kalkulatory, czajniki,

                   wentylatory, karta pamięci do aparatu cyfrowego,

                   kuchenka mikrofalowa, aparaty telefoniczne, radia,

                   tester do wykrywania fałszywych pieniędzy),

-         5.571,-zł – licencje do programów (program przelewów

  płac oraz do exportu sprawozdań finansowych

  do programu sprawozdawczego), aktualizacje

  programów komputerowych (prawniczych),

-         3.893,-zł – materiały pracownicze,

-       15.581,-zł – materiały dekoracyjne (rolety, żaluzje,

  karnisze, kompozycja dekoracyjna do okien,

  firany, ramy do dyplomów, doniczki),

-         8.422,-zł – materiały biurowe,

-         3.641,-zł – środki czystości,

-         1.890,-zł – materiały i narzędzia do napraw i remontów

  (m.in. wiertarka, żarówki),

-         7.165,-zł – materiały hydrauliczne do remontu sanitariatów,

-       12.051,-zł – Dz. U., M.P., prenumerata prasy,

-         2.290,-zł – książki-instrukcje, kodeksy, wydawnictwa prawnicze,

-         3.000,-zł – druki, książki nadawcze, znaki skarbowe,

-         3.480,-zł – papier do ksero, toner,

-         7.016,-zł – taśmy, tusze do drukarek, dyskietki,

-         1.015,-zł – papier firmowy i wizytowy, flagi, tabliczki,

-       35.915,-zł – olej opałowy,

-       14.342,-zł – paliwo do samochodu służbowego,

-         7.529,-zł – części do samochodu służbowego (wymienione

  przy serwisowej naprawie awaryjnej),

-         6.893,-zł – nagrody rzeczowe i puchary dla laureatów

                  konkursów, wiązanki okolicznościowe,

-          3.734,-zł – koszty związane z obsługą Burmistrza,                                                                   

 

    § 4230 – zakup leków i materiałów medycznych                                      86,-zł               

 

   § 4260 – zakup energii                                                                 26.646,-zł               

-         22.182,-zł – energia elektryczna,

-           4.464,-zł – woda i ścieki,

  

   § 4270 – zakup usług remontowych                                           4.075,-zł                

                    (konserwacja i naprawa maszyn biurowych m.in. gaśnic,

                      drukarek, kserokopiarki, głośników na wieży ratuszowej),

 

   § 4280 – zakup usług zdrowotnych                                           4.100,-zł               

                     (badania profilaktyczne pracowników)

 

   § 4300 – zakup usług pozostałych                                                     159.564,-zł

-       41.490,-zł – opłaty pocztowe,

-       41.559,-zł – opłaty telefoniczne,

-            695,-zł – wywóz nieczystości,

-         6.435,-zł – usługi informatyczne,

-         2.117,-zł – koszty utrzymania samochodu służbowego,

-       21.759,-zł – seminaria, kursy, szkolenia pracowników,

-            657,-zł – opłaty RTV i za skrytkę pocztową,

-       11.336,-zł – usługi bankowe (opłaty za przelewy i skrytkę,

                            prowizje od wpłat),

-         6.279,-zł – ogłoszenia prasowe regionalne,

-       20.038,-zł – usługi prawnicze,

-            600,-zł – zabudowa szafy pancernej,

-            488,-zł – usługa telekomunikacyjna dot. przeniesienia

                          abonentów systemu cyfrowego,

-            903,-zł – usługa serwisowa i dozór techniczny kotłowni,

-            823,-zł – koszty uczestnictwa w Gali Laureatów V Edycji

                          Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”,

-         2.189,-zł – pozostałe usługi (introligatorskie, ślusarskie,

                          pralnicze, fotograficzne, transportowe, przegląd

                          kasy fiskalnej),

-       1.464,-zł – naprawa drzwi suwanych,

-          732,-zł – aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

 

   § 4410 – podróże służbowe krajowe                                                  2.287,-zł

   § 4420 – podróże służbowe zagraniczne                                               966,-zł

                     (delegacje pracowników),

 

 

   § 4430 – różne opłaty i składki                                                               8.725,-zł

 (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków oraz

 samochodu służbowego, opłata kwalifikacyjna w II etapie

 V edycji konkursu „Firma na medal”)

 

   § 6050, 6060 – wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne

                                 jednostek budżetowych                                       81.729,-zł

                     (wydatki na zakup sprzętu komputerowego, na remont

                     Ratusza i budynku Urzędu - zgodnie z załącznikiem nr 2).

