Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Nr postępowania na Platformie przetargowej Gminy Miasta Gostynina: https://gostynin.logintrade.net/ – Z13/32319

Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące zamówienia udostępnione zostały na stronie:https://gostynin.logintrade.net/zapytania_email,98142,a4942278ae6322375dcc292806fc4d1a.html

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00328586/01 z dnia 2022-09-01 zostało opublikowane na https://ezamowienia.gov.pl/
Znak sprawy: ZP. 271.1.10.2022

 

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane:

 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

 1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Gostynina

 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015431

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 26

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin 1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie 1.5.5.) Kraj: Polska

 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gostynin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gostynin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

 

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1dd3485a-290e-11ed-8832-4e4740e186ac

 2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00328586

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

 2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034224/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.1.10 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania http://www.gostynin.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.gostynin.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga posiadania konta użytkownika. Posiadanie konta na Platformie oraz składanie ofert w postępowaniach nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Wykonawców. Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje podstawowe wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy (dostępne na stronie https://gostynin.logintrade.net/ zakładka wymagania techniczne) :1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 500 KB/s2) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax3) włączona obsługa JavaScript4) zainstalowany Acrobat Reader5)zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Gostynina reprezentujący Gminę Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin (dane kontaktowe Zamawiającego w części I SWZ). 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod.umg@gostynin.pl . 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

 4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie i modernizacji infrastruktury drogowej w Gostyninie, w zakres których wchodzi: Budowa drogi miejskiej – ul. Mikulskiego wraz ze zjazdami i skrzyżowaniem z ul. Zazamcze oraz Remont dróg gminnych zlokalizowanych w Gostyninie ul. Marcinkowskiego i Kopernika i na terenie pomiędzy nimi wraz z remontem i budową przyłączy kanalizacji deszczowej Zakres robót: a) Budowa drogi miejskiej – ul. Mikulskiego wraz ze zjazdami i skrzyżowaniem z ul. Zazamcze b) Remont dróg gminnych zlokalizowanych w Gostyninie - ul. Marcinkowskiego i Kopernika i na terenie pomiędzy nimi wraz z remontem i budową przyłączy kanalizacji deszczowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60 Kryterium 2

 4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

 4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

 

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 1 Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c Art. 109 ust. 1 pkt 3 Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 6 Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt 9 Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga aby Wykonawca: a) posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 700.000,00 zł, b) był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł; 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga: a) aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: • wykonaniu nawierzchni bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2 , • budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości minimum 100 mb, • utwardzeniu terenu o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2 kostką brukową grubości 6 lub 8 cm; b) aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osobę lub osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, tj.: kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającego uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. W sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1643 t.j.) oraz posiadającego aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w obu specjalnościach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wstępne oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SWZ – wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg ust. 1.  

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł; 4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 (odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 5, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

 6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 15.000,00 (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) złotych. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców (partnerów) składających ofertę wspólną. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

 

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Strony, poza możliwością zmiany zawartej Umowy na podstawie art. 455 Pzp, przewidują również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, które mogą dotyczyć: 1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 2) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone w Ogłoszeniu o zamówieniu; 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności: a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. między innymi wstrzymania robót przez Zamawiającego; b) odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi być potwierdzony przez Zamawiającego; d) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; e) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów budowlanych; f) przyczyn niezależnych od stron umowy, które będą skutkowały koniecznością zastosowania innych rozwiązań, gdy zastosowanie rozwiązań przewidzianych w dokumentach zamówienia groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia; g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; h) konieczność realizacji robót zamiennych. 4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) „siła wyższa” uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, w tym ograniczenia wprowadzone decyzjami władz publicznych; b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; c) zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy; d) rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 5) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian wynagrodzenia spowodowanych następującymi okolicznościami: a) konieczność realizacji robót zamiennych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1)-4) obejmować będzie wyłącznie płatności za roboty budowlane/usługi/dostawy, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. 3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz pisemnego aneksu podpisanego przez strony. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego. Każda zmiana harmonogramu dla swej ważności wymaga akceptacji obu stron umowy. Zmiana harmonogramu niepowodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji przedmiotu umowy nie stanowi zmiany umowy wymagającej formy aneksu. 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

 

SEKCJA VIII – PROCEDURA 8.1.)

Termin składania ofert: 2022-09-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gostynin.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1) w zakresie proceduralnym: Iwona Dębowska oraz Katarzyna Tyrajska , tel. 48 24 236 07 37; 2) w zakresie merytorycznym: Tomasz Antonowicz, tel. 48 24 236 07 46.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-09-01 10:27:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-01 11:29:49
  • Liczba odsłon: 722
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11122066]

przewiń do góry