Charakterystyka dochodów zrealizowanych w 2004 roku

Dz. 020 EŚNICTWO                                                      30,-zł

 

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna                                                                               30,-zł

  0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                 30,-zł

               (ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego).

 

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                     31.747,-zł

 

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne                                                              31.747,-zł

  0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                620,-zł

                 (wpływy ze sprzedaży używanych płytek chodnikowych)

 

  0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej         28.757,-zł

               (darowizny od mieszkańców miasta Langenfeld)

 

  0970 – wpływy z różnych dochodów                                                         2.370,-zł

               (wpływy z opłaty za zajęcie chodników w pasie drogowym).

         

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA       1.160.784,-zł

 

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        1.160.784,-zł    

  0470 – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste                 127.514,-zł

   - 89.564,-zł - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

                         gruntów będących w użytkowaniu wieczystym

                         osób fizycznych i prawnych,

                - 37.950,-zł - opłaty za grunty przekazane w zarząd.

 

 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych       544.736,-zł

-    146.696,-zł – czynsz dzierżawny za bazar przy ul. Bagnistej,

-      44.560,-zł – czynsz dzierżawny za bazar przy ul. Targowej,

-        6.352,-zł – czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych,

-        5.446,-zł – czynsz za dzierżawę garaży i gruntu pod garażami,

-    341.682,-zł – czynsz za przyjmowanie odpadów na wysypisko,

 

  0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

                  przysługującego osobom fizycznym w prawo własności             334,-zł

 

 § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych  484.296,-zł

                 w tym:

  - sprzedaż 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe

                   i usługowe o łącznej pow. 13.619 m2 na łączną kwotę 118.695,-zł

                   (i średniej cenie za 1m2), w tym:

                 * przy ul. Dybanka - 1 działka o pow. 480 m2

                    (cena za 1m2 – 4,34 zł),

     * przy ul. Armii Krajowej - 2 działki o pow. 709 m2

                    (cena za 1m2 – 72,64 zł)

     * przy ul. Kowalskiej - 1 działka o pow. 12.145 m2

                    (cena za 1m2 – 5,00 zł)

     * przy ul. Mazowieckiej - 1 działka o pow. 285 m2

                    (cena za 1m2 – 15,41 zł)

 

               - wadium przetargowe dot. sprzedaży działki

   przy ul. Kolejowej o pow. 8.314 m2 – 9.029,-zł

  

   - sprzedaż ratalna działek (będących w użytkowaniu

  wieczystym w latach wcześniejszych) – 1.814,-zł

 

- sprzedaż 16 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych

   najemców o łącznej pow. 799,55 m2 na łączną kwotę 258.197,-zł

   (i średniej cenie za 1m2), w tym:

·        przy ul. Wojska Polskiego 1 lokal o pow. 36,34m2

        (cena za 1m2 – 308,48 zł)

·        przy ul. Parkowej 2 lokale o łącznej pow. 50,22m2

        (cena za 1m2 – 243,53 zł)

wraz z przynależną lokalom częścią gruntu na kwotę 2.040,-zł

·        przy ul. Wyszyńskiego 1 lokal o pow. 38 m2 (cena za 1m2 – 338,69 zł)

·        przy ul. Armii Krajowej 1 lokal o pow. 49,39 m2 (cena za 1m2 – 310,80 zł)

·        przy ul. Moniuszki 1 lokal o pow. 40,21 m2 (cena za 1m2 – 437,71 zł)

·        przy ul. Dmowskiego 3 lokale o łącznej pow. 137,80 m2

(cena za 1m2 – 418,36 zł)

·        przy ul. Bierzewickiej 3 lokale o pow. 140,70 m2

(cena za 1m2 – 373,46 zł)

·        w Kruku 4 lokali o łącznej pow. 306,89 m2 (cena za 1m2 – 256,58 zł)

wraz z przynależną lokalom częścią gruntu na łączną kwotę 20.455,-zł

 

- sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w trybie przetargu

   o łącznej pow. 66,62 m2 na łączną kwotę 49.460,-zł

   (i średniej cenie za 1m2), w tym:

