Charakterystyka dochodów zrealizowanych w 2003 roku

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                  1.833,-zł

 

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne                                                           1.833,-zł

  084 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych         190,-zł

             (wpływy ze sprzedaży używanych płytek chodnikowych)

 

  097 – wpływy z różnych dochodów                                                    1.643,-zł

                (wpływy z opłaty za zajęcie chodników w pasie drogowym).

              

 

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                      969.865,-zł

 

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                          969.865,-zł    

  047 – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste             115.602,-zł

   - 74.855,-zł - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

                         gruntów będących w użytkowaniu wieczystym

                         osób fizycznych i prawnych,

                - 40.747,-zł - opłaty za grunty przekazane w zarząd.

 

 § 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych    301.173,-zł

-           70.424,-zł – czynsz dzierżawny za bazar przy ul. Bagnistej,

-           45.687,-zł – czynsz dzierżawny za bazar przy ul. Targowej,

-           10.304,-zł – czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych,

-             7.100,-zł – czynsz za dzierżawę gruntu pod garażami,

-         167.658,-zł – czynsz za przyjmowanie odpadów na wysypisko,

 

  076 – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego    973,-zł

 (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek

  w prawo własności),

 

 § 084 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników

                majątkowych                                                                   547.522,-zł

               w tym:

- sprzedaż 12 działek pod budownictwo mieszkaniowe

                  i usługowe o łącznej pow. 9.240 m2 na łączną kwotę

                 155.169,-zł (i średniej cenie za 1m2), w tym:

                 * przy ul. Wojska Polskiego 3 działki pow. 659m2

                    (cena za 1m2 - 84,98 zł),

     * przy ul. 18 Stycznia 2 działki o pow. 1.430m2

                    (cena za 1m2 – 8,91 zł)

     * przy ul. Konopnickiej 1 działka o pow. 731m2

                   (cena za 1m2 – 30,33 zł)

     * przy ul. Solidarności 1 działka o pow. 143m2

                   (cena za 1m2 – 223,82 zł)

     * przy ul. Kościuszkowców 1 działka o pow. 3.514m2

                   (cena za 1m2 – 5,61 zł)

 

     * przy ul. Dybanka 4 działki o pow. 2.763m2

                   (cena za 1m2 – 4,55 zł)

 

- sprzedaż ratalna działek (będących w użytkowaniu

  wieczystym w latach wcześniejszych) – 5.009,-zł

 

               - sprzedaż 3 działek pod garażami przy ul. Armii Krajowej

                  Krajowej – 5.026,-zł

 

- sprzedaż 2 garaży przy ul. Armii Krajowej – 15.700,-zł

 

- sprzedaż 12 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych

   najemców o łącznej pow. 647,88m2 na łączną kwotę 262.825,-zł

   (i średniej cenie za 1m2), w tym:

·        przy ul. Polnej o pow. 49m2 (cena za 1m2 – 340,20 zł)

wraz z przynależną lokalowi częścią gruntu na kwotę 950,-zł

·        przy ul. Polnej o pow. 48,20m2 (cena za 1m2 – 746,89 zł)

·        przy ul. Wyszyńskiego o pow. 38m2 (cena za 1m2 – 429,08 zł)

·        przy ul. Parkowej o pow. 37,89m2 (cena za 1m2 – 308,92 zł)

·        przy ul. Kościuszki o pow. 47,54m2 (cena za 1m2 – 456,46 zł)

·        w Kruku (7 lokali) o łącznej pow. 427,25m2 (cena za 1m2 – 373,01 zł)

wraz z przynależną lokalom częścią gruntu na łączną kwotę 15.496,-zł

 

- sprzedaż 5 lokali mieszkalnych przy ul. Targowej o łącznej pow. 110,80m2

  (cena za 1m2 – 816,76 zł)  - 85.463,-zł

 

- sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych zakupionych w latach

   ubiegłych – 1.860,-zł

 

- sprzedaż złomu – 24,-zł

 

