Uchwała Nr 234/XLII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 stycznia 2010 roku zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Gostynina na rok 2010.

Uchwała Nr 235/XLIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 lutego 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010

Uchwała Nr 236/XLIII/10

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .Uchwała NR 237/XLIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do Lokalnej Grupy Rybackiej: Stowarzyszenia POJEZIERZE GOSTYNIŃSKIE z siedzibą w Łącku na prawach członka zwyczajnego. Załącznik do uchwały 240/XLIII/10

Uchwała NR 238/XLIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie  z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” należących do Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 239/XLIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie zbycia udziałów i wystąpienia Gminy Miasta Gostynina z "ERA-GOST" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie

Uchwała Nr 240/XLIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie  przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie na 2010 rok. Załącznik do uchwały 240/XLIII/10

Uchwała Nr 241/XLIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie  przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2010 rok. Załącznik do uchwały. Załącznik do uchwały 241/XLIII/10  

Uchwała Nr 242/XLIV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010 załącznik

Uchwała Nr 243/XLIV/10 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Miasta Gostynina do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólnej realizacji Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” na zasadzie partnerstwa wraz z Powiatem Gostynińskim, Miastem Płockiem, Miastem i Gminą Gąbin, Gminą Iłów, Gminą Słubice, Gminą Sanniki, Gminą Szczawin Kościelny, Gminą Łąck, Gminą Gostynin oraz ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Uchwała Nr 244/XLIV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032. Załącznik1 2.

Uchwała Nr 245/ XLV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina za 2009 rok.

Uchwał Nr 246/XLIV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010

Uchwała Nr 247/XLV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Uchwała Nr 248/XLV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: realizacji inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem w Gostyninie” oraz sposobu jej finansowania.

Uchwała  Nr 249/XLV/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie  w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania  utworzonych na terenie Gminy Miasta Gostynina 

Uchwała Nr 250/XLV/2010   Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Nr 251/XLV/2010  Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Nr 252/XLV/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed Wojewódzkim Sądem   Administracyjnym w sprawie skargi Jarosława Domagały na bezczynność Rady Miejskiej w Gostyninie.

Uchwała Nr 253/XLVI/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi pani Janiny Domagały dotyczącej sytuacji zaistniałej w Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie.
 

Uchwała Nr 254/XLVI/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi pana Jarosława Domagały dotyczącej sytuacji zaistniałej w Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie.

Uchwała Nr 255/XLVII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010 załącznik

Uchwała Nr 256/XLVII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja  2010r. w  sprawie  nadania  medalu  honorowego  „Zasłużony dla miasta Gostynina”

Uchwała Nr 257/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010 załącznik

Uchwała Nr 258/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Uchwała Nr 259/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Uchwała  Nr 260/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2008 roku numer 150/XXV/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Uchwała nr 261/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2010 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina

Uchwała 262/XLIX/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia  9 lipca 2010 r. w sprawie: realizacji projektu „Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku Termy Gostynińskie”

Uchwała Nr 263/ L /2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie:  rozpatrzenia skargi pani Katarzyny Czajkowskiej i pana Zbigniewa Mereckiego na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Gostyninie dotyczącą  ,,Zażalenia na niezałatwienie skargi w terminie”

Uchwała Nr 264 /L/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie:   rozpatrzenia skargi pana Jarosława Domagały na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 265/LI/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010 r. zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok. załącznik

Uchwała Nr 266/LI/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Gostynina. załącznik

Uchwała Nr 267/LI/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Uchwała Nr 268/LI/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: dokonania darowizny na cel publiczny niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Gostyninie, przy ul. 3-go Maja, oznaczonej jako działka nr 3623/11 o powierzchni 0,1704 ha, na rzecz Skarbu Państwa Prokuratury Okręgowej w Płocku, z przeznaczeniem pod zabudowę budynkiem Prokuratury Rejonowej w Gostyninie.

Uchwała Nr 269/LI/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania zniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 270/LI/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie.

Uchwała Nr 271/LI/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 4 w Gostyninie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 4 w Gostyninie.

Uchwała Nr 272/LI/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie.

Uchwała Nr 273/LI/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy z ul. Bagnistej na ul. Termalną. 

Uchwała Nr 274/LI/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010r. w sprawie: określenia procedury konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Nr 275/LI/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich.

Uchwała Nr 276/LII/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2010 rok.  załącznik

Uchwała Nr 277/LII/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr 248/XLV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie realizacji inwestycji "Budowa Miejskiego Centrum Handlowo - Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem w Gostyninie" oraz sposobu jej finansowania. 

Uchwała Nr 278/LII/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 października 2010 r. w sprawie: rozpatrzenie skargi Janiny Domagały, pani Katarzyny Czajkowskiej i pana Jarosława Domagały za niewłaściwe wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta Gostynina oraz Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w zakresie sposobu naliczania i wypłacania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli Miejskiej Szkoły Muzycznej I st. w Gostyninie.

Uchwała Nr 279/LIII/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010. załącznik

Uchwała Nr 280/LIII/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Miasta Gostynina polegającej na włączeniu działek z terenu Gminy Gostynin położonych na obszarze Ozu Gostynińskiego.

Uchwała Nr 281/LIII/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 274/LI/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010 r. dotyczącej określenia procedury konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Nr 282/LIII/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2011. załącznik

Uchwała Nr 283/LIII/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017 (aktualizacja)" i "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017 (aktualizacja)". Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2

Uchwała Nr 284/LIV/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010. załącznik

Uchwała Nr 285/LIV/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

Uchwała Nr 286/LIV/2010 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego obszaru Miasta Gostynina, przez który przebiega ul. Kolonia, położonego pomiędzy ul. 18-go Stycznia, obwodnicą, lasem i torami kolejowymi. załącznik Nr 2   załącznik Nr 1

 

 

 

UCHWAŁY VI KADENCJI RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

UCHWAŁA NR 1/I/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

UCHWAŁA NR 2/I/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 

UCHWAŁA NR 3/I/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 

UCHWAŁA NR 4/I/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 

UCHWAŁA NR 5/I/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie: określenia liczby i nazwy komisji stałych.

UCHWAŁA NR 6/I/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 

UCHWAŁA NR 7/I/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

UCHWAŁA NR 8/I/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.  

UCHWAŁA NR 9/I/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 

UCHWAŁA NR 10/I/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej. 

UCHWAŁA NR 11/I/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 

UCHWAŁA NR 12/I/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

UCHWAŁA NR 13/I/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

UCHWAŁA NR 14/I/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 

UCHWAŁA NR 15/I/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

UCHWAŁA NR 16/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2010 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową  Miasta Gostynina na 2010 rok. załącznik

UCHWAŁA NR 17/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. 

UCHWAŁA NR 18/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 r.   

UCHWAŁA NR 19/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2011.

UCHWAŁA NR 20/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR 21/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

REZOLUCJA NR 22/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie: wyrażenia stanowiska odnośnie zwolnień w podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych jednorodzinnych ogrzewanych wyłącznie przez instalacje olejową, gazową, elektryczną lub przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

UCHWAŁA NR 23/IV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2010 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową  Miasta Gostynina na 2010 rok. załącznik

UCHWAŁA NR 24/IV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych oraz nadania jej statutu. załącznik

UCHWAŁA NR 25/IV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 216/XXXVIII/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

UCHWAŁA NR 26/IV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie w 2011 roku.

UCHWAŁA NR 27/IV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 17/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

UCHWAŁA NR 28/IV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

UCHWAŁA NR 29/IV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostyninie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-26 11:23:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Cierpikowska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-14 10:37:58
  • Liczba odsłon: 8656
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579364]

przewiń do góry