Uchwała Nr 144/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie odwołania od rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie LEX-P.4131.38.2015.MRM

Uchwała Nr 145/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 101/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie.

Uchwała Nr 146/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 19 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016 . Załączniki.

Uchwała Nr 147/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do miejskich szkół podstawowych i gimnazjów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała Nr 148/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr28/VIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do miejskich przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała Nr 149/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie skargi Krzysztofa Goliszewskiego na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

Uchwała Nr 150/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie na 2016 rok.

Uchwała Nr 151/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie  na 2016 rok. Załącznik .

Uchwała intencyjna Nr 152/XXIX/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia woli aplikowania Gminy Miasta Gostynina o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację  projektu pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gostynina".

Uchwała Nr 153/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 lutego  2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016. Załączniki 1, Załącznik 2, Załącznik 3 i 4

Uchwała Nr 154/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru i rozliczania opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.

Rezolucja Nr 155/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie wystąpienia z powództwem cywilnym przeciwko Włodzimierzowi Śniecikowskiemu z tytułu wyrządzenia Gminie Miasta Gostynina szkody w wysokości 159.295 zł.

Uchwała Nr 156/XXX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Strategii  Rozwoju Gminy Miasta Gostynina na lata 2016-2025" . Załącznik

Uchwała Nr 157/XXX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2016.

Uchwała Nr 158/XXX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr95/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr 159/XXX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 marca 2016r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 160/XXXI/2016 Rady Miejskiej w  Gostyninie z dnia 10 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016. Załącznik Nr1 , Załącznik Nr 2, Załącznik nr 3.

Uchwała Nr 161/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023. Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

Uchwała Nr 162/XXXII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016. Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 i 3

Uchwała Nr 163/XXXII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023. Załącznik nr 1 Załączniki nr 2 

Uchwała Nr 164/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina. Wersja edytowalna - POBIERZ 

Uchwała Nr 165/XXXIII/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032. Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 1 cz. II , Załącznik nr 2

Uchwała Nr 166/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gostynina. WOJEWODA MAZOWIECKI PISMEM LEX-P.0552.1.2016 WNIÓSŁ O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY W CAŁOŚCI.

Uchwała Nr 167/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na remont ul. Zakładowej w Gostyninie.

Uchwała Nr 168/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji "Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe".

Uchwała Nr 169/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie zobowiązania do zamówienia niezależnej opinii prawnej w sprawie postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina.
ROZSTRZYGNIĘCIEM NADZORCZYM NR LEX-P.4131.19.2016MRM WOJEWODA MAZOWIECKI STWIERDZIŁ NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY.

Uchwała Nr 170/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016 . Załącznik nr 1 , Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3 .

Uchwała Nr 171/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 . Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2

Uchwała Nr 172/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie kontroli prawidłowości naliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego w latach 2010-2016.

Rezolucja Nr 173/XXXIV/2016 R ady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie stanowiska w przedmiocie umorzenia przez Prokuratora Okręgowego w Płocku śledztwa o sygn. akt V Ds.54/14/S.

Uchwała Nr 174/XXXV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018 dla miasta Gostynina".

Uchwała Nr 175/XXXV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 maja 2016r. w sprawie skargi Pani Ewy Justyńskiej na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 176/XXXV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie.

Uchwała Nr 177/XXXVI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Gostynina przez inne niż Miasto Gostynin osoby prawne lub osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Uchwała Nr 178/XXXVI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Gostynina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

Uchwała Nr 179/XXXVI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Gostynina z Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Uchwała Nr 180/XXXVI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Gostyninie. 

Uchwała Nr 181/XXXVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 3 czerwca 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016. Załącznik Nr  1, Załącznik Nr 2 , Załączniki Nr 3, 4 ,5 .

Uchwała Nr 182/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2015 rok.

Uchwała Nr 183/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Uchwała Nr 184/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

Uchwała Nr 185/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gostynin.

Uchwała Nr 186/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Uchwała Nr 187/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 188/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 167/XXXIII/2016 z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na remont ul.Zakładowej w Gostyninie.

Uchwała Nr 189/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych na terenie Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 190/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016. Załącznik Nr1 Załącznik Nr 2 , Załączniki Nr 3, 4, 5 .

Uchwała Nr 191/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2013. Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2.

Uchwała Nr 192/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Gostynina z Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska - Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych. 

Uchwała Nr 193/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Uchwała Nr 194/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej.

Uchwała Nr 195/ XXXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – drzewa z gatunku 'Dąb szypułkowy'.

Uchwała Nr 196/XXXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie przystąpienia do prac nad budową OZE - Odnawialnych Źródeł Energii.

Uchwała Nr 197/XXXIX/2016 RADY   MIEJSKIEJ   W   GOSTYNINIE z dnia 6 lipca   2016 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych   w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok.

Uchwała Nr 198/XXXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 lipca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016. Załączniki 1, 2   Załączniki 3 i 4.

Uchwała Nr 199/XXXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 lipca 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 . Załącznik 1 , Załącznik 2.

Uchwała Nr
200/XL/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 187 /XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr
2 01/XLI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie ul. J. Ozdowskiego 2.

Uchwała Nr
202/XLI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie ul. gen. J. Bema 23.

Uchwała Nr 203/XLI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.


