Gostynin dn. 15.07.2019 r.


ZP.271.2.9.2019


OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU  OFERTOWYM


 

          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 1986 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:PRZEPROWADZENIE   ANALIZY   ENERGETYCZNEJ    PRZEDSIĘWZIĘĆ   SŁUŻĄCYCH POPRAWIE   EFEKTYWNOŚCI   ENERGETYCZNEJ  WRAZ   Z   PRZYGOTOWANIEM DOKUMENTACJI   DOT.   POZYSKANIA  ŚWIADECTW  EFEKTYWNOŚCI   ENERGETYCZNEJ (TZW. BIAŁYCH CERTYFIKATÓW) ORAZ  ICH  SPRZEDAŻ  W  IMIENIU  I  NA   RZECZ GMINY  MIASTA  GOSTYNINA


Opis przedmiotu zamówienia


W toku prac Wykonawca zobligowany będzie do wykonania następujących czynności:


1)   Wykonanie audytu efektywności energetycznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina w bieżącym roku budżetowym, które potencjalnie mogą kwalifikować się do przetargu ogłaszanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zamawiający prowadzi aktualnie postępowanie przetargowe na Modernizację systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina.


2)   Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wzięcia udziału w przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwo efektywności energetycznej, organizowanym przez Prezesa URE i złożenia oferty przetargowej.


3)  Sprzedaż w imieniu i na rzecz Zamawiającego świadectw efektywności energetycznej uzyskanych w ww. przetargu.


Kod CPV: 71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej.


Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia wynikają ze wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.


Warunki udziału w postępowaniu:


Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego doświadczenia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Oferent przedłoży referencje, co najmniej trzech zleceniodawców dot. wykonania z sukcesem zamówienia tożsamego. Oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu będzie poddana ocenie merytorycznej. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty.


Wynagrodzenie będzie wymagane dopiero po sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii lub bezpośrednio przedsiębiorstwu energetycznemu, świadectw efektywności energetycznej.3


Termin realizacji:

Termin wykonania zadania w postaci złożenia wniosku do URE: 14 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 9 sierpnia 2019 r.


 Określenie warunków zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków zawartej umowy w zakresie dotyczącym:


a) sposobu prowadzenia zamówienia - jeżeli w trakcie prowadzenia zadania zmienią się warunki i sposób przygotowania dokumentacji dla postępowania przetargowego organizowanego przez Urząd Regulacji Energetyki lub jeśli w trakcie realizacji zadania pojawią się możliwość uwzględnienia innych przedsięwzięć, co do możliwości ujęcia których, Zamawiający nie miał wiedzy.


b) zmiany terminu zakończenia wykonania usługi - co może nastąpić z uwagi na: termin rozpisania i rozstrzygnięcia przetargu prezesa URE, na który to termin strony nie mają wpływu, jak również na konieczność sprzedaży uzyskanych certyfikatów na towarowej giełdzie energii, co może być uzależnione od popytu ta tego rodzaju produkt.


2. Wprowadzenie zmian do umowy wymaga akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej.    


 Informacje dodatkowe

 Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności:

- jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego.

Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie liczona, jako „procent” (wskazany w ofercie cenowej) od kwoty przychodu ze sprzedaży białych certyfikatów. Wysokość wyliczonego wynagrodzenia nie może przekroczyć równowartości kwoty 30.0000 euro. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest uzyskanie zysku przez Zamawiającego.

Do oferty należy załączyć w formie poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopie referencji i poświadczeń należytego wykonania z sukcesem co najmniej 3 usług o tożsamym charakterze.


 Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z ww dokumentami, do dnia 22.07.2019 r. do godz. 900 w formie elektronicznej na adres:  zp@gostynin.pl lub faksem 24 236-07-37, albo pisemnie na adres: Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.


 W przypadku dodatkowych pytań  informacji i wyjaśnień udzieli  Izabela Chmiel vel Chmielecka – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. (24)236 07 41.


 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

Załącznik nr 3 – Klauzula RODO


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-07-16 14:00:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-16 14:00:31
  • Liczba odsłon: 1222
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646385]

przewiń do góry