Uchwała Nr 396/LVII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023. Załącznik 1, 2.  Załącznik 3, 4. Głosowanie

Uchwała Nr 397/LVII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.  Załącznik nr 1.   Załącznik nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 398/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 399/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie. Głosowanie

Uchwała Nr 400/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023. Załącznik Nr 1.   Załącznik Nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 401/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.  Załącznik nr 1.  Załącznik nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 402/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Edwarda Paliwody z dnia 6 stycznia 2023 r., na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej - Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie. Głosowanie

Uchwała Nr 403/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Krzysztofa Goliszewskiego z dnia 13 grudnia 2022 r., na działalność Burmistrza Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 404/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2023. Załącznik. Głosowanie

Uchwała Nr 405/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2023. Załącznik Nr 1 - Komisja Rewizyjna.  Załącznik Nr 2 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.  Załącznik Nr 3 - Komisja Rozwoju Gospodarczego i BudżetuZałącznik Nr 4 - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.  Załącznik Nr 5 - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Załącznik Nr 6 - Komisja Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Głosowanie

Uchwała Nr 406/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Głosowanie

Uchwała Nr 407/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu  wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Głosowanie

Uchwała Nr 408/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w  zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Głosowanie

Uchwała Nr  409/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany  uchwały Nr 379/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 410/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 411/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032. Załącznik nr 1Załącznik nr 1 c.dZałącznik nr 2. Głosowanie

Uchwała Nr 412/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 413/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023. Załącznik 1, 2.  Załącznik 3, 4, 5. Głosowanie

Uchwała Nr 414/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034. Załącznik 1. Załącznik 2. Głosowanie

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-30 08:06:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Pilichowicz Julita
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-15 14:00:28
  • Liczba odsłon: 172
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9931868]

przewiń do góry