Gostynin, dnia 26.06.2018 r.


ZP.271.2.38.2018


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP.271.2.38.2018


    W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


Remont gzymsów i rynien
budynku Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Rynek 26


1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie budynku Urzędu Miasta, która obejmuje:
- skucie luźnych elementów gzymsów oraz odtworzenie wszystkich gzymsów do stanu pierwotnego i wymalowanie ich farbą zewnętrzną w kolorze białym,
- wymianę wszystkich rynien i rur spustowych na rynny i rury systemowe stalowe 150/100, wykonane z blachy ocynkowanej lakierowanej w kolorze białym.

Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, aktualną wiedzą techniczną, i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca samodzielnie dokonał przedmiaru robót budowlanych.

2. Warunki realizacyjne szczegółowe:
Wykonawca robót zobowiązany jest w szczególności do:
1) zapoznania się – przed złożeniem oferty – ze stanem technicznym budynku; Zamawiający wymaga,  aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia i uzyskał informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty;
2) przestrzegania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
3) właściwego zabezpieczenia prowadzonych robót, wykonania trwałego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót na czas budowy z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów;
4) wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia.

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2018 r.

5. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca dostarczy na własny koszt i we własnym zakresie wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wszystkie materiały do zatwierdzenia Zamawiającemu i uzyskać akceptację przed zastosowaniem materiałów w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg. obowiązujących przepisów prawa budowlanego).
3) Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych materiałów, muszą być uzgadniane z Zamawiającym.

6. Płatności:
Po odbiorze końcowym robót.

7. Sposób obliczania ceny oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.

8. Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji robót budowlanych dla inwestycji o podobnym charakterze. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie robót.

9. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 2 lipca 2018 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

10. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (tel. 24 236-07-21).Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy + gwarancjaInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-26 15:10:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-26 15:10:23
  • Liczba odsłon: 1564
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11560046]

przewiń do góry