Gospodarki lokalami mi eszkalnymi i użytkowymi , a w szczególności:


a) Zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych z osobami ubiegającymi się po raz pierwszy o zawarcie umowy najmu- zainteresowani powinni złożyć:
  - wniosek o zawarcie umowy najmu (druk w załączeniu)
  - zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (przychód po odliczeniu kosztów uzyskania i składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe).
b) Zawieranie umów najmu lokali zamiennych z osobami podlegającymi wykwaterowaniu z lokali i budynków :
 - komunalnych o złym stanie technicznym,
 - prywatnych-czynszowych,
 - na czas remontu,
 - przewidzianych do rozbiórki pod inwestycje gminne.
Zainteresowani powinni złożyć:
- wniosek o zawarcie umowy najmu (druk w załączeniu)
https://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/wn304a2.doc
- zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
W przypadku budynków prywatnych-czynszowych:
- podanie,
- dokument potwierdzający zły stan techniczny lokalu lub budynku ( opinia o stanie technicznym budynku),
- decyzja o wyłączeniu z użytkowania (do uzyskania w Starostwie- nadzór budowlany).
c) Wyrażanie zgody na zamianę lokali mieszkalnych między stronami.
Zainteresowani powinni złożyć:
- wniosek o zamianę mieszkania ( druk w załączeniu)
https://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/wn304a3.doc
- wstępną zgodę dysponenta lokalu ( dotyczy lokali: spółdzielczych, zakładowych, w budynkach prywatnych o czynszu regulowanym i zasobów Miejskiego TBS),
- zaświadczenia o dochodach (odcinki rent lub emerytur) osób zamieszkałych i zameldowanych z wnioskodawcą na pobyt stały za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku ( przychód po odliczeniu kosztów uzyskania i składek na ubezpieczenie emerytalne rentowe i chorobowe).
d) Wyrażanie zgody na zamianę lokalu mieszkalnego z “urzędu”.
Zainteresowani powinni złożyć:
- wniosek o zamianę mieszkania ( druk w załączeniu)
- orzeczenie komisji lekarskiej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- zaświadczenia o dochodach (odcinki rent lub emerytur) osób zamieszkałych i zameldowanych z wnioskodawcą na pobyt stały za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (przychód po odliczeniu kosztów uzyskania i składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe).
e) Zawieranie umów najmu z osobami podlegającymi eksmisji z prawem do lokalu socjalnego na podstawie tytułu wykonawczego.
Zainteresowani powinni złożyć:
- podanie właściciela lub organu egzekucyjnego,
- wyrok eksmisji.
f) Sprawy dotyczące czynszu i opłat za lokale mieszkalne i socjalne znajdujące się w budynkach stanowiących mienie komunalne.
Zainteresowani powinni złożyć:
- podanie najemcy wraz z uzasadnieniem,
- zaświadczenia o dochodach netto ( odcinki rent lub emerytur) osób zamieszkałych z najemcą.
g) Wyrażanie zgody na zameldowanie w zasobach komunalnych.
Zainteresowani powinni złożyć- podanie najemcy wraz z uzasadnieniem.
h) Sprawy o nabycie praw do lokalu po śmierci najemcy.
Zainteresowani powinni złożyć:
- podanie,
- kserokopia aktu zgonu.
i) Sprawy o nabycie praw do lokalu po wyprowadzeniu się najemcy.
Zainteresowani powinni złożyć:
- podanie osoby zainteresowanej,
- dokument potwierdzający własność lokalu lub budynku, jego powierzchnię i ilość osób zameldowanych w lokalu lub budynku.
j) Wydawanie zaświadczeń w sprawach mieszkaniowych - po złożeniu podania przez zainteresowanego.
k) Zawieranie umów najmu z osobami wykonującymi na własny koszt przebudowę pomieszczeń mieszkalnych lub remont kapitalny lokalu.
Zainteresowany powinien złożyć podanie z uzasadnieniem i opisem warunków mieszkaniowych i materialnych, zaświadczenia o dochodach jak przy wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego.
l) Przekwaterowanie najemców z lokali o dużej powierzchni mieszkalnej do lokali o mniejszej powierzchni.
Zainteresowany powinien złożyć podanie - wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wraz z uzasadnieniem.
ł) Zawieranie umów najmu z najemcami lokali mieszkalnych, w przypadku gdy dotychczas zajmowany lokal został wyodrębniony z mieszkaniowego zasobu gminy jako lokal socjalny.
Postępowanie wszczyna się z urzędu.
m) Zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z najemcami lokali komunalnych będącymi w niedostatku i mającymi trudności w utrzymaniu dotychczasowego lokalu.
Postępowanie wszczyna się z urzędu lub na wniosek najemcy.
Zainteresowany powinien złożyć:
- podanie wraz z uzasadnieniem,
- zaświadczenie o dochodach za okres trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia podania.
n) Zawieranie umów najmu lokali socjalnych lub mieszkalnych z osobami pozbawionymi mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru.
Zainteresowani powinni złożyć podanie wraz z potwierdzeniem zaistniałej sytuacji.
o) Sprawy dotyczące czynszu za najem lokali użytkowych i lokali mieszkalnych położonych w budynkach komunalnych:
- rozłożenie na raty

- umorzenie

- odroczenie terminu zapłaty
Zainteresowani powinni złożyć podanie z uzasadnieniem oraz dołączyć dokumenty o osiąganych dochodach przez wszystkich domowników
p) Sprawy dotyczące zniesienia długu hipotecznego na nieruchomości z tytułu poniesionych nakładów na kapitalne remonty.
Zainteresowani powinni złożyć:
- podanie z uzasadnieniem,
- odpis z księgi wieczystej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-02-06 14:41:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-29 13:56:59
  • Liczba odsłon: 9235
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562292]

przewiń do góry