 

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność                                                                2.282,-zł

 § 4430 – różne opłaty i składki                                                               2.282,-zł

                   (koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego dot. windykacji

                    należności podatkowych).

 

Dz. 751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

               PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

               ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                 27.834,-zł

 

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

                         kontroli i ochrony prawa                                                          3.250,-zł

 Wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców (koszt sporządzenia kart, korespondencji, zapewnie-nia ochrony zbiorów).

 

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego                                 24.584,-zł

 Wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem  wyborów do Parlamentu Europejskiego.

 

 

Dz. 752 OBRONA NARODOWA                                                                         700,-zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne                                                         700,-zł

 Wydatki na utrzymanie i konserwację agregatów prądotwórczych.

 

Dz. 754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

               PRZECIWPOŻAROWA                                                                 328.679,-zł

 

Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji                                                    7.781,-zł

 § 2950  – wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych            4.720,-zł

                 (środki finansowe przeznaczone na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy  pełniących służbę na terenie miasta w czasie przekraczającym określoną normę – przekazane na podstawie porozumienia w celu podjęcia działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego)

 

 § 4210  – zakup materiałów i wyposażenia                                           300,-zł

                  (zakup materiałów do organizacji imprezy przygotowanej

                  przez Komendę Powiatową Policji „Żyjmy bezpieczniej”

                  dla najmłodszych mieszkańców miasta: kulki do paintbala,

                  strzały do łuków)

 

 § 6060  – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    2.761,-zł

                   (zakup sprzętu komputerowego i aparatu cyfrowego –

                    zgodnie z załącznikiem nr 2).

 

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                6.000,-zł

§ 6620  – dotacje celowe dla powiatu na inwestycje realizowane

                  na podstawie porozumień                                                    6.000,-zł

                  (dofinansowanie zakupu sprężarki – zgodnie

                  z załącznikiem nr 2).

 

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne                                                     19.275,-zł

 Wydatki objęły:

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                          4.901,-zł

-       1.064,-zł – nagrody dla uczestników miejsko - gminnego

                     Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Powiatowych

                     Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP,

-       1.104,-zł – paliwo zakupione dla potrzeb samochodów

                                        OSP, biorących udział w akcjach ratowniczo-

                     gaśniczych na terenie miasta,

-       2.733,-zł – zakup krzeseł na wyposażenie siedziby OSP,

 

§ 4270 – zakup usług remontowych                                                    2.903,-zł

                (naprawa węży pożarniczych będących na wyposażeniu OSP

                 oraz naprawa 20 instrumentów muzycznych będących

                 na wyposażeniu orkiestry dętej OSP),

 

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                    10.200,-zł

                  (partycypacja w kosztach kapelmistrza)

 

§ 4430 – różne opłaty i składki                                                            1.271,-zł

                  (ubezpieczenie strażaków i samochodu OSP).

 

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna                                                                        1.450,-zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                    10.200,-zł

                 (wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu

                  obrony cywilnej).

 

Rozdz. 75416 – Straż Miejska                                                                        294.173,-zł

 Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

 dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, w tym:

 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                          170.255,-zł

 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                           11.238,-zł

 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                                  31.245,-zł

 § 4120 – składki na fundusz pracy                                                     4.487,-zł                                                        

 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           4.900,-zł

 

 Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej,  w tym:

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                       27.826,-zł

-         6.865,-zł – paliwo i olej do samochodu służbowego,

-         2.914,-zł – materiały biurowe i pracownicze,

-         1.471,-zł – środki czystości,

-         2.773,-zł – olej opałowy,

-        13.803,-zł – umundurowanie,

 