·        w Kruku 1 lokal o pow. 32,00 m2 (cena za 1m2 – 458,13 zł)

wraz z przynależną lokalowi częścią gruntu na kwotę 730,-zł

·        przy ul. Polnej 1 lokal o pow. 34,62 m2

(cena za 1m2 – 1.005,20 zł)

 

- wadium przetargowe dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego

   przy ul. Bierzewickiej – 2.110,-zł

 

- sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych – 1.436,-zł

 

- wpłata na wycenę lokalu mieszkalnego – 300,-zł

 

- wpływ bonifikaty z tytułu zakupu mieszkania przez dotychczasowych

  najemców lokali przy ul. Bierzewickiej sprzedanych przed upływem

  umownego terminu – 15.636,-zł

 

- podatek VAT od sprzedanego w grudniu 2003 roku lokalu

  mieszkalnego przy ul. Targowej – (-986,-zł).

 

- sprzedaż ratalna garażu przy ul. Armii Krajowej – 5.325,-zł

 

- dopłata za działkę pod garażem zakupionym w 2003 roku – 55,-zł

 

§ 0920 – pozostałe odsetki                                                                          3.876,-zł

 

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów                                                             28,-zł

                  (zwrot podatku VAT z rozliczenia za 2003 rok)

 

Dz. 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA             171.927,-zł

 

Rozdz. 75011 - Urzędy wOJewódzkie                                      116.835,-zł

 § 2010 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone                           108.932,-zł

 

 § 2360 – dochody związane z realizacją zadań zleconych                       3.903,-zł

                   (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa

                   w związku z realizacją zadań z zakresu administracji

                   rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)

 

 § 6610 – dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie

                  porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego     4.000,-zł

                  (dotacja z Gminy Gostynin na dofinansowanie zakupu

                   sprzętu komputerowego dla Urzędu Stanu Cywilnego)

 

Rozdz. 75023 - Urzędy miast                                                      55.092,-zł

 § 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe     25.850,-zł

                    (pobieranej od wpisu do ewidencji działalności

                  gospodarczej i zmiany tego wpisu)

 

 § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje                                         290,-zł

                    (za wydane zezwolenia na zarobkowy przewóz osób)

 

 § 0830 – wpływy z usług                                                                        2.326,-zł

                 (za wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

                  za usługę ksero)

 

 § 0920 – pozostałe odsetki                                                                  25.878,-zł

                 (odsetki od środków na rachunkach bankowych)

 

  0970 – wpływy z różnych dochodów                                                    748,-zł

               (m.in. zwrot zaliczki na opłatę komorniczą).

 

Dz. 751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ sĄDOWNICTWA  27.834,-zł

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli   i ochrony prawa                                                            3.250,-zł

 § 2010 - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone                          3.250,-zł

                 (na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem

                  stałego rejestru wyborców).

 

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego          24.584,-zł

 § 2010 - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone                        24.584,-zł

                 (na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem

                  wyborów do Parlamentu Europejskiego).

 

Dz. 752  OBRONA NARODOWA                                                                   700,-zł

 

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne                                 700,-zł

 § 2010 - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone                            700,-zł

                 (na utrzymanie i konserwację zespołów prądotwórczych).

 

Dz. 754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

               PRZECIWPOŻAROWA                                                                3.932,-zł

 

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna                                             1.450,-zł

 § 2010 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone                       1.450,-zł

                  (na wydatki z zakresu obrony cywilnej)

 

Rozdz. 75416 – Straż Miejska                                               2.482,-zł

  0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności         2.482,-zł

                  (wymierzane i pobierane w formie mandatów przez

                   funkcjonariuszy Straży Miejskiej).

 

Dz. 756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

              FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

              POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

              ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM            12.883.188,-zł

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych               116.533,-zł

 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej opłacany

                   kartą podatkową                                                           111.986,-zł

 

 § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków         4.547,-zł

 

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności

                          cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz

                          podatków i opłat lokalnych                                                    7.243.352,-zł

   Od 2004 roku rozdział obejmuje wpływy z podatków od osób fizycznych i osób prawnych:

 - z podatku od nieruchomości (§ 0310)                                         5.790.336,-zł

    Podatek od nieruchomości od osób prawnych:

    Wymiar podatku na 2004r. ustalono na kwotę              4.399.585,-zł

    Odpisy za rok bieżący                                                        187.167,-zł

    Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2004r.                           3.821.392,-zł

    ------------------------------------------------------------------------------------

    Należności za 2004 rok wynoszą                                                 391.026,-zł

 

    Zaległości na dzień 31.12.2003r. wynosiły                      1.718.043,-zł

    Nadpłaty                                                                                292.796,-zł

    -----------------------------------------------------------------------------------

    Razem należności na dzień 31.12.2003r.                           1.816.273,-zł

    Odpisy zaległości                                                                       121.939,-zł

    Wpłaty zaległości                                                                       540.763,-zł

    -----------------------------------------------------------------------------------

    Zaległości za lata ubiegłe na dzień 31.12.2004r.               1.153.571,-zł

    zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2003r. o 36,48%.

   W 2004 roku rozpatrzono 17 podań w sprawie tego podatku, 13 podań załatwiono pozytywnie:

-         umorzono podatek w kwocie                           64.459,52 zł

-         odroczono podatek w kwocie                        282.440,00 zł

-         umorzono odsetki w kwocie                        367.691,39 zł.

 

  W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu tego podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2004 roku wystawiono:

-         344 upomnień na łączną kwotę 821.257,99 zł,

-           16 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 78.859,45 zł,

-             5 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 39.588,53 zł.

 

Podatki od osób fizycznych objęte § 0310, 0320, 0330 stanowią łączne zobowiązanie pieniężne:

 

  Wymiar podatków objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym

  stanowi kwota                                                              1.688.831,-zł

  Odpisy za rok bieżący                                                                 98.357,-zł

  Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2004r.                           1.362.392,-zł

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Należności za 2004 rok                                                        228.082,-zł

 

  Zaległości na dzień 31.12.2003 wynosiły                                      209.034,-zł

  Nadpłaty                                                                                       5.653,-zł

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Razem należności na dzień 31.12.2003r.                               431.463,-zł

 

  Odpisy zaległości                                                                            1.428,-zł

  Wpłaty zaległości                                                                          94.992,-zł

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Zaległości za lata ubiegłe na dzień 31.12.2004r.     335.043,-zł

  zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2003r. o 22,34%.

 

  W 2004 roku rozpatrzono 68 podań w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 52 podań załatwiono pozytywnie:

     - umorzono podatek w kwocie              34.155,40 zł

     - umorzono odsetki w kwocie                 1.688,10 zł            

     - odroczono podatek w kwocie             23.791,70 zł.

 

Odpisu w podatku dokonano w związku z wydanymi decyzjami na korektę podatku (zmiana sposobu wykorzystania budynków lub gruntów, sprzedaż nieruchomości) – w kwocie 52.907,80 zł. Odpisów dokonano również z tytułu zainstalowanego ogrzewania ekologicznego w budynkach mieszkalnych w kwocie 12.721,80 zł.

 

W celu poprawy realizacji podatku wystawiono 1.575 szt. upomnień na kwotę 483.345,01 zł, 164 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 140.974,48 zł i 4 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 1.691,50 zł.

 

 - z podatku rolnego (§ 0320)                                                                28.542,-zł

    Podatek rolny od osób prawnych:

    Wymiar podatku na 2004r. ustalono na kwotę              33,-zł

    Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2004r.                             5,-zł

    ------------------------------------------------------------------------------------

    Należności za 2004 rok wynoszą                                              28,-zł

    Zaległości na dzień 31.12.2003r. wynosiły                      27,-zł

    -----------------------------------------------------------------------------------

    Razem należności na dzień 31.12.2004r.                           55,-zł

 - z podatku leśnego (§ 0330)                                                              15.329,-zł

    Podatek leśny od osób prawnych:

    Wymiar podatku na 2004r. ustalono na kwotę              14.663,-zł

    Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2004r.                           14.663,-zł

    ------------------------------------------------------------------------------------

    Należności za 2004 rok wynoszą                                                      0,-zł

 - z podatku od środków transportowych  (§ 0340)                     479.011,-zł:

 

    Podatek od środków transportowych od osób prawnych:

    Wymiar podatku na 2004r. ustalono na kwotę              208.031,-zł

    Odpisy za rok bieżący                                                         5.565,-zł

    Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2004r.                           199.175,-zł

    -----------------------------------------------------------------------------------

    Należności za 2004 rok wynoszą                                                  3.292,-zł

 

    Zaległości na dzień 31.12.2003r. wynosiły                        19.344,-zł

    Odpisy należności zaległych                                                 1.102,-zł

    Wpłaty należności zaległych                                                 1.712,-zł

    -----------------------------------------------------------------------------------

    Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2004r.        16.530,-zł

    zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2003r. o 14,55%.

