Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 

 

 

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów w godzinach urzędowania tj. od 7:30 do 14:30.

 

 

 

Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Korespondencje można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

 

 

 

Wybrane procedury:

 

1.      zapis ucznia do szkoły

 

2.      wypis ucznia ze szkoły

 

3.      zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego

 

4.      wydawanie duplikatów świadectw szkolnych

 

5.      wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych

 

 

1.    Zapis ucznia do szkoły

Rodzice lub prawni opiekunowie dokonują zapisu dziecka osobiście w sekretariacie szkoły. Dzieci zameldowane w obwodzie szkoły mogą być zapisane telefonicznie (tel. 24 236 0220).

 

 

 

W pierwszej kolejności zapisywane są dzieci zameldowane w obwodzie szkoły.

 


Przy zapisie dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej, należy podać:

 

×          imię (imiona) i nazwisko dziecka,

 

×          datę i miejsce urodzenia dziecka,

 

×          adres stałego zameldowania dziecka,

 

×          adres zamieszkania dziecka,

 

×          PESEL dziecka,

 

×          obywatelstwo dziecka,

 

×          imiona i nazwiska rodziców,

 

×          w przypadku zapisu dziecka spoza rejonu – adres szkoły obwodowej.

 

 

 

Przy zapisie dziecka, które już rozpoczęło edukację, należy dodatkowo:

 

×          podać adres szkoły, do której dziecko uczęszczało,

 

×          przedłożyć ostatnie świadectwo (do wglądu).

 

 

2.    Wypis ucznia ze szkoły

Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia szkoły o fakcie przeniesienia dziecka do innej szkoły lub o wyjeździe poza granicę kraju. W tym celu należy złożyć do sekretariatu szkoły informację o nowej szkole (nazwa, adres). Dokumentacja szkolna zostaje przekazana bezpośrednio do wskazanej szkoły. Kartę zdrowia rodzic odbiera osobiście od pielęgniarki szkolnej.

 

 

3.    Zwolnienie dziecka z zajęć wychowania fizycznego

Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza. Rodzic składa wniosek do dyrektora szkoły o zwolnienie dziecka z zajęć wychowania fizycznego, załączając do niego omawianą opinię.

 

 

4.     Wydawanie duplikatów świadectw szkolnych

W przypadku utraty oryginału świadectwa absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu tego świadectwa.

 

Osoba ubiegająca się o wydanie duplikatu świadectwa powinna złożyć w szkole osobiście lub przesłać listownie pisemny wniosek o wydanie duplikatu świadectwa oraz pokwitowanie dokonania opłaty za wydanie duplikatu (nazwa i nr konta poniżej). Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej za legalizację dokumentu. Aktualnie wynosi ona 26 zł.

 

Jeżeli osoba, która składa wniosek, nie jest osobą, której dotyczy wydanie duplikatu świadectwa, zobowiązana jest przedstawić upoważnienie wystawione przez absolwenta szkoły. Upoważnienie zawiera dane osoby upoważnionej do podjęcia czynności związanych z wydaniem duplikatu i jego odbiorem.

 

Wystawiony przez szkołę duplikat świadectwa może zostać odebrany przez absolwenta lub osobę upoważnioną. Duplikat może zostać także przesłany na wskazany adres pocztowy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

 

5.     Wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych

W przypadku konieczności wystawienia duplikatu legitymacji uczniowskiej, rodzic składa w sekretariacie szkoły podanie zawierające dane osobowe ucznia, oznaczenie klasy do której uczęszcza, informację co się stało z oryginałem legitymacji. Do podania dołącza zdjęcie, potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy kwoty opłaty (nazwa i nr konta poniżej). Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Aktualnie wynosi ona 9 zł.

 

Rachunek bankowy:     Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli Gostynin

Nr konta:                         86 1020 3974 0000 5902 0177 1666

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dobrosława Bembenista
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Bembenista Dobrosława
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-16 17:10:03
  • Liczba odsłon: 6705
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579406]

przewiń do góry