§ 092 – pozostałe odsetki                                                                      4.595,-zł

 

 

Dz. 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                        366.419,-zł

 

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie                                                               105.759,-zł

 § 201 - dotacje celowe na bieżące zadania zlecone                      105.759,-zł

 

Rozdz. 75023 - Urzędy miast                                                                          260.660,-zł

 § 045 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe  25.600,-zł

                   (pobieranej od wpisu do ewidencji działalności

                 gospodarczej i zmiany tego wpisu)

 

 § 059 – wpływy z opłat za koncesje i licencje                                    2.780,-zł

                  (za wydane zezwolenia na zarobkowy przewóz osób)

 

 § 083 – wpływy z usług                                                                     5.719,-zł

               (za wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

                za wydanie świadectw pochodzenia zwierząt, za usługę ksero)

 

 

 § 092 – pozostałe odsetki                                                                  6.373,-zł

                (odsetki od środków na rachunkach bankowych)

 

 § 097 – wpływy z różnych dochodów                                              20.188,-zł

-         15.000,-zł – wpływy z nagrody za udział w IV Edycji

                                         Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni

                         Środowisku ze środków NFOŚiGW,

-          5.000,-zł – wadium należne miastu w związku

                         z niepodpisaniem umowy przez firmę,

                         która wygrała przetarg,

-             188,-zł – inne dochody (m.in. prowizja od składek

                         ubezpieczenia zdrowotnego)

 

 § 626 – dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów

                realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych               200.000,-zł

                (nagroda w formie dotacji udzielonej w związku

                 z udziałem w I edycji Wielkiego Konkursu

                 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

                 i Gospodarki Wodnej „Nasza Gmina w Europie”).

               

 

Dz. 751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

              PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                          

              ORAZ SĄDOWNICTWA                                                         37.882,-zł

 

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

                         i ochrony prawa                                                                         3.005,-zł

 § 201 - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone                        3.005,-zł

               (na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem

                stałego rejestru wyborców).

 

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                             34.877,-zł

 § 201 - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone                      34.877,-zł

               (na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem

                referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej).

 

 

Dz. 754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

               PRZECIWPOŻAROWA                                                            4.620,-zł

 

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna                                                                         3.450,-zł

 § 201 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone                       3.450,-zł

                (na wydatki z zakresu obrony cywilnej)

 

Rozdz. 75416 – Straż Miejska                                                                             1.170,-zł

  057 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne                           1.170,-zł

                (wymierzane i pobierane w formie mandatów przez

                 funkcjonariuszy Straży Miejskiej).

 

 

Dz. 756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

              FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

              POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ            11.385.411,-zł

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych          124.995,-zł

 § 035 – podatek od działalności gospodarczej opłacany

               kartą podatkową                                                             122.466,-zł

 

 § 091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków          2.529,-zł

 

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych                   4.196.520,-zł

   Rozdział obejmuje wpływy:

 - z podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 031)         3.939.047,-zł

    Wymiar podatku na 2003r. ustalono na kwotę              3.973.837,-zł

    Odpisy za rok bieżący                                                       315.486,-zł

    Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2003r.                           3.670.908,-zł

    ------------------------------------------------------------------------------------

    Należności za 2003 rok wynoszą                                       12.557,-zł

    Zaległości na dzień 31.12.2002r. wynosiły                   1.735.687,-zł

    Nadpłaty                                                                                    71,-zł

    -----------------------------------------------------------------------------------

    Razem należności na dzień 31.12.2002r.                      1.735.616,-zł

    Odpisy zaległości                                                               29.673,-zł

    Wpłaty zaległości                                                             268.139,-zł

    -----------------------------------------------------------------------------------

    Zaległości za lata ubiegłe na dzień 31.12.2003r.        1.437.804,-zł

    zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2002r. o 17,15%.