 § 4250 – zakup sprzętu i uzbrojenia                                             2.820,-zł

                  (zakup kamizelek służbowych)

 

 § 4260 – zakup energii                                                              1.467,-zł

(energia elektryczna, woda i ścieki)

 

 § 4270 – zakup usług remontowych                                                       91,-zł

 

 § 4280 – zakup usług zdrowotnych                                           30,-zł

 

 § 4300 – zakup usług pozostałych                                                     5.533,-zł

-       2.756,-zł – opłaty telefoniczne,

-            80,-zł – opłaty pocztowe,

-       1.055,-zł – szkolenie pracowników,

-          242,-zł – koszty eksploatacji samochodu służbowego,

-          900,-zł – pozostałe usługi (m.in. wywóz nieczystości,

                        dozór techniczny kotłowni, usługa ślusarska),

-          500,-zł – usługa najmu miejsc do kamer na słupach

                        energetycznych,

 

 § 4430 – różne opłaty i składki                                                            2.941,-zł

                  (ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu).

 

 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                31.340,-zł

                  (rozbudowa monitoringu – zgodnie z załącznikiem nr 2)

 

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWN., FIZYCZN. I OD INNYCH

             JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWI. PRAWNEJ ORAZ

             WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                  195.156,-zł

 

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

                          budżetowych                                                                         195.156,-zł

 § 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                       195.156,-zł

      (prowizja od opłaty targowej).

 

 

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                           268.480,-zł

Rozdz. 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu

                             terytorialnego                                                                             268.480,-zł

 § 8070 – odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów                     268.480,-zł

-       115.296,-zł – na budowę ulic na osiedlu 18 Stycznia,

-         59.315,-zł – na budowę krytej pływalni,

-           5.860,-zł – na budowę kotłowni olejowych w Kruku,

-          88.009-zł – na termomodernizację budynków.

 

 

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                    13.298.763,-zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                               734.945,-zł

 

Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty realizowane są przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli. Gospodarka finansowa prowadzona jest w formie jednostki budżetowej, poza przedszkolami,  które objęte są  formą zakładu budżetowego. Szczegółową informację o wykonaniu planów finansowych przedstawia załącznik nr 3 i obejmuje:     

  

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe                                                            8.328.527,-zł

 Wydatki wykorzystywane są  na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli

 i pracowników adm.- obsł. oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem

 samorządowych szkół podstawowych.

 

 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               4.038.119,-zł

                  (dotyczą budowy „Miejskiego Kompleksu Sportowego

                  - Kryta pływalnia”, remontów obiektów oświatowych).

                  Szczegółową informację o realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 2.

 

Rozdz. 80104 - Przedszkola                                                                        1.109.749,-zł

 Wydatki wykorzystywane są na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla

 pracowników oddziałów przedszkolnych oraz wydatki rzeczowe związane

 z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

 Dotacja (§ 2510) dla przedszkoli funkcjonujących w formie zakładu budżetowego.

 

Rozdz. 80110 – Gimnazja                                                                           3.301.276,-zł

 Wydatki obejmują płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników

 adm.- obsł. oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów.

 

 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 23.800,-zł

                  (dotyczą remontów gimnazjów – zgodnie z załącznikiem nr 2).

 

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół                                                  90.496,-zł

 Wydatki na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół podstawowych.

 

Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół                    268.576,-zł

 Wydatki wykorzystywane są na płace wraz z pochodnymi dla pracowników

 Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli oraz wydatki rzeczowe

 związane z funkcjonowaniem Zespołu do obsługi ekonomiczno-administracyjnej

 przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne                                                                89,-zł

  Wydatki na obsługę komisji egzaminacyjnych związanych z postępowaniem

  kwalifikacyjnym podwyższającym awans zawodowy nauczycieli.

 

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             34.399,-zł

  Wydatki związane z refundacją kosztów podróży i kosztów ponoszonych przez

  nauczycieli w związku z uczestnictwem w kursach i konferencjach metodycznych.

