Miejsce załatwiania sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Rynek 1

telefon 24 236 07 31, 24 236 07 32

Godziny pracy:  

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7:30-15:30,
Wtorek 7:30-16:30,
Piątek 7.30-14.30


Wymagane dokumenty

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można

dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym

pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania

administracyjnego.

1. Dowód osobisty albo paszport. Dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w

przypadku obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz

Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

2. Wypełniony formularz meldunkowy;

 zgloszenie_wymeldowania_z_miejsca_pobytu_stalego_2020.pdf   zgloszenie_wymeldowania_z_pobytu_czasowego_2020.pdf

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika:

1. Pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania;

2. Dowód osobisty pełnomocnika lub paszport;

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można

dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu.

 
W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie

ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub

czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca

pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub

czasowy trwający ponad 3 miesiące).

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można

dokonać także w formie dokumentu elektronicznego na formularzu ("epuap st." lub

"epuap czas.") umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego

poprzez Platformę e- Puap. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

usług drogą elektroniczną wniosek powinien zostać opatrzony bezpiecznym podpisem

elektronicznym lub profilem zaufanym e- Puap w myśl ustawy z dnia 18 września 2001 r.

o podpisie elektronicznym.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną

zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje

jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Opłaty

Czynności wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie

skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i

rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową wnosi się w Kasie  Urzędu Miasta Gostynina , ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin 

Termin i sposób załatwienia

1. Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o wymeldowaniu.

Zaświadczenie o wymeldowaniu  wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1,

lit. b  Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1000)

wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł

Podstawa prawna  

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. r. o ewidencji ludności ( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1397 )

Inne informacje

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące jest

zobowiązana wymeldować się.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Konrad Radziejewski
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-01 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-29 08:47:25
  • Liczba odsłon: 4346
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579027]

przewiń do góry