Wydział Finansowy - Podatki
Siedziba: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, (I piętro)
  pokoje 203, 205 i 206

tel. 236-07-18, 236-07-17, 236-07-38

WYDZIAŁ ZAJMUJE SIĘ WYMIAREM I POBOREM:

1) Podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych

- Wymiaru podatku dokonuje się na podstawie informacji o gruntach, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanych przez podatników (druki informacji do otrzymania w wydziale, pok. 203) oraz na podstawie danych zawartych w Starostwie Powiatowym w Gostyninie Wydziale Geodezji Kartografii i Nieruchomości Ewidencja Gruntów i Budynków.

Podatek od osób fizycznych na dany rok podatkowy ustala się w drodze decyzji.

Płatny jest w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

2) Podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób prawnych
     i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

- Podatnicy są zobowiązani składać organowi podatkowemu deklaracje w terminie do dnia
15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 Obliczony w deklaracji podatek płatny jest - bez wezwania - w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

3) Podatku od środków transportowych

- Podatnicy są zobowiązani składać organowi podatkowemu deklaracje w terminie do dnia
15 lutego każdego roku na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatnik powinien uiścić go - bez wezwania - w dwóch równych ratach (w terminie do 15 lutego i 15 września każdego roku)

Podatnik zobowiązany jest zgłosić sprzedaż lub wyrejestrowanie pojazdu przedstawiając umowę sprzedaży lub decyzję w sprawie wyrejestrowania pojazdu.

4) Podatku od posiadania psów

- Podatnikami podatku od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy.
Stawki podatku od posiadania psów uchwalane są corocznie na dany rok podatkowy.

  Podatek płatny jest bez wezwania w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta
w dwóch równych ratach w terminie do dnia 30 kwietnia oraz do dnia 30 września za rok podatkowy.

Dodatkowe zwolnienia, inne niż wymienione w ustawie, t.j. nie pobiera się podatku z tytułu posiadania psów przez:

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (dotychczas   

  inwalidów I i II grupy),

- osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,

- osoby całkowicie niezdolne do pracy,

- emerytów. 

W wydziale dokonuje się również OPŁAT:

- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,

- dzierżawy działek,

- dzierżawy targowicy,

- dzierżawy bazaru miejskiego,

- najmu lokali,

- najmu garaży,

- opłaty skarbowej,

- opłaty za wydanie dowodu osobistego.

WYDZIAŁ WYDAJE DECYZJE W SPRAWACH: umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty w/w podatków

Zainteresowani powinni złożyć w sekretariacie Urzędu podanie wraz z załącznikami
i ewentualną opłatą skarbową pobraną na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Wydział wystawia również: zaświadczenia, upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-07 12:16:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-09 09:28:02
  • Liczba odsłon: 7894
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354266]

przewiń do góry