Gostynin, dnia 25.10.2019 r.


ZP. 271.1.9.2019


Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty


          Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie


jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

 „HYDROPOL” Sp. z o.o.
09-500 Gostynin, ul. Targowa 10b

Liczba punktów w kryterium
cena –    60,00 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –   100,00 pkt

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena”, „okres gwarancji jakości dla robót budowlanych” oraz „termin płatności faktury”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty złożone w niniejszym postępowaniu:

1)

„BORA” Sp. z o.o.
09-408 Płock, ul. Gmury 14

Liczba punktów w kryterium
cena –    57,72 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –    97,72 pkt

2)

BMB BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp.k.
09-500 Gostynin, ul. Wojska Polskiego 34/9

Liczba punktów w kryterium
cena –    59,86 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –    99,86 pkt

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-25 10:28:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-25 10:28:29
  • Liczba odsłon: 952
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121791]

przewiń do góry