Kontrole przeprowadzone przez inspektora ds. kontroli wewnętrznej

Urzędu Miasta Gostynina w 2013 r.

 

Lp.

Oznaczenie organu kontrolowanego

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej

kontroli (cel)

Okres

1.

Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych

w Gostynine

- prowadzenie dokumentacji związanej

z funkcjonowaniem jednostki,

- pełnienie funkcji kierownika zakładu dla pracowników zatrudnionych w MOSWiZ,

- przestrzeganie przepisów dot. zamówień publicznych.

11.02.2013 r.

-

28.02.2013 r.

2.

Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie

- gospodarowanie środkami określonymi

w  planie finansowym szkoły – prawidłowe ich wykorzystywanie,

- przestrzeganie przepisów dot. zamówień publicznych,

- przestrzeganie przepisów dot. organizacji pracy szkoły,

- pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

- prawidłowość prowadzenia spraw kadrowych i płacowych,

- kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,

- realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeń organów nadzorujących szkołę,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów.

 

03.04.2013 r.

-

19.04.2013 r.

3.

Wydział Promocji Miasta

w Urzędzie Miasta Gostynina

Realizacja uchwały nr 81/XV/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                     i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012, zmienionej nr 104/XIX/2012 Rady Miejskiej                     w Gostyninie z dnia 28 lutego 2012 r.

24.06.2013 r.

-

05.07.2013 r.

4.

Boisko sportowe Orlik 2012 przy ul. Bema 23

Kontrola pod względem nadzoru nad grupą młodzieży uczestniczącej w zajęciach na boisku oraz pod względem czystości i porządku                         w kontenerach.

23.07.2013 r.

5.

Urząd Stanu Cywilnego

- rejestracja aktów urodzeń, małżeństw i zgonów  

  oraz prowadzenie akt zbiorowych do tych aktów,

- rejestracja aktów urodzeń,

- rejestracja aktów małżeństwa,

- rejestracja aktów zgonu,

- prowadzenie akt zbiorowych,

- wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego i

  zaświadczeń,

- decyzje i zezwolenia wydawane przez Kierownika

  USC,

- decyzje o wpisaniu do ksiąg stanu cywilnego na

  podstawie art.70 i 73 ust.1 ustawy – Prawo o

  aktach stanu cywilnego,

- decyzje o sprostowaniu oczywistego błędu

  pisarskiego oraz o uzupełnieniu treści aktu stanu

  cywilnego na podstawie art. 28 i 36 ustawy –

  Prawo o aktach stanu cywilnego,

- zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego

  przed upływem miesiąca od złożenia zapewnienia

  o braku okoliczności wyłączających zawarcie tego

  małżeństwa,

- decyzje administracyjne wydawane na podstawie

  przepisów o zmianie imion i nazwisk,

- przechowywanie ksiąg stanu cywilnego i ich

  archiwizacja.

28.07.2013 r.

-

14.08.2013 r.

6.

 Miejskie Przedszkole Nr 5

w Gostyninie

Gospodarka finansowa i administracyjna                         w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Gostyninie

21.10.2013 r.

-

15.11.2013 r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-14 08:21:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-14 08:21:26
  • Liczba odsłon: 2889
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11407655]

przewiń do góry