MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926

Warszawa

Nazwa i adres podmiotu publicznego GMINA MIASTA GOSTYNINA

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny

ul. St. Leszczyńskiego 48

20-068 Lublin

Numer identyfikacyjny

REGON 62101543100000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

UM@GOSTYNIN.PL

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

ANNA.KWIATKOWSKA@GOSTYNIN.PL

Telefon kontaktowy

606659815

Data

2021-03-26

Miejscowość

GOSTYNIN

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. MAZOWIECKIE

 

Powiat gostyniński

Gostynin (gmina miejska)

 

 

Powiat

 

Gmina

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego [ X ] 2) wojewody

[ ] 3) nie dotyczy

W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień:

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

4

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” - prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

 

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem

[ ] TAK [ X ] NIE

pomieszczeń technicznych?

[ ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” - prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

 

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ ] TAK

[ ] NIE

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” - prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:

2

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

[ ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” -prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego:

 

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” - prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej - opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej - na swojej stronie internetowej

Urząd Miasta ul. Rynek 26 Dost. dla os.na wózkach w parterze.Dzwonek umoż. wezw. prac. Brak: bramek, windy, głośn. syst. naprow. dźw. os. niewidome i słabow.Są 2 m-ca park. dla os. z niepełnospr. Można wejść z psem: asyst. i przewod.Brak: pętli induk., oz. w alf.Braille'a i kontrast. lub w druku. powięk. dla os. niew. i słabow.

Ratusz i oficyna przy Ratuszu, ul. Rynek 1 Nie są dost.dla os. na wózk.,schody bez podj.Brak:bramek, windy, głośn. syst. naprow. dźw.os. niewid. i słabow. Są 2 miejsca park. dla os.z niepełnospr.Można wejść z psem: asyst. i przew.Brak:pętli indukc., ozn. w alf.Braille'a i kontras. lub w druku powięk. dla os. niew. i słabow. Dost. 2 dzwonki dla os. ze szcz. potrz.

Urząd Miasta, ul. Parkowa 22

Dost. pode. z podj. Brak bramek i m-c park.Pom. na part.- dost. dla os. na wóz.Brak: głośn.syst. naprow. dźw. os. niewid. i słabow.Wejście z psem: asyst. i przew.Brak:pętli induk., ozn. w alf.Braille'a i kontrast. lub w dr. powięk. dla os. niewidomych i słabowidzących.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i             Liczba stron:

udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot Liczba aplikacji: posiada deklarację dostępności

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Lp.

ID a11y-url

ID a11y-status

ID a11y-data-sporzadzenie

001

www.gostynin.pl

[ ] Zgodna

[ X ] Częściowo zgodna [ ] Niezgodna

2020-11-25

002

http//umgostynin.bip.org.pl/

[ ] Zgodna

[ X ] Częściowo zgodna [ ] Niezgodna

2020-09-14

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Lp.

Adres strony internetowej

Zgodność z UdC

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Lp.

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania

Zgodność z UdC

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej (proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej - opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej - na swojej stronie internetowej)

Niezgodności / wyłączenia :

ponad 125 zdjęć nie posiada opisu alternatywnego - będą sukcesywnie uzupełniane,

wśród opublikowanych dokumentów - ponad 25 plików PDF, które nie zawierają warstwy tekstowej - będą sukcesywnie poprawiane,

w zamieszczonych na stronie filmach - brak napisów dla osób głuchych i niedosłyszących.

Powody wyłączenia:

strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a-h)

a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

[ ] NIE

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

[ ] NIE

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] TAK

[ ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

[ ] TAK

[ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów

[ X ] TAK

[ ] NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)

[ ] TAK

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” - prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:

[ ] od razu

[ ] w ciągu 1 dnia roboczego

[ ] w ciągu 2-3 dni roboczych

[ ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ ] TAK

[ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” - prosimy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących:

 

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

(liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2)

2

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

(zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a-c)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” - prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:

 

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” - prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:

 

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” - prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:

 

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. - na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ] TAK [ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” - prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba wniosków - ogółem:

 

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form:

(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille'a - 3 razy)

 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Uwaga: poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego - tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ]TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” - prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” - prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[ ] TAK

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” - prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” - prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:

 

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

Strona 6

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-09-15 12:00:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-15 12:01:41
  • Liczba odsłon: 1296
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121785]

przewiń do góry