Gostynin, 11.12.2019 r.

 

ZP. 271.1.13.2019

 

Zawiadomienie  o  unieważnieniu części  postępowania

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

 

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji celów projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej, Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte oraz Szkołę Podstawową nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna

Część IV

Pomoce dydaktyczne do indywidualizacji nauczania - Logopedia  i zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin

Część V

Pomoce dydaktyczne do indywidualizacji nauczania - Logopedia  i zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bema 23, 09-500 Gostynin

 

 

          Zgodnie z art. 92 ust. 2 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 1 i ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) Gmina Miasta Gostynina zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na część IV i V  ww  zadania.

         Postępowanie w ww częściach zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.

 

U z a s a d n i e n i e

         Termin składania ofert upłynął w dniu 10 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00. W przedmiotowym postępowaniu na żadną z  ww części nie została złożona oferta.

 

         Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt  1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Przepis  art. 93 ust. 2 stanowi, że jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

         W świetle powyższego z uwagi na niezłożenie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na część  IV i V  postępowanie w tych częściach zostaje unieważnione.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-11 13:46:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-11 13:46:03
  • Liczba odsłon: 979
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354216]

przewiń do góry