   W 2003 roku rozpatrzono 27 podań w sprawie tego podatku, 23 podania załatwiono pozytywnie:

-         umorzono podatek w kwocie                         109.466,26 zł

-         odroczono podatek w kwocie                        480.240,00 zł

-         umorzono odsetki w kwocie                          34.145,00 zł.

 

  W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu tego podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2003 roku wystawiono:

-         439 upomnień na łączną kwotę 1.255.739,76 zł,

-           70 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 961.979,38 zł,

-             4 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 58.408,93 zł.

 

 - z podatku rolnego (§ 032)                                                                              17,-zł

    Wymiar podatku na 2003r. ustalono na kwotę              495,90,-zł

    Odpisy za rok bieżący (dot. ogrodów działkowych)      452,40,-zł

    Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2003r.                             16,70,-zł

    ------------------------------------------------------------------------------------

    Należności za 2003 rok wynoszą                                     26,80,-zł

 - z podatku leśnego (§ 033)                                                                       14.835,-zł

 - z podatku od środków transportowych od osób prawnych (§ 034)      221.655,-zł

 

    Wymiar podatku na 2003r. ustalono na kwotę               222.785,-zł

    Odpisy za rok bieżący                                                         4.800,-zł

    Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2003r.                            211.079,-zł

    -----------------------------------------------------------------------------------

    Należności za 2003 rok wynoszą                                       6.906,-zł

 

    Zaległości na dzień 31.12.2002r. wynosiły                       24.090,-zł

    Nadpłaty                                                                                     2,-zł

    ----------------------------------------------------------------------------------

    Razem należności na dzień 31.12.2002r.                          24.088,-zł

    Odpisy zaległości                                                                1.074,-zł

    Wpłaty zaległości                                                              10.576,-zł

    -----------------------------------------------------------------------------------

    Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2003r.             12.438,-zł

    zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2001r. o 48,37%.

 

    W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób

  prawnych podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2003 roku wystawiono:

-         37 upomnień na łączna kwotę 21.033,60 zł,

-           2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.200,00 zł,

-           3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 5.147,70 zł.

 

   W 2003 roku rozpatrzono 2 podania w sprawie tego podatku:

-         umorzono podatek w kwocie                         1.000,00 zł

-         umorzono odsetki w kwocie                             83,40 zł.

 

 § 091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków             20.966,-zł

 

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności

                          cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

                          od osób fizycznych                                                             2.872.255,-zł

 

  Rozdział obejmuje wpływy z:

 § 031 - podatku od nieruchomości                                                1.588.651,-zł

 

 § 032 - podatku rolnego                                                                      32.528,-zł

 

 § 033 - podatku leśnego                                                                          730,-zł

 

  Wpływy objęte w/w § stanowią łączne zobowiązanie pieniężne.

 

  Wymiar podatków objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym

  stanowi kwota                                                                        1.681.531,-zł

  Odpisy za rok bieżący                                                                 38.430,-zł

  Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2003r.                                   1.514.875,-zł

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Należności za 2003 rok                                                            128.226,-zł

 

  Zaległości na dzień 31.12.2002 wynosiły                                 193.128,-zł

  Nadpłaty                                                                                          546,-zł

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Razem należności na dzień 31.12.2002r.                                 192.582,-zł

  Odpisy zaległości                                                                       10.394,-zł

  Wpłaty zaległości                                                                     107.033,-zł

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Zaległości za lata ubiegłe na dzień 31.12.2003r.                      75.155,-zł

  zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2002r. o 60,97%.

 

  W 2003 roku rozpatrzono 50 podań w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 41 podań załatwiono pozytywnie:

     - umorzono podatek w kwocie              7.098,38 zł

     - umorzono odsetki w kwocie               1.020,30 zł            

     - odroczono podatek w kwocie                200,00 zł.

 

Odpisu w podatku dokonano w związku z wydanymi decyzjami na korektę podatku (zmiana sposobu wykorzystania budynków lub gruntów, sprzedaż nieruchomości). Odpisów dokonano również z tytułu zainstalowanego ogrzewania ekologicznego w budynkach mieszkalnych w kwocie 10.808,15 zł.