 

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność                                                            165.651,-zł

 Środki wykorzystano:

-       na zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach,

-       na zamieszczenie w prasie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora,

-       na działalność Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla nauczycieli i pracowników

                  szkół i przedszkoli,

-       na refundację części wynagrodzenia Prezesa Zarządu Okręgu ZNP,

-       na koszty udziału młodzieży w zawodach sportowych,

-       na pomoc zdrowotną dla byłego nauczyciela,

-       na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – byłych pracowników oświaty.

 

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne                                                                  143.783,-zł

 Wydatki wykorzystywane są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników

 oraz na wydatki rzeczowe w świetlicach szkolnych.

 

 

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność                                                           591.162,-zł

 Wydatki wykorzystywane są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników

 oraz na wydatki rzeczowe w stołówkach szkolnych.

 

Szczegółowe sprawozdanie o wykonaniu planów finansowych przedszkoli, szkół

Podstawowych, gimnazjów oraz MZESiP zawiera załącznik nr 3.

 

 

Dz. 851   OCHRONA ZDROWIA                                                                 172.895,-zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                          172.895,-zł

 Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

 § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               6.605,-zł

                   (wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Miejskiej

                   Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

 

 § 3110 – świadczenia społeczne                                                        16.000,-zł

                  (zasiłki dla dzieci z rodzin patologicznych – zadanie

                  realizowane przez MOPS, zgodnie z załącznikiem nr 4),

 

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                       23.493,-zł

-       2.097,-zł – zakup sprzętu i materiałów dla Klubu

                        Abstynenta (wyposażenie, nagrody za udział w

                        turniejach organizowanych przez Klub,

                        przybory szkolne dla dzieci członków Klubu)

-      1.200,-zł – aplikator do magnetoterapii,

-      2.400,-zł – organizacja spektakli w zakresie profilaktyki

                        uzależnień od alkoholu, narkotyków

                        i papierosów,

-         282,-zł – nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego

                        w ramach realizacji programu profilaktycznego 

                        „Elementarz II” dla szkół podstawowych

                         i gimnazjów,

-      6.736,-zł – tkaniny oraz dodatki na kostiumy, koszule oraz

                        obuwie dla dzieci (z rodzin zagrożonych

                        patologiami rodziców) członków Młodzieżowej

                        Orkiestry Dętej,

-       1.658,-zł – stroje sceniczne dla dzieci z rodzin patologicznych

                        – członków zespołu Ananasy,

-       2.000,-zł – sprzęt sportowy zakupiony do realizacji pozalekcyj-

                        nych zajęć profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci,

-       7.120,-zł – zakupy związane z realizacją Miejskiego Programu

                        Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

 § 4300 – zakup usług pozostałych                                                     126.710,-zł  

-       11.200,-zł – usługi związane z prowadzeniem świetlicy

                         Miejsko-Parafialnej dla dzieci z rodzin

                          dotkniętych patologią rodziców,

-       36.000,-zł – usługi związane z organizacją pozalekcyjnych

                          zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami terapii

                          terapii i profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci

                          i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami rodziców,

-       32.500,-zł – organizacja kolonii letnich dla 50 dzieci z rodzin

                          patologicznych,

-         3.840,-zł – organizacja zajęć dla 25 osobowej grupy dzieci

                          i młodzieży z programem profilaktycznym oraz

                           wypoczynkowym połączonym z nauką gry

                           na instrumentach dętych,

-       10.489,-zł – dyżury w punkcie dla Ofiar Przemocy

                          w Rodzinie, koszty z tytułu obsługi Punktu,

-         3.041,-zł – pełnienie funkcji gospodarza Rodzinnego

                          Klubu Abstynenta,

-            549,-zł – wykonanie ławostołów na wyposażenie

                          Klubu Abstynenta,

-         3.038,-zł – wynagrodzenie biegłego za opinie

                          w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

-         2.000,-zł – wydatki w zakresie promocji działań

                          podejmowanych na rzecz zapobiegania

                          alkoholizmowi w czasie trwania akcji

                          społeczno-dobroczynnej na rzecz dzieci

                          niepełnosprawnych oraz z rodzin patologi-

                          cznych dotkniętych alkoholizmem,

-         3.900,-zł – realizacja programu profilaktycznego „Drugi

                          Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”

