Uwaga

09.10.2019r. - odpowiedzi na pytania Wykonawcy Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 605246-N-2019 z dnia 2019-10-03 r.


Gmina Miasta Gostynina: Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneOgłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=770124dc-bc17-4d5f-bfd4-266e9d7ca4f8


SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia: zal_2_dokumentacja_Kopernika
Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o podwykonawcach


UWAGA – plik w załączniku 2 został skompresowany w celu umożliwienia jego zamieszczenia w wersji elektronicznej po pobraniu należy go „wypakować”Gostynin, dnia 09.10.2019 r.


ZP. 271.1.9.2019


O D P O W I E D Z I    NA     P Y T A N I A


Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie


          W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie 1. Zgodnie z SIWZ oraz zamieszczonym projektem organizacji ruchu należy wykonać oznakowanie pionowe. W zamieszczonym przedmiarze robót nie uwzględniono wykonania oznakowania. Prosimy o odpowiedź, czy wykonanie stałej organizacji ruchu wchodzi w zakres niniejszego postępowania?


Odp. Wykonanie stałej organizacji ruchu wchodzi w zakres niniejszego postępowania.


Pytanie 2. Zgodnie z zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu, termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu upływa z dniem 31.12.2019 r. Wymagany termin wykonania całego zadania do 30.06.2020r. Prosimy o przedłużenie terminu wprowadzenia stałej organizacji ruchu.


Odp. Zamawiający przedłuży termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu.


Pytanie 3. Zamieszczone uzgodnienia z Polską Spółką Gazownictwa, ORANGE Polska S.A. straciły ważność. Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień.


Odp. Uzgodnienie było ważne na czas dokonania zgłoszenia. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa winien zwrócić się do gestora sieci w imieniu Zamawiającego o aneksowanie uzgodnień.


 Pytanie 4. W uzgodnieniach z ORANGE Polska nr 32334/TTISILU/P/2018 z dn. 21.06.2018r w pkt. 12 Orange Polska wymaga zlecenia robót firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, posiadającej certyfikat jakości ISO 9000 lub równoważny. Ponieważ w Polsce jest niewiele Firm realizujących roboty telekomunikacyjne posiadających certyfikat ISO 9000,  a zakres robót telekomunikacyjnych na w/w zadaniu jest niewielki i obejmuje wyłącznie zabezpieczenie istniejącej sieci rurami ochronnymi,  prosimy o wystąpienie do ORANGE Polska – przy okazji uaktualniania uzgodnień – o złagodzenie w/w warunku i zrezygnowanie z wymagania certyfikatu ISO 9000 od Firmy zabezpieczającej sieć telekomunikacyjną.


Odp. Należy wykonać roboty zgodnie z dokumentacją i uzgodnieniami.


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-03 10:26:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-09 11:35:21
  • Liczba odsłon: 1995
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11556362]

przewiń do góry