Uchwała Nr 396/LVII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023. Załącznik 1, 2.  Załącznik 3, 4. Głosowanie

Uchwała Nr 397/LVII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.  Załącznik nr 1.   Załącznik nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 398/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 399/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie. Głosowanie

Uchwała Nr 400/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023. Załącznik Nr 1.   Załącznik Nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 401/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.  Załącznik nr 1.  Załącznik nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 402/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Edwarda Paliwody z dnia 6 stycznia 2023 r., na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej - Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie. Głosowanie

Uchwała Nr 403/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Krzysztofa Goliszewskiego z dnia 13 grudnia 2022 r., na działalność Burmistrza Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 404/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2023. Załącznik. Głosowanie

Uchwała Nr 405/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2023. Załącznik Nr 1 - Komisja Rewizyjna.  Załącznik Nr 2 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.  Załącznik Nr 3 - Komisja Rozwoju Gospodarczego i BudżetuZałącznik Nr 4 - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.  Załącznik Nr 5 - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Załącznik Nr 6 - Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Głosowanie

Uchwała Nr 406/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Głosowanie

Uchwała Nr 407/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu  wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Głosowanie

Uchwała Nr 408/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w  zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Głosowanie

Uchwała Nr  409/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany  uchwały Nr 379/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 410/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 411/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032. Załącznik nr 1Załącznik nr 1 c.dZałącznik nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 412/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 413/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023. Załącznik 1, 2.  Załącznik 3, 4, 5. Głosowanie

Uchwała Nr 414/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034. Załącznik 1. Załącznik 2. Głosowanie

Uchwała Nr 415/LX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 i zasad udzielania pomocy w ramach tegoż Programu. Głosowanie

Uchwała Nr 416/LX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2023. Głosowanie

Uchwała Nr 417/LX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023. Załącznik 1, 2Załącznik 3, 4. Głosowanie

Uchwała Nr 418/LX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.  Załącznik 1.  Załącznik 2. Głosowanie

Uchwała Nr 419/LXI/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta Gostynina. Załącznik. Głosowanie

Uchwała Nr 420/LXI/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 421/LXI/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów". Głosowanie

Uchwała Nr 422/LXI/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie włączenia Przedszkola nr 5 w Gostyninie w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gostyninie. Głosowanie

Uchwała Nr 423/LXI/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2023 rok. Załącznik graficzny.  Głosowanie

Uchwała Nr 424/LXI/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2023. Głosowanie

Uchwała Nr 425/LXI/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023. Załącznik Nr 1, 2.  Załącznik Nr 3, 4. Głosowanie

Uchwała Nr 426/LXI/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034. Załącznik nr 1. Załącznik nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 427/LXII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie  wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie. Głosowanie

Uchwała Nr 428/LXII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023. Załącznik 1, 2.  Załącznik 3, 4, 5, 6. Głosowanie

Uchwała Nr 429/LXII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034. Załącznik 1.  Załącznik 2. Głosowanie

Uchwała Nr 430/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina wotum zaufania. Głosowanie

Uchwała Nr 431/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2022 rok. Głosowanie

Uchwała Nr 432/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Głosowanie

Uchwała Nr 433/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 434/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Gostynina innym instrumentem płatniczym. Głosowanie

Uchwała Nr 435/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2023 r. uchylająca Uchwałę Nr 258/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. Głosowanie

Uchwała Nr 436/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023. Załączniki 1, 2.   Załączniki 3, 4, 5, 6, 7. Głosowanie

Uchwała Nr 437/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.  Załącznik nr 1.   Załącznik Nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 438/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28  czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. Głosowanie

Uchwała Nr 439/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Andrzeja Szlezyngiera z dnia 19 maja 2023 r. na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.  Głosowanie

Uchwała Nr 440/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Krzysztofa Goliszewskiego z dnia 28 maja 2023 r. na działalność Burmistrza Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 441/LXIV/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Głosowanie

Uchwała Nr 442/LXIV/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023. Załącznik 1, 2.  Załącznik 3, 4.  Głosowanie

Uchwała Nr 443/LXIV/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej na lata 2023-2034. Załącznik 1. Załącznik 2. Głosowanie

Uchwała Nr 444/LXV/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin. Głosowanie

Uchwała Nr 445/LXV/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie. Głosowanie

Uchwała Nr 446/LXV/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie. Głosowanie

Uchwała Nr 447/LXV/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023. Załącznik 1. Załącznik 2. Załącznik 3. Głosowanie

Uchwała Nr 448/LXV/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034. Załącznik 1. Załącznik 2.Głosowanie

Uchwała Nr 449/LXV/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. Załącznik mapowy. Głosowanie

Uchwała Nr 450/LXV/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. Głosowanie

Uchwała Nr 451/LXV/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku. Głosowanie

Uchwała Nr 452/LXV/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie. Głosowanie

Uchwała Nr 453/LXV/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stanisława Jabłonki na działalność Burmistrza Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 454/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Gostynin przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych. Głosowanie

Uchwała Nr 455/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 456/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2025. Załącznik 1Załącznik 2.   Załącznik 3. Głosowanie

Uchwała Nr 457/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034. Załącznik 1Załącznik 2. Głosowanie

Uchwała Nr 458/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Andrzeja Szlezyngiera na działalność Burmistrza Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 459/LXVII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 460/LXVII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023. Załącznik nr 1.  Załącznik nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 461/LXVII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034. Załącznik nr 1.  Załącznik nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 462/LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 377/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2025. Głosowanie

Uchwała Nr 463/LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 5 w Gostyninie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gostyninie. Głosowanie

Uchwała Nr 464/LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Głosowanie

Uchwała Nr 465/LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Głosowanie

Uchwała Nr 466/LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Głosowanie

Uchwała Nr 467/LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Głosowanie

Uchwała Nr 468/LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. Nr 134/XVII/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Głosowanie

Uchwała Nr 469/LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały 427/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" w Gostyninie.Głosowanie

Uchwała Nr 470/LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a rok 2024.  Załącznik. Głosowanie

Uchwała Nr 471/LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Głosowanie

Uchwała Nr 472/LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg: ul. Kutnowskiej, ul. 3 Maja, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Rynek, ul. Jana Pawła II oraz ul. Płockiej. Załącznik nr 1.  Załącznik nr 2. Załącznik nr 3. Załącznik nr 4. Załącznik nr 5.   Załącznik nr 6. Głosowanie

Uchwała Nr 473/LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Głosowanie

Uchwała Nr 474/LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. Głosowanie

Informacja dotycząca wymiaru podatku leśnego na 2024 rok.

Informacja dotycząca wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.

Uchwała Nr 475/LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023.  Załącznik Nr 1.  Załącznik nr 2. Załącznik nr 3Załącznik nr 4. Załącznik nr 5. Załącznik nr 6. Głosowanie

Uchwała Nr 476/LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej  w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034. Załącznik Nr1. Załącznik Nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 477/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Gostynin z dnia 28 grudnia 2023 r. Uchwałą Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2024. Głosowanie

Uchwała Nr 478/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2024. Załącznik Nr 1.   Załącznik Nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 479/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023. Załącznik Nr 1.  Załącznik nr 2. Załącznik Nr 3. Głosowanie

Uchwała Nr 480/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.   Załącznik Nr 1. Załącznik Nr 2. Głosowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-30 08:06:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Pilichowicz Julita
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-16 13:33:21
  • Liczba odsłon: 2410
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105798]

przewiń do góry