z_27_2014.pdf

Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 stycznia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 15/05 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Gostynina i Regulaminu Komisji Przetargowej - Załącznik

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 03 stycznia  2014 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 stycznia  2014 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina na 2014 rok Załącznik 1 Załącznik 2  

Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 stycznia  2014 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miastu Gostynin na 2014 rok Załącznik  

Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 stycznia  2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2014

Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.

Zarządzenie nr 8/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia  2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

Zarządzenie N r 9/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia  2014 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014 Załącznik 1 Załącznik 2

Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia  2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2014 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży oraz cen drewna pozyskanego z lasów i zadrzewień stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina. Załącznik  

Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 3323/5 i 3323/6 położonej w Gostyninie przy ulicy 18 Stycznia 2.

Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza MIasta Gostynina z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygniecie ofert na realizację zadań publicznych, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2014.

Zarządzenie 14/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miasta Gostynina w zakresie rozwoju sportu w 2014 r.

Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego II konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.

Zarządzenie nr 16/2014   Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2014 rok. Załącznik

Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz

Zarządzenie nr 18/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2014

Zarządzenie nr 21/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  5 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia Skarbnika Miasta Gostynina do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 22/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 stycznia  2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  14 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Miasta Gostynina  Niepublicznemu Punktowi Przedszkolnemu "Zielony Ogródek" w Gostyninie

Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 marca 2014 roku zmieniające uchwałę nr 230/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 Załącznik  

Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygniecie ofert na realizację zadań publicznych, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2014.

z_27_2014.pdf  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  26 marca 2014 roku w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2014 roku, specjalności i form kształcenia, na które  dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2013 Załącznik

Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014 Załącznik

Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych garażami w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Gostyninie przy ulicy Józefa Ozdowskiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości. Załącznik

Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Wacława Kujawy i ul. Floriańskiej w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Załącznik

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2014 rok. Załącznik

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 02 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy zbiorników wodnych - jezior:"Bratoszewo", "Przy Zamku", "Sejmikowego" i "Policyjnego" w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Załącznik  

Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany "Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Gostynina"

Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania w Urzędzie Miasta Gostynina zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2014

Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia  dnia 2 maja 2014 r.dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzedu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5/2006 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 06 lutego 2006 r. w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 40/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie

  Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości  do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie nr 42/2014   Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia lokalu niemieszkalnego.

Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2014"

Zarządzenie nr 44/2014 Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie zapewnienia na obszarze miasta  miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dot.wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku.

Zarządzenie nr 45/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014 

Zarządzenie nr 46/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014 Załącznik 1 Załącznik 2

Zarządzenie nr  47/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Załącznik  

Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy zbiorników wodnych - jezior: "Bratoszewo", "Przy Zamku", "Sejmikowego" i "Policyjnego" w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Załącznik

Zarządzenie nr 49/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych, uzupełnienia składu komisji oraz zmiany zarządzenia nr 47/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 maja 2014 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 50/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Kościuszki.  Załącznik  

Zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie Panu Andrzejowi Sitek.

Załącznik nr 52/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Dybanka, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1152/28 o powierzchni 0,0579 ha na rzecz Skarbu Państwa na cel publiczny.

Zarządzenie nr 54/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014 Załącznik 1 Załącznik 2

  Zarządzenie nr 55/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności dotyczących przyznania Karty Dużej Rodziny dla członków rodzin wielodzietnych w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Zarządzenie nr 57/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie nr 58/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Miasta Gostynina – z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Gostynina - Załącznik

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Miasta Gostynina – z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta Gostynina - Załącznik

Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 czerwca 2014 r w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 im.Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie Panu Robertowi Pypkowskiemu

Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

Zarządzenie nr 63/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014 Załącznik 1 Załącznik 2

Zarządzenie nr 64/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniające uchwałę nr 230/XLVI/2013 rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022

Zarządzenie nr 65/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2014 rok Załącznik

Zarządzenie nr 66/2014 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 67/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - Załącznik 

Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 71/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zasad udostępniania wód stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina tj. "Jeziora Bratoszewo", "Jeziora przy Zamku", "Jeziora Sejmikowego" oraz "Jeziora Policyjnego" do celów amatorskiego połowu ryb  Załącznik 1 Załącznik 2  

Zarządzenie nr 72/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 sierpnia 2014 r.w sprawie Regulaminu wynagradzania Urzędu Miasta Gostynina oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego UMG

Zarządzenie nr 73/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 74/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 sierpnia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2014 rok

Zarządzenie nr 75/2014 Burmistrza Gostynina z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Opinia RIO

Zarządzenie nr 76/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014 Załącznik 1 Załącznik 2

Zarządzenie nr 77/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2014 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Załącznik 

Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 04 września 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2014 rok

Zarządzenie Nr 80/2014 z dnia 22 września 2014 r. Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Gostyninie przy ul. Józefa Ozdowskiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości. Załącznik

Zarządzenie nr 82/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 04 września 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2014 rok

Zarządzenie nr 83/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 marca 2014 roku zmieniające uchwałę nr 230/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022

Zarządzenie nr 84/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2014 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 85/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 października 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2014 rok. Załącznik

Zarządzenie nr 86/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 października 2014 roku w sprawie zapewnienia na obszarze miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zarządzenie nr 87/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 października 2014 roku w sprawie upoważnienia pracowników UMG do wydawania decyzji administracyjnych, aprobaty i podpisywania dokumentów i pism oraz prowadzenia całokształtu spraw w zakresie pracy wydziału, stanowiska pracy  w UMG i in. w imieniu Burmistrza Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Termalnej. Załącznik Nr 1  

Zarządzenie nr 89/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 pażdziernika 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 90/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik  

Zarządzenie nr 91/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 października 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

Zarządzenie nr 92/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 października 2014 r. w sprawie nabycia działek gruntu położonych w Gostyninie przy ul. Termalnej

Zarządzenie nr 93/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 października 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

Zarządzenie nr 94/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2014 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014 Załącznik Nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 95/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 listopada 2014 r w sprawie ustanowienia dnia 10 listopada 2014 r.dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 96/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 listopada w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie nr 97/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2015 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 Załącznik

Zarządzenie nr 98/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 99/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 listopada 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

Zarządzenie nr 100/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 listopada w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 101/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 102/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 listopada 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

Zarządzenie nr 103/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 listopada 2014 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 105/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 104/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2014 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 grudnia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

Zarządzenie Nr 107/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza

Zarządzenie Nr 108/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza

Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 110/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

Zarządzenie Nr 111/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2014 w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2  

Zarządzenie nr 112/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2014 rok Załącznik

Zarządzenie nr 113/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Urzędu Miasta Gostynina do wydawania decyzji administracyjnych, aprobaty i podpisywania dokumentów i pism oraz prowadzenia całkoształtu spraw w zakresie pracy wydziału, stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Gostynina, w imieniu Burmistrza Miasta.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-21 09:07:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Kajtoch Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-26 06:42:53
  • Liczba odsłon: 5170
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11560053]

przewiń do góry