Gostynin, dnia 25.11.2019 r.


ZP.271.2.16.2019


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.16.2019


          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na postępowanie:


Dostawę paliw płynnych dla potrzeb Urzędu Miasta Gostynina
w 2020 roku


1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, w zależności od jego potrzeb, na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań paliwa do zbiornika, w stacji paliw, którą dysponuje Wykonawca usytuowanej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną. Paliwo do urządzeń należących do Zamawiającego będzie pobierane również do kanistrów w oparciu o upoważnienie wystawiane przez Zamawiającego.
Rozliczenia finansowe za pobrane w danym miesiącu paliwa, będą następowały na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w miesięcznych okresach, zgodnie z miesiącem kalendarzowym, każdorazowo po ukończeniu okresu rozliczeniowego, potwierdzonej dokumentem Wydania Zewnętrznego (WZ) zawierającym wszystkie informacje dotyczące realizacji dostaw w danym okresie rozliczeniowym.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizowania dostaw paliwa przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych.
Poszczególne paliwa będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania jakościowe zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Szacunkowa ilość paliw płynnych wynosi łącznie 10.770 litrów w tym:
1) oleju napędowego (ON), spełniającego warunki normy PN EN 590, w ilości 6.680 litrów,
2) benzyny bezołowiowej (Pb 95), spełniającej warunki normy PN EN 228, w ilości 4.090 litrów.
Ilości zamawianych przez Zamawiającego paliw mogą różnić się od wskazanych w ww. zestawieniu, stanowiącym jedynie orientacyjną podstawę wyceny i mogą ulec zmianom w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Ilość i asortyment paliw nie może być – w przypadku mniejszych zapotrzebowań Zamawiającego, podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy.
Ceny za zakupione paliwo będą naliczane według cen paliw obowiązujących w dniu zakupu na stacji paliw Wykonawcy, pomniejszone o zadeklarowane w ofercie upusty cenowe niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.

Wykaz posiadanych pojazdów i urządzeń, dla których będą realizowane dostawy będące przedmiotem umowy oraz wykaz osób upoważnionych do realizowania dostaw będących przedmiotem umowy (stanowiące załączniki nr 1 i 2 do umowy) zostaną przekazane wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy po zawarciu umowy.

2. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 1 stycznia 2020 roku do wyczerpania maksymalnego limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2020 roku.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1) posiadają koncesję, uprawniającą do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; w przypadku stacji paliw, koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.);
2) dysponują stacją paliw, która spełnia wymogi przewidziane przepisami prawa dla stacji paliw, w tym przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853 ze zm.) oraz znajduje się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną;
3) posiadają wpis do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

4. Sposób obliczania ceny oferty:

Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

5. Kryterium wyboru oferty:

Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:
cena (upust) – 100%

Sposób oceniania ofert:
w kryterium ceny (upustu) za 1 litr oleju napędowego (ON) zostanie zastosowany następujący wzór
arytmetyczny:

(n : w) x a = z (liczba punktów otrzymanych w kryterium),

gdzie:
n – najwyższy upust brutto za 1 litr oleju napędowego (ON), spośród wszystkich złożonych ofert,
w – upust brutto badanej oferty,
a – znaczenie kryterium, przy czym a = 55

w kryterium ceny (upustu) za 1 litr benzyny bezołowiowej (Pb 95) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

(n : w) x a = y (liczba punktów otrzymanych w kryterium),

gdzie:
n – najwyższy upust brutto za 1 litr benzyny bezołowiowej (Pb 95) spośród wszystkich złożonych ofert,
w – upust brutto badanej oferty,
a – znaczenie kryterium, przy czym a = 45

Zamawiający zastosuje następujący wzór do wyliczenia łącznej liczby punktów

z + y = łączna liczba punktów

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie oceny zostaną wpisane do protokołu. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i uzyska najwyższą liczbę punktów.

6. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego);
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca, zobowiązany będzie dostarczyć wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 2 grudnia 2019 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

8. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
– Pani Ewa Kicka – Wydział ds. Dróg tel. (024 236-07-46).Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (załączniki do umowy wskazane poniżej zostaną przekazane wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy):
Załącznik nr 1 do umowy – Wykaz posiadanych pojazdów i urządzeń, dla których będą realizowane dostawy będące przedmiotem umowy
Załącznik nr 2 do umowy – Wykaz osób upoważnionych do realizowania dostaw będących przedmiotem umowy
Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna z art. 13 RODOInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-25 15:21:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-25 15:21:48
  • Liczba odsłon: 1774
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799356]

przewiń do góry