 

W celu poprawy realizacji podatku wystawiono 2.025 szt. upomnień na kwotę 553.760,27 zł

oraz 212 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 213.389,07 zł.

 

 § 034 - podatku od środków transportowych od osób fizycznych        333.728,-zł

 

    Wymiar tego podatku na 2003r. ustalono na kwotę   380.588,-zł

    Odpisy za rok bieżący                                                   60.942,-zł

    Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2003r.                        275.097,-zł

    ---------------------------------------------------------------------------------

    Należności za 2003 rok wynoszą                                  44.549,-zł

 

    Zaległości na dzień 31.12.2002r. wynosiły                126.465,-zł

    Nadpłaty                                                                         1.252,-zł

    ---------------------------------------------------------------------------------

    Razem należności na dzień 31.12.2002r.                   125.213,-zł

    Odpisy zaległości                                                         31.572,-zł

    Wpłaty zaległości                                                         58.630,-zł

    ----------------------------------------------------------------------------------

    Zaległości za lata ubiegłe na dzień 31.12.2003r.        35.011,-zł

    zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2003r. o 72,04%.

 

  W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2003 roku wystawiono:

-           10 szt. decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku,

-         162 szt. upomnień na łączną kwotę 82.986,60 zł,

-           47 szt. tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 43.665,10 zł.

 

  W 2003 roku rozpatrzono 25 podań w sprawie podatku:

    - umorzono podatek w kwocie              4.339,20 zł

    - umorzono odsetki w kwocie               2.653,10 zł

 - odroczono podatek w kwocie             4.818,00 zł

Zestawienie podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2003 roku zawiera załącznik nr 1.

 

  036 - podatku od spadków i darowizn                                                   97.699,-zł

 

 § 037 - podatku od posiadania psów                                                       20.606,-zł

 

 § 043 – wpływy z opłaty targowej                                                          177.553,-zł

 

 § 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych                                   576.887,-zł

 

  091  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków                  43.873,-zł

 

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

                          gmin na podstawie ustaw                                                      502.717,-zł

 

 § 041 – wpływy z opłaty skarbowej                                                    293.761,-zł

                - dotyczy opłat od umów cywilnoprawnych dotyczących

                 przeniesienia własności nieruchomości i rzeczy ruchomych

                 oraz przekazywania wpływów z tytułu opłaty skarbowej

                 na rachunek budżetu gminy (sprzedaż znaków skarbowych)

 

 § 048 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu            202.847,-zł

                 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

 

  091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków                6.109,-zł

 

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

                          budżetu państwa                                                                 3.688.924,-zł

 

 § 001 – podatek dochodowy od osób fizycznych                           3.530.999,-zł

 

 § 002 – podatek dochodowy od osób prawnych                              157.925,-zł

 

Dz. 758  RÓŻNE ROZLICZENIA                                                    8.465.714,-zł

 

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej                                   7.203.760,-zł

 § 292 - subwencje ogólne z budżetu państwa                              7.203.760,-zł

 

Rozdz. 75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej                                     13.576,-zł

 § 292 - subwencje ogólne z budżetu państwa                                   13.576,-zł

 

Rozdz. 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej                         1.258.397,-zł

 § 292 - subwencje ogólne z budżetu państwa                             1.258.397,-zł

           - 1.057.256,-zł - subwencja rekompensująca podatek

                                      od środków transportowych,

           -    201.141,-zł - subwencja rekompensująca dochody

                                   z tytułu ulg i zwolnień ustawowych.

 

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe                                                 -10.019,-zł

 § 036 – podatek od spadków i darowizn                                         -2.192,-zł

 

 § 041 – wpływy z opłaty skarbowej                                                -1.314,-zł

 

 § 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych                            -4.062,-zł

 

 § 091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków         -2.451,-zł

 

    W/w paragrafy obejmują prowizję dla Urzędu Skarbowego za wykryte i ściągnięte należności z tytułu podatków i opłat.

