Część opisowa do realizacji planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w 2004 roku

 

 

 

    Ośrodek pomocy społecznej jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.

 

 

Przyznane dotacje budżetowe na realizację zadań własnych i zleconych

 

 

 

Rozdz.

 

 

Treść

Dotacje

na zadania własne

z budżetu miasta

Dotacje

na zadania zlecone

z budżetu Wojewody

Dotacje

na zadania własne

z budżetu Wojewody

 

 

Razem

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

 

-

 

31.500,-

 

-

 

31.500,-

85214

Zasiłki i pomoc

w naturze

 

274.800,-

 

477.800,-

 

200.000,-

 

952.600,-

85216

Zasiłki rodzinne

i pielęgnacyjne

 

-

 

11.840,-

 

-

 

11.840,-

85219

Ośrodki pomocy

społecznej

 

259.000,-

 

114.600,-

 

203.400,-

 

577.000,-

85228

Usługi

Opiekuńcze

 

172.200,-

 

32.000,-

 

-

 

204.200,-

85295

Pozostała

działalność

 

122.000,-

 

-

 

72.000,-

 

194.000,-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

16.000,-

 

-

 

-

 

16.000,-

 

 

Ogółem

 

844.000,-

 

667.740,-

 

475.400,-

 

1.987.140,-

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

 

Zadania własne o charakterze obowiązkowym:

         - usługi opiekuńcze             76 osób

         - posiłki w jadłodajni            314 osób

         - udzielenie schronienia              9 osób

         - zasiłki okresowe                       629 osób

         - zdarzenie losowe                                2 osoby

- składki na ubezpieczenie

  społeczne                                   2 osoby

- dożywianie dzieci          716 osób

- sprawienie pogrzebu                 1 osoba

- pobyt w domu pomocy

  społecznej                                  2 osoby

- zasiłki celowe, w tym:

                  - żywność                           293 świadczenia

                  - opał                               108 świadczeń

                  - odzież                                45 świadczeń

                  - leki, leczenie                   224 świadczenia

                  - środki czystości              1.037 świadczeń

                  - zakup gazu                         11 świadczeń

                  - opłata energii elektrycznej  6 świadczeń

                  - pozostałe                              6 świadczeń

 

Inne świadczenia z zakresu zadań własnych:

         - zasiłki celowe specjalne         14 osób

         - pobyt dzieci w świetlicy           16 osób

         - pobyt dzieci w przedszkolu         16 osób

 

Zadania zlecone:                                     Liczba świadczeń        

         - zasiłki stałe                                 117                     

         - zasiłki stałe wyrównawcze               983  

         - składki na ubezpieczenie społeczne  47                       

- składki na ubezpieczenie zdrowotne         109  

- zasiłki okresowe         gwarantowane      67    

         - specjalistyczne usługi opiekuńcze    22              

         - ochrona macierzyństwa                       153           

         - zasiłki pielęgnacyjne                          43                     

         - zasiłki rodzinne                                    63           

 

 

 

 

 

Ośrodek realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone gminie oraz inne zadania zlecone gminie wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw mających na celu zabezpieczenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

Główne powody przyznania pomocy i liczba rodzin/osób, którym przyznano pomoc:

-         ubóstwo                                                  880 rodzin

-         bezrobocie                                              765 rodzin

-         potrzeba ochrony macierzyństwa                  37 rodzin

-         niepełnosprawność                                 157 rodziny

-         długotrwała lub ciężka choroba                41 rodzin

-         bezradność w sprawach opiekuńczo

-wychowawczych                           221 rodzin

-         alkoholizm                                                    58 rodzin

-         bezdomność                                                              3 osoby

-         narkomania                                                            4 osoby

-         trudności w przystosowaniu do życia

po zwolnieniu z Zakładu Karnego                     8 osób

-         zdarzenia losowe                                                   2 osoby

 

W 2004r. pomocą społeczną objętych zostało 1568 osób, w tym: w ramach zadań zleconych 210 osób, w ramach zadań własnych gminy 1454 osoby. W ramach posiadanych środków finansowych Ośrodek realizuje głównie zadania obowiązkowe w formie jednego gorącego posiłku dziennie w Jadłodajni Miejskiej dla 314 osób i stołówkach szkolnych dla 716 dzieci w okresie nauki.

Osobom samotnie zamieszkującym i wymagającym pomocy w zakresie podstawowych potrzeb życiowych udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, z których skorzystało 76 osób

W 2004r. wydano 421 decyzji odmownych w ramach zadań własnych gminy oraz 7 decyzji odmownych w ramach zadań zleconych. Od w/w decyzji wpłynęło 16 odwołań, 14 decyzji utrzymano w mocy.

 

         Ośrodek realizował także inne zadania:

-       na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadzał wywiady środowiskowe rodzinne w celu ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,

-       na wniosek innych ośrodków i do celów własnych przeprowadzał wywiady u osób zobowiązanych do alimentacji,

-       kierował osoby w celu ustalenia niepełnosprawności,

-       kompletował niezbędne dokumenty dla dzieci wytypowanych na kolonie letnie.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-15 09:38:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-15 09:38:55
  • Liczba odsłon: 2783
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121801]

przewiń do góry