Uchwała Nr 204/XLI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasta Gostynina projektów konkursowych pn.: „Akademia kompetencji”, „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”, „Inwestujemy w kompetencje i rozwój”, „Dobry start - lepsza przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Uchwała Nr 205/XLII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na modernizację chodnika przy ul. Zakładowej w Gostyninie.

Uchwała Nr 206/XLII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 sierpnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016. Załącznik nr 1, 2,  Załącznik nr 3,4, 5, 6.

Uchwała Nr 207/XLII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 sierpnia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023. Załącznik nr 1,   Załącznik nr 2.

Uchwała Nr 208/XLIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 września 2016r. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w latach 1996- 2016 w Gminie Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 209/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 210/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów".

Uchwała Nr 211/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 134/XX/04 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Gostynina. Załącznik Nr 1

Uchwała Nr 212/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

Uchwała Nr 213/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości  stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Uchwała Nr 214/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina.

Uchwała Nr 215/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia programu Gostynińska Karta Seniora.

Uchwała Nr 216/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016. Załącznik N1, 2, 3  Załącznik nr 4, 5, 6.

Uchwała Nr 217/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę nr135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 . Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2.

Uchwała Nr 218/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie skargi z dnia 29 czerwca 2016r. na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 219/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana Piotra Dyszkiewicz, Pani Heleny Pawlak i Pana Franciszka Pawlaka na działalność Burmistrza Miasta Gostynina w postaci ustalenia odszkodowania za działki przejęte pod drogi publiczne w rażąco niskiej cenie.

Uchwała Nr 220/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. w sprawie skargi z dnia 12 września 2016r. na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 221/XLIV/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Gostynina. Załącznik N1 ,
Załącznik Nr 2 .

Uchwała Nr 222/XLIV/2016 Rady Miejskiej  w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 223/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Go styninie z dnia 29 września 2016r. w sprawie wrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do wspólnej realizacji z Gminą Miasto Sochaczew, Miastem i Gminą Gąbin oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku projektu pn. "Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020".

Uchwała  Nr 224/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015r. Nr 64/XII/2015 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 

 Uchwała Nr 225/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr 226/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia dokumentu  pod nazwą "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Gostynina". Załącznik .

Uchwała Nr 227/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Gostyninie Nr219/XLIV/2016 z dnia 29 września 2016r.

Uchwała Nr 228/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 229/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2017 rok.

Uchwała Nr 230/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016. Załącznik 1, 2 ,3    Załącznik 4

Uchwała Nr 231/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gostynina . Załącznik Nr1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3 , Załącznik Nr 4 , Załącznik Nr 5 , Załącznik Nr 6 , Załącznik Nr 7 .

Uchwała 232/XLVI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Gostynina do partnerstwa oraz realizacji projektu pt. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Uchwała Nr 233/XLVI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej "Diagnozy potrzeb i sytuacji problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) - wsparcie kształcenia ogólnego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli. Załącznik

Uchwała Nr 234/XLVI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Gostynin. Plan aglomeracji . Mapa planu aglomeracji Gostynin

Uchwała Nr 235/XLVI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016. Załącznik 1 i 2 .

Uchwała Nr 236/XLVI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przekazania skargi Heleny Pawlak, Franciszka Pawlaka i Piotra Dyszkiewicza do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uchwała Nr 237/XLVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 238/XLVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Uchwała Nr 239/XLVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Gostynina na lata 2017-2019.

Uchwała Nr 240/XLVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2019.

Uchwała Nr 241/XLVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 205/XLII/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na modernizację  chodnika przy ul. Zakładowej w Gostyninie.

Uchwała Nr 242/XLVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 167/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na remont ul. Zakładowej w Gostyninie, zmienionej Uchwałą Nr 188/XXXVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 167/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na remont ul. Zakładowej w Gostyninie.

Uchwała Nr 243/XLVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016. Załączniki 1, 2 ,3   Załącznik nr 4,5,6

Uchwała Nr 244/XLVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik nr 1 , Załącznik nr 2

Uchwała Nr 245/XLVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 215/XLIV/2016 z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia programu "Gostynińska Karta Seniora".

Uchwała Nr 246/XLVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Uchwała Nr 247/XLVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Gostynin. Załącznik

Uchwała Nr 248/XLVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Uchwała Nr 249/XLVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015r. Nr 64/XII/2015 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, zmienionej uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 137/XXVI/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.

Uchwała Nr 250/XLVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych jednorodzinnych ogrzewanych wyłącznie olejem opałowym, gazem, biomasą, energią elektryczną, poprzez pompy ciepła lub przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Uchwała Nr 251/XLIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 grudnia 2016r.  w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na bezczynność organu.

Uchwała Nr 252/XLIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016. Załącznik 1,2    Załącznik 3,4.

Uchwała Nr 253/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2017. Załącznik -dochody Załącznik - wydatki bieżące, Załącznik - oświata , wydatki , Załącznik -MOPS , Załącznik - MOSWiZ , Załącznik - wydatki majątkowe , Załącznik - przychody, rozchody , Załącznik - wydatki inwestycyjne , Załączniki tabelaryczne , Spis załączników .

Uchwała Nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 . Załącznik 1 Załącznik 2

Uchwała Nr 255/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

Uchwała Nr 256/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kowalskiej w obrębie ewidencyjnym Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 257/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016. Załącznik Nr 1 ,   Załącznik 2.   Załącznik 3

Uchwała Nr 258/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026. Załącznik 1   Załącznik 2 ,  

Uchwała Nr 259/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 140/XXVI/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach pomocy de minimis.