WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Miejsce załatwiania sprawy:
Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Rynek 1
telefon 24 236 07 31, 24 236 07 32

Godziny przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz wydawania dowodów osobistych:

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7:30-15:00,
Wtorek 7:30-16:00, Piątek 7.30-14.00

Zasady wydawania dowodu osobistego
1. Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3 .Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.
4 .Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
5. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
6. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
7. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
9. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

10. Dowód osobisty wydany osobie, od której chwilowo nie jest możliwe pobranie odcisków palców, jest ważny przez rok.

11. Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osoby, która nie ukończyła 12 roku życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców lub od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego,
2. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się aktualną fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości , wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
3. Dotychczasowy stary dowód osobisty do wglądu (w przypadku wymiany).
4. Osoba niepełnoletnia składa wniosek w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

Gdzie odebrać formularze:
w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Rynek 1   wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.

Tryb odwoławczy:
W razie odmowy wydania dowodu osobistego następującej w formie decyzji administracyjnej odwołanie składa się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Gostynina. Odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miasta, ul. Rynek 26.

Inne wskazówki, uwagi:
1.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa wyłącznie osoba zainteresowana.
2. Dowód osobisty odbiera się osobiście.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych - (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.816)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 października 2021 r. r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1000) 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Konrad Radziejewski
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-26 09:21:04
  • Liczba odsłon: 3466
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10089055]

przewiń do góry