Gostynin, dnia 10.03.2022 r.

ZP.271.2.8.2022

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.8.2022

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

przy realizacji inwestycji pod nazwą: Rozbudowa Przedszkola nr 4 w Gostyninie

 

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

 Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji inwestycji pod ww. nazwą.

Zakres usług inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje:

- pełnienie nadzoru technicznego i prawnego na budowie;

- kontrolę i weryfikację dokumentacji oraz robót budowlanych;

- kontrolę rozliczeń budowy;

- podejmowanie działań ekonomiczno – organizacyjnych oraz decyzji technicznych, związanych z realizacją zamówienia.

   Zakres obowiązków i zadań objętych niniejszym zamówieniem zawarty jest w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

   Objęta nadzorem inwestorskim inwestycja pn. Rozbudowa Przedszkola nr 4 w Gostyninie  będzie realizowana przez BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gostyninie, przy ul. Wyszyńskiego 5, na podstawie projektu budowlanego: „Rozbudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Gostyninie” opracowanego przez Przedsiębiorstwo Projektowania i obsługi inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku przy Konieczki 15B/A, zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 26/2019 z dnia 24.01.2019 r. Gwarancja jakości i rękojmi dla robót objętych inwestycją wynosi 72 miesiące.                                           

Dane charakterystyczne inwestycji :

 • powierzchnia zabudowy                    – 1936,07 m2,
 • kubatura budynku                             – 5211,00 m2,
 • powierzchnia użytkowa budynku       – 1677,62 m2,
 • wysokość budynku                           – 4,67 m,
 • liczba kondygnacji                                         – 1

Zakres robót zadania obejmuje w szczególności:

 1. rozbudowę budynku przedszkola (rozbudowę przedszkola należy realizować uwzględniając uzupełnienie do projektu o wprowadzenie zmian nieistotnych dotyczących napowietrzania istniejącej klatki schodowej: przegrody, instalacja elektryczna, doposażenie systemu oddymiającego, oraz ogrzewanie stropu);
 2. wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 2947 zgodnie z projektem;
 3. przebudowę pomieszczeń bloku żywieniowego mieszczącego się w istniejącym budynku przedszkola wraz z przebudową wszystkich instalacji wewnętrznych (wod-kan, c.o. elektrycznej, gazowej, wentylacji, p.poż.) dostosowując instalacje do nowej technologii nowego wyposażenia oraz budowę instalacji kanalizacji zewnętrznej odprowadzających ścieki z bloku żywieniowego  z separatorem tłuszczu (zlokalizowanym 5 m od okien) włączonym do kanalizacji sanitarnej;
 4. dostawę wyposażenia zgodnie z projektem aranżacji wnętrz „ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ dla technologii modernizacji kuchni Przedszkola Nr 4 w Gostyninie – uszczegółowienie”;
 5. dostawę wyposażenia zgodnie z projektem aranżacji wnętrz „ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA”;

Zakres zadań i prac objętych niniejszym zamówieniem zawarty jest w szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Opis inwestycji pn.  Rozbudowa Przedszkola Nr 4 w Gostyninie (ZP.271.1.1.2022)  dostępny jest pod linkiem:  

https://gostynin.logintrade.net/zapytania_email,72980,9fe2132cbfda2218e4928f320f53ce8e.html

2. Planowany termin realizacja robót budowlanych:

Sprawowanie przez Wykonawcę czynności Inspektora Nadzoru rozpoczyna się od dnia podpisania umowy i trwa do dnia upływu terminu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane dla zadania pn.: Rozbudowa Przedszkola Nr 4 w Gostyninie (ZP.271.1.1.2022).

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający odpowiednie wykształcenie, uprawnienia i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia.

4.  Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług o tożsamym  charakterze.

5. Sposób przygotowania oferty i obliczania ceny oferty:

Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wskazana w ofercie cena ryczałtowa musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne i opłaty. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 15 marca 2022 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy:

 1. dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień,
 2. poświadczeń lub referencji potwierdzających należyte wykonanie usług o podobnym charakterze.

7. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Włodzimierz Frontczak - Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (telefon: 24 236-07-21/22).

8. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-03-10 15:30:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-14 13:05:20
 • Liczba odsłon: 1868
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799487]

przewiń do góry