 

    W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób   prawnych podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2004 roku wystawiono:

-         1 decyzję określającą wysokość zobowiązania,

-         48 upomnień na łączna kwotę 26.874,60 zł,

-           5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.592,80 zł,

-           1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 375,00 zł.

 

   W 2004 roku rozpatrzono 1 podanie w sprawie tego podatku – wydano decyzję odmowną.

 

 

    Podatek od środków transportowych od osób fizycznych:

 

    Wymiar tego podatku na 2004r. ustalono na kwotę            299.959,-zł

    Odpisy za rok bieżący                                                       20.170,-zł

    Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2004r.                           253.692,-zł

    ---------------------------------------------------------------------------------

    Należności za 2004 rok wynoszą                                                26.097,-zł

 

    Zaległości na dzień 31.12.2003r. wynosiły                        81.082,-zł

    Nadpłaty                                                                                 1.524,-zł

    ---------------------------------------------------------------------------------

    Razem należności na dzień 31.12.2003r.                             79.558,-zł

    Odpisy należności zaległych                                               13.025,-zł

    Wpłaty należności zaległych                                               24.432,-zł

    ----------------------------------------------------------------------------------

    Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2004r.              42.101,-zł

    zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2003r. o 47,08%.

 

  W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2004 roku wystawiono:

-           28 szt. decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku,

-         136 szt. upomnień na łączną kwotę 69.593,50 zł,

-           58 szt. tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 29.224,10 zł.

 

  W 2004 roku rozpatrzono 14 podań w sprawie podatku:

    - umorzono podatek w kwocie              10.139,70 zł

    - umorzono odsetki w kwocie                 3.385,50 zł

    - odroczono podatek w kwocie                    2.391,20 zł.

 

Zestawienie podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2004 roku zawiera załącznik nr 1.

 

  0360 - podatku od spadków i darowizn                                                   70.817,-zł

 

 § 0370 - podatku od posiadania psów                                                       13.892,-zł

 

 § 0430 – wpływy z opłaty targowej                                                          202.941,-zł

 

 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych                                   604.688,-zł

 

 § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków                  37.796,-zł

 

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gmin na podstawie ustaw                                                                      810.178,-zł

 

 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej                                                    601.326,-zł

                  (sprzedaż znaków skarbowych)

 

 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu            208.852,-zł

 

 

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód                           budżetu państwa                                        4.713.125,-zł

 

 § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych                           4.525.804,-zł

 

 § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych                              187.321,-zł

Dz. 758  RÓŻNE ROZLICZENIA                                             8.382.224,-zł

 

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej                                       7.456.913,-zł

 § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa                              7.456.913,-zł

 

Rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej                                                 27.210,-zł

 § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin                              27.210,-zł

                  (środki rezerwy subwencji na uzupełnienie dochodów

                   w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem

                   w 2004r. wydatków na dodatki mieszkaniowe)

 

Rozdz. 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej       3.156,-zł

 § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa                                     3.156,-zł 

              (subwencja rekompensująca dochody z tytułu ulg

               i zwolnień ustawowych)

 

Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                      91.040,-zł

 § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa                                   91.040,-zł

 

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe                         -3.684,-zł

 § 0360 – podatek od spadków i darowizn                                           -1.676,-zł

 

 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych                               -1.488,-zł

 

 § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków              -520,-zł

W/w paragrafy obejmują prowizję dla Urzędu Skarbowego za wykryte i ściągnięte należności z tytułu podatków i opłat.

