• Zarządzenie Nr 1/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 stycznia 2009 roku  w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Miasta Gostynina na 2009 rok. załącznik
 • Zarządzenie Nr 2/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 stycznia 2009 roku  w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miastu Gostynin na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 3/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 stycznia 2009 roku  w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Gostynina na 2009 rok. załącznik
 • Zarządzenie Nr 4/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 stycznia 2009 r.  w sprawie zmiany regulaminu Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
 • Zarządzenie Nr 5/2009 - Anulowano
 • Zarządzenie Nr 06/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 stycznia 2009 r.w sprawie powołania Komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygniecie ofert na realizację pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki alkoholowej i narkotykowej oraz organizowanie imprez i zawodów sportowych dla dzieci w wieku 8 – 12 lat z rodzin dysfunkcyjnych.
 • Zarządzenie Nr 07/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 października 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2823/1 położonej w Gostyninie przy ulicy Wojska Polskiego, na rzecz wieczystego użytkownika.
 • Zarządzenie Nr 8/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 lutego 2009 r w sprawie dokonania darowizny na cel publiczny niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja  41 na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Gostyninie  pod budowę  siedziby Sądu.
 • Zarządzenie nr 9/2009 - Anulowano
 • Zarządzenie Nr 10/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 • Zarządzenie Nr 11/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 lutego 2009 roku  w sprawie powołania komisji do prac związanych z przygotowaniem gminnej ewidencji zabytków.
 • Zarządzenie Nr 12/2009 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 10 lutego  2009 roku w sprawie upoważnienia Skarbnika Miejskiego do prowadzeni spraw w imieniu Burmistrza.
 • Zarządzenie Nr 13/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie upowaznienia Pełnomocnika Burmistrza ds.Finansowych do prowadzenia spraw w iimieniu Burmistrza.
 • Zarządzenie nr 14/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie powierzenia Panu Robertowi Pypkowskiemu  obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 1 im.Księcia Mazowieckiego  Siemwoita IV w Gostyninie 
 • Zarządzenie nr 15/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina
 • Zarządzenie Nr 16/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej przy ulicy Iwaszkiewicza w celu powiekszenia i poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 
 • Zarządzenie Nr 17/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ulicy Iwaszkiewicza w celu powiekszenia i poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 • Zarządzenie nr 18/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie  zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2009 rok załącznik
 • Zarządzenie  Nr  19 /2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 05 marca  2009 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,   ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Moniuszki  4 w Gostyninie. Załącznik
 • Zarządzenie Nr 20/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok.

 • Zarządzenie Nr 21/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 października 2008 r. w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Gostyninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego, Solidarności i Wacława Kujawy.
 • Zarządzenie 22/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie  zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2009 rok
 • Zarządzenie NR 23 /2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania:

- Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w Urzędzie Miasta Gostynina,

- Regulaminu pracy Urzędu Miasta Gostynina,
- Regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Gostynina,
- Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gostynina,

- Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta Gostynina.

 • Zarządzenie Nr 24/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu postępowania o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i budowę obiektu pn "Centralny Park Rekreacji , Balneologii Turystyki i Wypoczynku   pn: "Termy Gostynińskie"
 • Zarządzenie Nr 25/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygnięcie ofert na zorganizowanie plenerowej imprezy "Turniej Rycerski" i inscenizację  Wielkiej Bitwy  "Najzadu Waliwora na Gostynin"  oraz Bitwy z Najemnikami  Dymitra Czyżewskiego z okazji otwarcia Zamku Gostynińskiego.
 •   Zarządzenie Nr 26/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad udostępniania jeziora przy Zamku Gostynińskim do celów amatorskiego połowu ryb  Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 26/2009 , Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 26/2009
 • zarządzenie nr 27/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie powierzenia Pani Joannie Renacie Sysce obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 2 im.Polskich Noblistów w Gostyninie
 • Zarządzenie Nr 28/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 kwietnia 2009 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Gostynina Nr 75 z dnia 30 października 2007 roku regulującego gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Gostynina

 • Zarządze.nie Nr 29/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygnięcie ofert na realizację „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2009”.

 • Zarządzenie  Nr  30 /2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 kwietnia  2009 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Parkowej  6 w Gostyninie.  Załącznik do Zarządzenia nr 30/2009
 • Zarządzenie Nr 31/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina.
 • Zarządzenie Nr 32/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Gostynina na 2009 rok

 • Zarządzenie  Nr 33/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 05 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego
 • Zarządzenie Nr 34/2009 Burmistrza miasta Gostynina z dnia 05 maja 2009 roku w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego.
 • Zarządzenie Nr 35/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 roku.
 • Zarządzenie Nr 36/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu wynagradzania Urzędu Miasta Gostynina  załącznik
 • Zarządzenie nr37/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu  na stanowiska dyrektorów  publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Gostynin
 • Zarządzenie Nr 38/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Gostyninie przy ulicy J.Ozdowskiego.
 • Zarządzenie Nr 39/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: dokonania darowizny na cel publiczny zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 41, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3615/2 o powierzchni 0,1387 ha na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Gostyninie z przeznaczeniem pod budowę siedziby Sądu.
 • Zarządzenie nr 40/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru dzieci do Miejskiego przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie na rok  szkolny 2009/2010
 • Zarządzenie Nr 43 /2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w  Urzędzie Miasta Gostynina  załącznik nr 1