 

 

Dz. 801    OŚWIATA I WYCHOWANIE                                             646.370,-zł

 

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe                                                                560.540,-zł

 § 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  11.926,-zł

               (opłaty za wynajem sal w szkołach)

 

 § 201 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone                       4.614,-zł

               (dotacja na wyprawki szkolne – podręczniki dla uczniów

               klas pierwszych szkół podstawowych) 

 

 § 629 – środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł     544.000,-zł

               (środki na dofinansowanie budowy krytej pływalni).

 

Rozdz. 80110 – Gimnazja                                                                                 25.810,-zł

 § 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  25.810,-zł

               (opłaty za wynajem sal w gimnazjach)

 

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność                                                              60.020,-zł

 § 202 – dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie

               porozumień z organami administracji rządowej             20.000,-zł

 

 § 203 – dotacja celowa na własne zadania bieżące                     40.020,-zł

               (dotacja na fundusz świadczeń socjalnych emerytów

               i rencistów – byłych pracowników placówek oświatowych).

 

 

Dz. 853  OPIEKA SPOŁECZNA                                                      2.303.543,-zł

Rozdz. 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

                          pobierające świadczenia z pomocy społecznej                       41.900,-zł

 

 § 201 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone                     41.900,-zł

                (na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za

                 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej)

 

Rozdz. 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie

                         społeczne                                                                            1.028.052,-zł

 § 201 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone              1.028.052,-zł

                (na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, środki

                 na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne)

 

Rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe                                                           442.945,-zł

 § 203 – dotacje celowe na własne zadania bieżące                   442.945,-zł

               (środki te przeznaczone są na wypłaty dodatków

                mieszkaniowych)

 

Rozdz. 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                    45.200,-zł

 § 201 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone                   45.200,-zł

 

Rozdz. 85319 - Ośrodki pomocy społecznej                                                   300.000,-zł     

 § 201 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone                 300.000,-zł

 

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

                          Niepełnosprawnych                                                              200.245,-zł     

 § 244 – dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące        300.000,-zł

               (dotacja celowa ze środków PFRON na zrekompen-

               sowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek

                  zwolnień, o których mowa w ustawie o rehabilitacji

               i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)

 

Rozdz. 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

                          opiekuńcze                                                                               57.891,-zł

 § 083 – wpływy z usług                                                               41.391,-zł

                (dochody pochodzące z częściowej odpłatności

                za wykonywanie usług opiekuńczych)

 

 § 201 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone                   16.500,-zł

 

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność                                                             187.310,-zł

 § 201 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone                     5.310,-zł

                (dotacja na wyprawkę szkolną obejmującą plecak,

                kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla dzieci

                rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej)

 

 § 203 – dotacje celowe na własne zadania bieżące                  182.000,-zł

                (na dożywianie uczniów w szkołach).

 

 

Dz. 854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                     463.401,-zł

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność                                                            463.401,-zł

 § 083 – wpływy z usług                                                             449.481,-zł

               (za usługi stołówek szkolnych)

 

 § 203 – dotacje celowe na własne zadania bieżące                   13.920,-zł

                (dotacja na fundusz świadczeń socjalnych emerytów

                i rencistów – byłych pracowników placówek oświatowych).

 

 

Dz. 900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

               ŚRODOWISKA                                                                      187.700,-zł

 

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg                                             185.000,-zł

 § 201 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone                150.000,-zł

               (na zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg

                wojewódzkich i krajowych)

 

 § 631 – dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne

                z zakresu administracji rządowej                               35.000,-zł

               (dotacja na budowę oświetlenia ulicznego na

               ul. Kowalskiej)

 

Rozdz. 90095 Pozostała działalność                                                                   2.700,-zł     

 § 629 – środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł     2.700,-zł

                (wpłaty mieszkańców i instytucji na budowę

   wodociągów i kanalizacji).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-10 11:51:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-10 11:51:02
  • Liczba odsłon: 3607
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858169]

przewiń do góry