DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie http://sp5gostynin.pl/.

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020- 06-05

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,

- zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,

- zamieszczone na stronie teksty nie posiadają kontrastu czcionki przez co są niedostosowane dla osób niedowidzących,

- część zamieszczonych na stronie treści nie posiada warstwy OCR.

 

Powody wyłączenia:

- strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- większość zamieszczonych filmów zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności

Wymienione powyżej wyłączenia będą systematycznie usuwane w ramach możliwości finansowych szkoły. Przewidywany termin zakończenia prac nad poprawieniem dostępności strony to 25 listopada 2021 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-02

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły Robert Pypkowski kontakty@sp5gostynin.pl.Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 24 235 20 24.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Windows i Linux

Skróty dotyczące kart i okien

Otwarcie nowego okna Ctrl + n

Otwarcie nowego okna w trybie incognito Ctrl + Shift + n

Otwarcie nowej karty i przełączenie na nią widoku Ctrl + t

Ponowne otwarcie zamkniętych kart w kolejności, w jakiej zostały zamknięte Ctrl + Shift + t

Przełączenie widoku na następną otwartą kartę Ctrl + Tab lub Ctrl +PgDn

Przełączenie widoku na poprzednią otwartą kartę Ctrl + Shift + Tab lub Ctrl + PgUp

Przełączenie na określoną kartę Ctrl + 1 do Ctrl + 8

Przełączenie na ostatnią kartę po prawej stronie Ctrl + 9

Otwarcie strony startowej w bieżącej karcie Alt + Home

Otwarcie poprzedniej strony z historii przeglądania w bieżącej karcie Alt + strzałka w lewo

Otwarcie następnej strony z historii przeglądania w bieżącej karcie Alt + strzałka w prawo

Zamknięcie bieżącej karty Ctrl + w lub Ctrl + F4

Zamknięcie bieżącego okna Ctrl + Shift + w lub Alt+ F4

Zminimalizowanie bieżącego okna Alt + Spacja, a następnie n

Zmaksymalizowanie bieżącego okna Alt + Spacja, a następnie x

Zamknięcie Google Chrome Alt + f, a następnie x

 

Skróty do funkcji Google Chrome

Otwarcie menu Chrome Alt + f lub Alt + e

Pokazanie lub ukrycie paska zakładek Ctrl + Shift + b

Otwarcie menedżera zakładek Ctrl + Shift + o

Otwarcie strony Historia w nowej karcie Ctrl + h

Otwarcie strony Pobrane pliki w nowej karcie Ctrl + j

Otwarcie menedżera zadań Chrome Shift + Esc

Ustawienie fokusu na pierwszym elemencie na pasku narzędzi Chrome Shift + Alt + t

Ustawienie fokusu na ostatnim elemencie z prawej strony na pasku narzędzi Chrome F10

Przełączenie fokusu na nieaktywne okno dialogowe (jeśli jest widoczne) i wszystkie paski narzędzi F6

Otwarcie paska wyszukiwania, by przeszukać bieżącą stronę Ctrl + f lub F3

Przejście do następnego wystąpienia tekstu wpisanego w pasku Ctrl + g wyszukiwania

Przejście do poprzedniego wystąpienia tekstu wpisanego w pasku wyszukiwania Ctrl + Shift + g

Otwarcie narzędzi dla programistów Ctrl + Shift + j lub F12

Otwarcie opcji czyszczenia danych przeglądania Ctrl + Shift + Delete

Otwarcie Centrum pomocy Chrome w nowej karcie F1

Zalogowanie się jako inny użytkownik lub włączenie trybu gościa Ctrl + Shift + m

Otwarcie formularza opinii Alt + Shift + i

Włączenie opcji Przeglądanie przy użyciu kursora F7

 

Skróty dotyczące paska adresu

Na pasku adresu możesz używać tych skrótów:

Wyszukiwanie przy użyciu domyślnej wyszukiwarki Wpisz wyszukiwane słowa + Enter

Wyszukiwanie przy użyciu innej wyszukiwarki Wpisz nazwę wyszukiwarki i naciśnij Tab

