Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na Burmistrza nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne.

Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne, zgodnie, z którym uiszcza się opłatę za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. 

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dot. m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej, do Burmistrza Miasta Gostynina w terminie do 30.05.2018r. dostarczając wypełnione oświadczenie w zakresie punktu 1 ÷ 4. Pozostali władający składają oświadczenie wypełniając pkt 1. 

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina oraz w BIP Gostynin, a także w formie papierowej w Wydziale GKOŚRiL ul. Parkowa 22, pok. Nr 1, w godz. 7.30-15.30.

Burmistrz, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy urzędu miejskiego, wskazany w informacji. Opłatę wnosi się za okresy kwartalne.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

 1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok; 

 2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności: 

  a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem
  – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok, 

  b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych
  z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

  c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
  z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok. 


  DRUK DO POBRANIA - OŚWIADCZENIE

Burmistrz Miasta Gostynina

Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Sandecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-24 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Woźnicka Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-24 13:10:30
 • Liczba odsłon: 1514
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858055]

przewiń do góry