 • Zarządzenie Nr 44 a/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  08 czerwca  2009 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 41/2008 Burmistrza Miasta Gostynina
 • Zarządzenie Nr .... z dnia 07 lipca 2008 roku w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Gostyninie przy ulicy Bierzewickiej i Ziejkowej.
 • Zarządzenie Nr 45/2009 r. Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie:     ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 46/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych przy ulicy Armii Krajowej 35 i Bierzewickiej 17 D w Gostyninie. Załącznik do zarządzenia nr 46/2009

 • Zarządzenie Nr 47/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2009 rok  załącznik nr 1 załącznik nr 2
 • Zarządzenie Nr 48/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3323/4 położonej w Gostyninie przy ulicy 18 Stycznia.
 • Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 50/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie zasad udostępnienia gruntów Gminy Miasta Gostynina pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych w roku 2009

 • Zarządzenie Nr 51/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych na rzecz najemców, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych przy ul.  Armii Krajowej 35, ul. Moniuszki 2, ul. Parkowej 4 i 24, ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie. Załącznik
 • Zarządzenie nr 52/2009 Burmistrza miasta Gostynina z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela uboegającego się o awans na nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie Nr 53/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego.
 • Zarządzenie Nr 54/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ulicy Spokojnej w celu powiększenia i poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 • Zarządzenie Nr 55/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2009 roku Załącznik

 

 • Zarządzenie nr 57/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie powierzenia Panu Robertowi Pypkowskiemu stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 im.Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie

 

 • Zarządzenie nr 58/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie powierzenia Pani Joannie Renacie Sysce stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im.Polskich Noblilstów w Gostyninie
 • Zarządzenie nr 59/2009 roku Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie powierzenia pani Joli Rosińskiej  stanowiska dyrektora Miejskiego  Przedszkola  nr 5 w Gostyninie
 • Zarządzenie Nr 60/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 września 2009 r.w sprawie zmiany „Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Gostynina”


 • Zarządzenie Nr 61 /2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 września 2009 r. w sprawie: bezprzetargowego zbycia udziału wynoszącego 2/3 części w nieruchomości zabudowanej położonej w Gostyninie przy ulicy 18 Stycznia 1,na rzecz współwłaściciela tej nieruchomości

 • Zarządzenie Nr 62/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2009 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych przy ul. Bierzewickiej 17 e w Gostyninie. Załącznik do zarządzenia nr 62/2009.
 • Zarządzenie Nr 63/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2009 z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych przy ulicy Armii Krajowej 35, Moniuszki 2, Parkowej 4 i 24, Wojska Polskiego 10 w Gostyninie.

 


 • Zarządzenie Nr 64/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

 

 • Zarządzenie Nr 65/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2009 rok.   załącznik
 • Zarządzenie Nr 66 /2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2009 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 55 /2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 października 2008 r. w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Gostyninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego, Solidarności i Wacława Kujawy.


 • Zarządzenie Nr 67/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 października 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2009 rok.   załącznik nr 1 ,
 • Zarządzenie Nr 68/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina.
 • Zarządzenie Nr 69/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych przy ul. Parkowej 3 i 5, ul. Polnej 12, ul. 3 Maja 9 w Gostyninie i przy ul. Kruk 3 w Gorzewie. Załącznik do zarządzenia Nr 69/2009

 • Zarządzenie Nr 71/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie: zasad udostępniania gruntów Gminy Miasta Gostynina pod wykonywanie liniowych instalacji podziemnych i naziemnych.
 • Zarządzenie Nr 72/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokali użytkowych

 • Zarządzenie Nr 73/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kompleksowej kontroli pod względem gospodarki finansowej i administracyjnej

 • Zarządzenie Nr 76/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Polnej 12 A w Gostyninie.  Załącznik do zarządzenia Nr 76/2009.

 • Zarządzenie Nr 77/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego konkursu Ofert dla Organizacji Pozarządowych i innych Podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego 
 • Zarządzenie Nr 78/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • Zarządzenie Nr 79/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie wniesienia do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Gostyninie aportu w postaci nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 80/2009 r. Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie:  zmiany Zarządzenia Nr 45/2009 Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego                wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 • Zarządzenie Nr 81/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych położonych przy ul. Polnej 12 i ul. Bierzewickiej 17c w Gostyninie.  Załacznik do zarządzenia 81/2009.

 • Zarządzenie Nr 83/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie ustalania stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina.


 • Zarządzenie Nr 85/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie wyłączenia z administrowania nieruchomości przy ul. Legionów Polskich nr 19 w Gostyninie.

 • Zarządzenie Nr 86/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 15/05 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Gostynina i regulaminu Komisji Przetargowej Załącznik do zarządzenia Nr 86/2009  
 • zarządzenie Nr 87 / 2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury sprzętu i oprogramowania przekazanego w użytkowanie przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.
 • Zarządzenie Nr 88/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości dodatkowych kosztów związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Miasta Gostynina
 • Zarządzenie Nr 89/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Miasta
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Świderska Magdalena
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-13 09:07:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Nakwaska Łucja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-28 13:47:41
 • Liczba odsłon: 4078
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105813]

przewiń do góry