 

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej                                     807.589,-zł

 § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa                              807.589,-zł

 

Dz. 801    OŚWIATA I WYCHOWANIE                                      841.919,-zł

 

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe                                     821.686,-zł

 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   16.195,-zł

                 (opłaty za wynajem sal w szkołach)

 

 § 2030 – dotacje celowe na bieżące zadania własne                        5.491,-zł

                 (dotacja na wyprawki szkolne – podręczniki dla uczniów

                 klas pierwszych szkół podstawowych) 

 

 § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych

                 źródeł                                                                               800.000,-zł

                 (środki na dofinansowanie budowy krytej pływalni

                  z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu)

 

Rozdz. 80110 – Gimnazja                                                      20.233,-zł

 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  20.233,-zł

                 (opłaty za wynajem sal w gimnazjach)

 

Dz. 852  POMOC SPOŁECZNA                                              2.919.794,-zł

 

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie            emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego         1.810.982,-zł

 § 2010 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone              1.798.182,-zł

(dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy

 o świadczeniach rodzinnych)

 

 § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

                  z innych źródeł                                                                 1.000,-zł

                  (środki przekazane przez PZU w ramach programu

                  prewencji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu

                  i montażu instalacji alarmowej w Wydziale Świadczeń

                  Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych)

                 

 § 6310 – dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

                   związane z realizacją zadań zleconych                           11.800,-zł

                   (dotacja na zakup sprzętu komputerowego do

                   realizacji zadań wynikających  z ustawy

                   o świadczeniach rodzinnych)

 

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej         30.211,-zł

 

 § 2010 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone                     30.211,-zł

                  (na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za

                   osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej)

 

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie  społeczne                                                        605.284,-zł

 § 2010 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone                 455.189,-zł

                  (na realizację świadczeń obligatoryjnych)

 

 § 2030 – dotacje celowe na własne zadania bieżące                 150.095,-zł

                   (na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych)

 

Rozdz. 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze  9.005,-zł

 § 2010 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone                    9.005,-zł

 

 

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                                        318.000,-zł     

 § 2010 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone                114.600,-zł

 § 2030 – dotacje celowe na własne zadania bieżące                 203.400,-zł

                   (na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy

                    Społecznej)

 

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne sługi opiekuńcze   74.312,-zł

 § 0830 – wpływy z usług                                                              42.312,-zł

                  (dochody pochodzące z częściowej odpłatności

                  za wykonywanie usług opiekuńczych)

 

 § 2010 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone                  32.000,-zł

 

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność                            72.000,-zł

 § 2030 – dotacje celowe na własne zadania bieżące                   72.000,-zł

                   (na dożywianie uczniów w szkołach).

 

Dz. 853  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ     267.184,-zł

 

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

                          Niepełnosprawnych                                                                   267.184,-zł     

 § 2440 – dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące        267.184,-zł

(dotacja celowa ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek)

                     zwolnień, o których mowa w ustawie o rehabilitacji

                  i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

 

Dz. 854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                         481.284,-zł

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność                                                                481.284,-zł

 § 0830 – wpływy z usług                                                             481.284,-zł

                  (za usługi stołówek szkolnych)

 

Dz. 900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA                                                        124.498,-zł

 

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                  101.204,-zł

 § 2010 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone                101.204,-zł

                  (na zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg

                   wojewódzkich i krajowych – dotyczy 2003 roku)

 

Rozdz. 90095 Pozostała ziałalność                               23.294,-zł     

 § 0970 – wpływy z różnych dochodów                                         23.294,-zł

                  (m.in. odszkodowanie związane z budową linii

                  światłowodowej, wpłaty na budowę kanalizacji).

 

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO     6.000,-zł

Rozdz. 92116 Biblioteki                                                       6.000,-zł     

 § 2020 – dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na

                  podstawie porozumień z organami administracji rządowej  6.000,-zł

                  (dotacja przekazana na podstawie porozumienia

                   z Ministerstwem Kultury na zakup nowości wydawniczych

                   dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)

 

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                              137.960,-zł

 

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe                                 137.960,-zł     

 § 0690 – wpływy z różnych opłat                                               116.960,-zł

                  (dochody z tytułu opłat za korzystanie z krytej pływalni)

 

 § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

                  pieniężnej                                                                      21.000,-zł

                  (darowizny na utrzymanie krytej pływalni)
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-15 09:24:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-15 09:24:33
  • Liczba odsłon: 3066
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812958]

przewiń do góry