Dodanie www. i .com do nazwy strony i otwarcie jej w bieżącej karcie

Wpisz nazwę strony + Ctrl + Enter

Otwarcie nowej karty i przeprowadzenie wyszukiwania w Google

Wpisz wyszukiwane słowa + Alt + Enter

Przejście do paska adresu Ctrl + l lub Alt + d albo F6

Wyszukiwanie z dowolnego miejsca na stronie Ctrl + k lub Ctrl + e

Usuwanie sugestii z paska adresu Naciśnij strzałkę w dół, by zaznaczyć pozycję,

i naciśnij Shift + Delete

Przeniesienie kursora na pasek adresu Control + F5

 

Skróty dotyczące stron internetowych

Otwarcie opcji drukowania bieżącej strony Ctrl + p

Otwarcie opcji zapisu bieżącej strony Ctrl + s

Ponowne załadowanie bieżącej strony F5 lub Ctrl + r

Ponowne załadowanie bieżącej strony, ignorując zawartość pamięci podręcznej Shift + F5 lub Ctrl + Shift + r

Zatrzymanie wczytywania strony Esc

Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia Tab

Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia Shift + Tab

Otwarcie pliku z komputera w Chrome Ctrl + o + wybierz plik

Wyświetlenie nieedytowalnego kodu źródłowego HTML bieżącej strony Ctrl + u

Zapisanie bieżącej strony internetowej jako zakładki Ctrl + d

Zapisanie wszystkich otwartych kart jako zakładek w nowym folderze Ctrl + Shift + d

Włączanie i wyłączanie trybu pełnoekranowego F11

Powiększenie całej zawartości strony Ctrl i +

Pomniejszenie całej zawartości strony Ctrl i -

Przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony Ctrl + 0

Przewinięcie strony internetowej w dół o jeden ekran Spacja lub PgDn

Przewinięcie strony internetowej w górę o jeden ekran Shift + spacja lub PgUp

Przejście na górę strony Home

Przejście na dół strony End

Przewinięcie strony w poziomie Shift + obróć kółko myszy

Przeniesienie kursora na początek poprzedniego słowa w polu tekstowym Ctrl + strzałka w lewo

Przeniesienie kursora do następnego słowa Ctrl + strzałka w prawo

Usunięcie poprzedniego słowa w polu tekstowym Ctrl + Backspace

Otwarcie strony startowej w bieżącej karcie Alt + Home

Przywrócenie normalnego rozmiaru strony Ctrl + 0

 

Skróty dotyczące myszy

Te skróty wymagają użycia myszy:

Otwarcie linku w bieżącej karcie (tylko myszka) Przeciągnij link na kartę

Otwarcie linku w nowej karcie w tle Ctrl + kliknij link

Otwarcie linku i przełączenie na niego widoku Ctrl + Shift + kliknij link

Otwarcie linku i przełączenie na niego widoku (tylko myszka)

Przeciągnij link do pustego obszaru na pasku kart

Otwarcie linku w nowym oknie Shift + kliknij link

Otwarcie karty w nowym oknie (tylko myszka) Przeciągnij kartę poza pasek kart

Przeniesienie karty do bieżącego okna (tylko myszka)

Przeciągnij kartę do istniejącego okna

Przywrócenie pierwotnego położenia karty Naciśnij Esc podczas przeciągania karty

Zapisanie bieżącej strony internetowej jako zakładki

Przeciągnij adres internetowy na pasek zakładek

Przewinięcie strony w poziomie Shift + obróć kółko myszy

Pobranie obiektu docelowego linku Alt + kliknij link

Wyświetlenie historii przeglądania Kliknij prawym przyciskiem myszy Wstecz lub kliknij i przytrzymaj Wstecz

Kliknij prawym przyciskiem myszy Dalej lub kliknij i przytrzymaj Dalej

Przełączanie się między trybem zmaksymalizowanym a widokiem okna

Kliknij dwukrotnie pusty obszar na pasku kart

Powiększenie całej zawartości strony Ctrl + obróć kółko myszki w górę

Pomniejszenie całej zawartości strony Ctrl + obróć kółko myszy w dół

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania  informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Pr a w Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie. jest dostępny dla osób na wózkach jedynie w obszarze parteru w części przy szatni szkolnej, gdzie znajduje się pracownik umożliwiający kontakt z administracją szkoły. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W obrębie pasa drogowego, przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-19 18:19:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-16 09:49:25
  • Liczba odsłon: 1812
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105785]

przewiń do góry