                          wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

-         1.500,-zł – realizacja Programu Profilaktycznego „Noe”

                          wśród uczniów szkół ponadpodstawowych,

-         2.310,-zł – szkolenie członków Komisji ds. rozwiązywania

                                             problemów alkoholowych z zakresu profilaktyki

                                             antyalkoholowej,

-         8.000,-zł – przewóz członków Młodzieżowej Orkiestry OSP

                          do Langenfeld,

-         1.425,-zł – uszycie strojów dla dzieci – członków Młodzieżowej

                          Orkiesty OSP,

-         6.918,-zł – usługi związane z realizacją Miejskiego Programu

                          Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

 § 4410 – podróże służbowe krajowe                                                       87,-zł  

 

Dz. 852   POMOC SPOŁECZNA                                                               4.849.997,-zł

 Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizowane są przez

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w formie jednostki budżetowej.

 

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie

                         emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego          1.905.409,-zł

Wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych, w tym:

 § 3110 – świadczenia społeczne                                               1.736.773,-zł  

         Liczba zrealizowanych świadczeń:

-       zasiłki rodzinne                                        10.609

-       dodatki do zasiłków rodzinnych                             6.017

w tym z tytułu:

-       urodzenia dziecka                                               36

-       opieki nad dzieckiem w okresie

     korzystania z urlopu wychowawczego           555

-       samotnego wychowywania dziecka

     i utraty prawa do zasiłki dla bezrobotnych

     na skutek upływu ustawowego okresu jego

     pobierania                              85

-       samotnego wychowywania dziecka         3.932

-       kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego                  401

-       podjęcia przez dziecko nauki w szkole

poza miejscem zamieszkania                 141

-       rozpoczęcia roku szkolnego               867

-       zasiłki pielęgnacyjne                                            610                             

-       świadczenia pielęgnacyjne                                   247

 

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach

społecznych, w tym:

 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                          79.415,-zł

 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                                39.834,-zł

 § 4120 – składki na fundusz pracy                                                   1.946,-zł

 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         2.800,-zł

 

Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań na podstawie ustawy

o świadczeniach społecznych, w tym przystosowanie lokalu biurowego

przy ul. Bagnistej do realizacji zadań przez utworzony Wydział

Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych:

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                               13.440,-zł

-       4.994,-zł – materiały biurowe (druki, tusze do

                        drukarek, papier ksero, pieczątki,

                        kalendarze, toner do kopiarki, dyskietki),

-       1.176,-zł – środki czystości, materiały pracownicze,

-       1.971,-zł – materiały do napraw (farby, gres, materiały

                        elektryczne – do remontu pomieszczeń, grzejnik,

                        bęben do kserokopiarki),

-       5.299,-zł – wyposażenie pomieszczeń  (biurka, szafy,

                        wykładzina dywanowa, karnisze, firanki,

                        odkurzacz, czajnik),

 

 § 4260 – zakup energii                                                                2.902,-zł  

                   (energia elektryczna, cieplna, woda i ścieki),

 

 § 4270 – zakup usług remontowych                                                         255,-zł  

                   (naprawa kserokopiarki, konserwacja gaśnic),

 

 § 4280 – zakup usług zdrowotnych                                                          60,-zł  

 

 § 4300 – zakup usług pozostałych                                                     15.990,-zł  

-       3.231,-zł – opłaty telefoniczne,

-          964,-zł – opłaty pocztowe,

-          440,-zł – szkolenia pracowników,

-       1.100,-zł – wykonanie balustrady stalowej,

-       1.250,-zł – wykonanie tablic i szyldów na budynek,

-       5.977,-zł – roboty stolarskie - wykonanie lady

                        do obsługi klientów,

-          830,-zł – montaż łącza telekomunikacyjnego,

-          395,-zł – roboty elektryczne – przystosowanie

                        instalacji do wymogów,

-          203,-zł – pozostałe usługi,

-       1.600,-zł – montaż systemu sygnalizacji włamania

                          w lokalu Wydziału Świadczeń Rodzinnych,

 

 § 4430 – różne opłaty i składki                                                                 194,-zł  

                  (ubezpieczenie sprzętu komputerowego),

 

 § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych            11.800,-zł

                  (dotyczy zakupu sprzętu komputerowego do realizacji

                   ustawy o świadczeniach społecznych – zgodnie

                   z załącznikiem nr 2).

