Organy Szkoły i ich kompetencje

Zgodnie z § 8 Statutu Szkoły organami szkoły są:

1)     dyrektor szkoły,

2)     rada pedagogiczna,

3)     rada rodziców,

4)     samorząd uczniowski.

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.
 

Dyrektor Szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. Kompetencje i zadania Dyrektora zostały określone w § 9 Statutu Szkoły.

Dyrektor szkoły część zadań i kompetencji deleguje na wicedyrektorów. Szczegółowy podział obowiązków dyrektora i wicedyrektorów określono w dokumencie: Zakres obowiązków dyrektora i wicedyrektorów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy zatwierdzanie planów pracy, podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego, podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów

Szczegółowe kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał zawiera ustawa o systemie oświaty (art.40-43), Regulamin Rady Pedagogicznej oraz § 10 Statutu Szkoły.

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły. Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty,  § 11 Statutu Szkoły i własnego regulaminu. Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami oraz opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Może wspierać działalność statutową szkoły gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców i z innych źródeł. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd Uczniowski działa na podstawie art. 55 ustawy o systemie oświaty, §12 Statutu Szkoły i własnego regulaminu.

Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dobrosława Bembenista
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Bembenista Dobrosława
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-16 17:07:28
  • Liczba odsłon: 6498
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121910]

przewiń do góry