Gostynin, dnia 03.04.2019 r.

ZP.271.2.4.2019 


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.4.2019

    

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji drogi gminnej ul. Kościelnej w Gostyninie.1.      Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla przebudowy drogi gminnej ul. Kościelnej wraz z zatoką postojową i kanalizacją deszczową.


Teren na którym zlokalizowana jest droga obejmuje działki nr ewid. 2611/3, 2561/1, 2612.

Teren na którym należy zaprojektować separator obejmuje działkę nr ewid. 2693.
Dokumentacja musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Przewidziane rozwiązania powinny być trwałe, estetyczne i odporne na działania atmosferyczne. Ponadto materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami obowiązującego prawa.

Na przedmiotowym terenie częściowo obowiązuje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego. Teren położony jest w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.


2.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia

·          Przekazanie Zamawiającemu wszystkich opracowań objętych zamówieniem (z  wersją elektroniczną) wraz ze stosowną ostateczną zgodą lub ostateczna decyzją na prowadzenie robót budowlanych wydaną przez organ architektoniczno – budowlany – do dnia 13 grudnia 2019 r.


 3.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:


1)  posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;

2)  posiadają wpis na listę izby samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa;


 4.  Sposób obliczania ceny oferty:


1)  Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt wykonywania obowiązków inspektora nadzoru autorskiego. 

2)   Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty. 

3)   Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.


 5.  Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze. Zamawiający zastrzega prawo zażądania poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.


6.  Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 8 kwietnia 2019 r. do godz. 9:30 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dostarczenia aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa oraz dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień.


7.  Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Tomasz Antonowicz – Wydział ds. dróg (telefon: 24 236-07-46).


8.   Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.


 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja

Załącznik nr 4 – klauzula RODO

Załącznik nr 5 – mapa
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-02 14:41:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-02 14:41:21
  • Liczba odsłon: 1197
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650131]

przewiń do góry