Gostynin, dnia 30.11.2021 r.


ZP.271.2.11.2021


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.11.2021

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

Dostawa miniciągnika dla potrzeb Urzędu Miasta Gostynina

1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego miniciągnika marki Kubota model B 1241, wyposażonego w silnik wysokoprężny o pojemności nie przekraczającej 1300 cm3, o mocy 21 KM; z napędem na 4 koła oraz tylnym wałem odbioru mocy.
Miniciągnik należy wyposażyć w osprzęt dodatkowy – preferowany osprzęt produkcji polskiej – służący do wykonywania prac komunalnych, który można zamontować do oferowanej jednostki (kompatybilny) tj. pług odśnieżny, posypywarka soli i piasku, kosiarka bijakowa, zamiatarka ze zraszaczem, pojemnikiem na odpady i szczotką boczną oraz przyczepą dwukołową z wywrotem trójstronnym.
Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające
do stosowania  na rynku polskim oraz musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
Przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich, nie stanowił będzie on przedmiotu zabezpieczenia.

Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia spełniał następujące wymagania:
1) spełniający odpowiednie wymagania dopuszczające do ruchu drogowego określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
2) był fabrycznie nowy (w tym również wszystkie urządzenia wchodzące w skład zamówienia) – w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym; (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), wyprodukowany w 2021 r., wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, nieużywany, technicznie sprawny;
3) posiadał wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie UE oraz homologację wystawioną zgodnie z art.70a ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
4) posiadał dostępną w języku polskim kartę pojazdu, oświadczenie producenta o parametrach technicznych, instrukcję obsługi (sporządzaną w języku polskim), książkę gwarancyjną na samochód, upoważniającą do serwisu gwarancyjnego w autoryzowanych stacjach obsługi (kartę serwisową) oraz wszystkie wymagane dokumenty;

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2021 roku.

3. Opis sposobu wykonania zamówienia

Z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.
Oddanie przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Dostawa oraz koszty transportu przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.
W ramach dostawy Wykonawca na własny koszt dostarczy całość przedmiotu zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. 09-500 Gostynin ul. Bierzewicka 32.
Koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkich ryzyk utraty i uszkodzenia w trakcie dostawy do Zamawiającego (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę.
Wykonawca zapewni dostawę, wniesienie, uruchomienie, przeprowadzenie prób/ testów i innymi czynnościami niezbędnymi do uruchomienia przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego przez wyznaczonych  pracowników Wykonawcy. Koszt wykonania powyższych czynności będzie po stronie Wykonawcy.
Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu w szczególności następujące dokumenty:    
a) instrukcja obsługi w języku polskim, konserwacji (dokumentacja DTR),
b) dokument gwarancyjny,
c) deklarację zgodności WE,
d) dokumenty konieczne do zrejestrowania i ubezpieczenia przedmiotu umowy,
a) oraz inne niezbędne dokumenty.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1) posiadający serwis mobilny umożliwiający dojazd do siedziby Zamawiającego i naprawę usterki oferowanego przedmiotu zamówienia – w ciągu 24 h – od czasu przyjęcia zgłoszenia awarii;
2) oraz punkt serwisowy położony nie dalej niż 30 km od siedziby Zamawiającego,
– umożliwiające dostęp do części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w celu usunięcia awarii sprzętu w siedzibie Zamawiającego/ lub po odbiorze sprzętu z miejsca na terenie miasta Gostynina;

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia stanowiącą integralną część niniejszej oferty.

6. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
cena – max. 85 pkt
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na miniciągnik – max. 10 pkt
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na pozostały osprzęt – max. 5 pkt

Wykonawca udziela Zamawiającemu mocą niniejszej umowy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia bez limitu kilometrów i bez limitu motogodzin, który biegnie od daty odbioru sprzętu.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi na miniciągnik i pozostały osprzęt – 12 miesięcy wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny). Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi uwzględniony do oceny przez Zamawiającego – 60 miesięcy na miniciągnik oraz 36 miesięcy pozostały osprzęt.
Całkowity okres gwarancji należy podać w miesiącach.
Zamawiający w kryterium deklarowany okres gwarancji i rękojmi na miniciągnik oraz pozostały osprzęt przyzna punkty w następujący sposób:

za 12 miesięcy gwarancji i rękojmi

0 punktów

za 24 miesiące gwarancji i rękojmi

2 punktów

za 36 miesięcy gwarancji i rękojmi

5 punktów

za 48 miesięcy gwarancji i rękojmi
(dotyczy tylko miniciągnika)

8 punktów

za 60 miesięcy gwarancji i rękojmi
(dotyczy tylko miniciągnika)

10 punktów

 

Każdy kolejny rok nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów.
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 3 grudnia 2021 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

8. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
– w sprawach merytorycznych (w zakresie przedmiotu zamówienia):
Waldemar Banasiak – tel. (24) 236-07-46;
– w zakresie zapytania ofertowego:
Robert Gontarek – tel. (24) 236-07-37.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.


Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wersja edytowalna
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-11-30 11:57:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-30 12:16:25
  • Liczba odsłon: 803
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812779]

przewiń do góry