Gostynin, dnia 15.05.2023 r.

ZP.271.2.3.2023

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.3.2023


    W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn:

„Biologiczna  remediacja  Jeziora  Zamkowego w Gostyninie”

1.    Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług biologicznej remediacji jeziora Zamkowego w Gostyninie  (I strefa) poprzez zastosowanie odpowiednich preparatów biologicznych mających na celu przywrócenie naturalnego procesu samooczyszczania zbiornika.
Szczegółowy opis zamówienia zawierają załączniki: opis przedmiotu zamówienia, załącznik graficzny oraz wzór umowy.

2.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 września 2023 r.

3.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)    wykonają przedmiot zamówienia osobiście, bez udziału podwykonawców;
2)    dysponują osobą posiadającą uprawnienia ichtiologa w celu zapewnienia nadzoru podczas realizacji umowy.

4.    Sposób obliczania ceny oferty:
1)    Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt wykonywania przedmiotu zamówienia.
2)    Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
3)    Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.


5.    Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług o podobnym charakterze, tj. zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 skuteczne remediacje ekosystemów wodnych przeprowadzone wyłącznie metodą biologiczną. Zamawiający zastrzega prawo zażądania poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.

6.    Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 19 maja 2023 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień przez ichtiologa.

7.    Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli Pani Anna Ulanowska  – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (telefon: 24 236-07-42).

8.    Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 – Załącznik graficzny - zdjęcia

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-05-15 11:41:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-15 11:53:56
  • Liczba odsłon: 417
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562190]

przewiń do góry