Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Sadownika

Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. Organizacja wypoczynku zimowego w formie półkolonii lub zimowiska z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina

Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina na 2018 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 4/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 roku Załącznik 1 i 2 Załącznik 3

Zarządzenie nr 5/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego Załącznik nr 1
 
Zarządzenie nr 6/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor ds.inwestycyjno-budowlanych.

Zarządzenie nr 7/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniające uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 Załącznik

Zarządzenie nr 8/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i szkół podstawowych dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 155/2016 BMG z dnia 9 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie procedury dokonywania zmian w budżecie, w wieloletniej prognozie finansowej i planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy

Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Załącznik nr 1 Załącznik 2
Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 135/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu EZD w Urzędzie Miasta Gostynina
 
Zarządzenie nr 13/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw rozpatrywania wniosków w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe.

Zarządzenie nr 14/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lutego 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia składu Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 17/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.gospodarki mieniem komunalnym.
 
Zarządzenie Nr   18/ 2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia   8 lutego 2018 r w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia  
 
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Sadownika.  

Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2018 Załącznik nr 1  
 
Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 lutego w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27.02.2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018