Gostynin, dnia 26.07.2023 r.

ZP.271.2.6.2023

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.6.2023

          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

Dostawa nowości wydawniczych i nagród oraz sprzętu komputerowego
z oprogramowaniem w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021-2025

1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowości wydawniczych i nagród książkowych dla laureatów konkursów promujących czytelnictwo do bibliotek w Przedszkolu nr 4 oraz Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do biblioteki w Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Zadanie będzie dofinansowane ze środków budżetu państwa dla realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675 ze zm.).

1)    Część 1 – Dostawa nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
2)    Część 2 – Dostawa nagród książkowych dla laureatów konkursów promujących czytelnictwo do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
3)    Część 3 – Dostawa elementów wyposażenia (sprzęt komputerowy z oprogramowaniem) do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
4)    Część 4 – Dostawa nowości wydawniczych do Biblioteki Przedszkolnej w Przedszkolu nr 4 w Gostyninie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
5)    Część 5 – Dostawa nagród książkowych dla laureatów konkursów promujących czytelnictwo do Przedszkola nr 4 w Gostyninie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2.1 do 2.5 niniejszego zapytania.
Przedmiot zamówienia składa się z pięciu części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty w częściach na jedną, kilka lub wszystkie części przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wskazane w danej części zamówienia.

Proponowane wyposażenie musi spełniać parametry Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia (załączniki nr 2.1 – 2.5 do zapytania ofertowego).

W przypadku braku określenia formy okładki twarda/miękka (dotyczy części 1, 2, 4 i 5) Wykonawca wpisuje rodzaj oferowanej formy okładki.

Miejscem dostawy dla części 1, 2 i 3 jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Gostyninie (09-500) przy ul. Gen. Józefa Bema 23 oraz dla części 4 i 5 Przedszkole Nr 4 w Gostyninie przy ul. Armii Krajowej 7.

Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowego wyposażenie powinno:
1)    być fabrycznie nowe i wolne od wad i obciążeń prawami osób trzecich;
2)    wykonane w ramach bezpiecznych technologii;
3)    spełniające wymagania określone w zapytaniu ofertowym (opisie przedmiotu zamówienia) oraz odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych i dopuszczone do stosowania w szkołach i placówkach oświatowych;
4)    posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim (dotyczy część 3 przedmiotu zamówienia);
5)    posiadać deklarację CE (dotyczy część 3 przedmiotu zamówienia);
6)    posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia dla części 3 przedmiotu zamówienia).

Zamawiający ma prawo do reklamacji, zwrotów, wymiany produktu, który posiada wadę.
Koszt wymiany reklamowanych egzemplarzy książek ponosi Wykonawca.

2. Warunki udziału w postępowaniu
1.    Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2.    Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.
3.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 129).

3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia w terminie nie później niż do dnia 30 września 2023 r.

4. Sposób przygotowania oferty i obliczania ceny oferty:
Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe lub specyfikacje techniczne proponowanego wyposażenia (dotyczy części 3 przedmiotu zamówienia).
Wskazana w ofercie cena ryczałtowa musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne i opłaty. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 3 sierpnia 2023 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl.

6. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielą: Pani Paulina Toruniewska lub Pani Paulina Magierska – Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (telefon: 24 236-07-23).


7. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania lub w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.
 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pdf) + zestawienie cen jednostkowych załączniki 1.1 (pdf), 1.2 (pdf), 1.3 (pdf), 1.4 (pdf), 1.5 (pdf);
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia w tym:
2.1 Część 1 – Dostawa nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w SP3;
2.2 Część 2 – Dostawa nagród książkowych dla laureatów konkursów promujących czytelnictwo do biblioteki szkolnej w SP3;
2.3 Część 3 – Dostawa elementów wyposażenia (sprzęt komputerowy z oprogramowaniem) do biblioteki szkolnej w SP3;
2.4 Część 4 – Dostawa nowości wydawniczych do Biblioteki Przedszkolnej w Przedszkolu nr 4;
2.5 Część 5 – Dostawa nagród książkowych dla laureatów konkursów promujących czytelnictwo do Przedszkola nr 4;
Załącznik nr 3 – Wzór umowy;
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-07-26 12:15:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-26 12:52:46
  • Liczba odsłon: 878
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799767]

przewiń do góry