 

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

                         pobierające świadczenia z opieki społecznej                          30.211,-zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia z opieki społecznej.

 

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia

                         społeczne                                                                               876.187,-zł

Wydatki w zakresie opieki społecznej w ramach zadań własnych i zadań zleconych.

 

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe                                                       1.058.657,-zł

 Wydatki związane z wypłatą  dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale:

  - komunalne                                                  306.332,-zł

  - zakładowe                                                    53.412,-zł

  - wspólnoty mieszkańców                            31.477,-zł

  - inne                                                               50.173,-zł

  - spółdzielcze                                                 617.263,-zł

    * S.M.L.-W. ul. Ar. Krajowej            442.077,-zł

    * Z.S.M. ”Polam”                                 154.007,-zł

    * Z.S.M.L.-W. ”Zalesie”                 21.179,-zł.

 

Wypłata dodatków mieszkaniowych – to zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu gminy, ponieważ od 2004 roku została zlikwidowana na ten cel dotacja z budżetu państwa, która w latach ubiegłych stanowiła ok. 50% planowanych wydatków na ten cel.

 

Rozdz. 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                     9.005,-zł

 Wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych  realizowanych

 w ramach zadań zleconych.

 

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej                                                 574.163,-zł

 Wydatki wykorzystywane są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą

 MOPS.

 

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze                                                                204.150,-zł

 Wydatki na usługi opiekuńcze dla osób w wieku sędziwym,  inwalidów I i II grupy

 oraz osób leżących i całkowicie niesprawnych.

 

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność                                                            192.215,-zł

 Wydatki na dożywianie uczniów.

 

 Szczegółowe sprawozdanie o realizacji planu finansowego MOPS zawiera załącznik nr 4.

 

 

Dz. 900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

               ŚRODOWISKA                                                                               740.749,-zł

 

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta                                                               79.638,-zł

 Wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście, w tym:

 

 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z robót

   publicznych porządkujących miasto (kwoty wynikające z rozliczeń

   z Powiatowym Urzędem Pracy):

 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                          9.762,-zł

 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                                2.615,-zł

 § 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                            1.448,-zł

 

 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem czystości w mieście:

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                       12.572,-zł

-       5.824,-zł – materiały i narzędzia oraz ubrania robocze

                        i ochronne dla pracowników porządkujących

                        teren miasta zatrudnionych w ramach robót

                        publicznych,

-       3.141,-zł – części zamienne i do napraw, paliwo do kos

                        spalinowych,

-       3.607,-zł – worki na śmieci do koszy ulicznych,

 

 § 4300 – zakup usług pozostałych                                                     53.241,-zł

-       46.224,-zł – wywóz odpadów segregowanych,

-          1.017,-zł – wywóz nieczystości stałych z terenów

                          nie objętych umową,

-         4.909,-zł – składowanie odpadów komunalnych

                          na wysypisku przy ul. Kowalskiej,

-            530,-zł – naprawa narzędzi oraz śmietników,

-            250,-zł – płoszenie ptactwa w Parku im.

                          Marszałka J. Piłsudskiego

-            311,-zł – usługa ładowarką śmieci i odpadków

                          z terenu wzgórza zamkowego.

 

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach                                              24.506,-zł

 Środki wydatkowane na utrzymanie terenów zielonych, w tym:

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z robót

    publicznych pielęgnujących zieleń miejską (kwoty wynikające

    z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy):

 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                          17.936,-zł

 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                                  2.977,-zł

 § 4120 – składki na Fundusz Pracy