UWAGA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem narzędzi Platformy przetargowej Gminy Miasta Gostynina dostępnej pod adresem https://gostynin.logintrade.net/

04.06.2021 r. - informacja po otwarciu ofert - Pobierz

04.06.2021 r. - informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Pobierz

31-05-2021 r. - pytanie Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego - Pobierz 

24-05-2021 r. - pytania Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego ZMIANA TREŚCI SWZ, ZMIANA OGŁOSZENIA i TERMINU SKŁADANIA OFERT - Pobierz

24-05-2021 r. - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 2021/BZP 00062631/01 z dnia 2021-05-24 - Pobierz

 

Znak sprawy: ZP. 271.1.5.2021

Budowa drogi gminnej – ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie – etap I oraz budowa drogi gminnej – ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Nr postępowania na Platformie przetargowej Gminy Miasta Gostynina: https://gostynin.logintrade.net/ Z13/32320  

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00057022/01 z dnia 2021-05-18 opublikowane na https://ezamowienia.gov.pl/

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-05-18
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej – ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową – etap I oraz drogi gminnej – ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Gostynina
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015431
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rynek 26
1.5.2.) Miejscowość: Gostynin
1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gostynin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gostynin.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa drogi gminnej – ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i
kanalizacją deszczową – etap I oraz drogi gminnej – ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i
skrzyżowaniami w Gostyninie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fba09c31-b79c-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00057022/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-18 09:25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003953/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.5 Budowa drogi gminnej - ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie
- Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej
1.1.6 Budowa drogi - ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją
deszczową w Gostyninie etap I - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gostynin.logintrade.net/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gostynin.logintrade.net/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga posiadania konta
użytkownika. Posiadanie konta na Platformie oraz składanie ofert w postępowaniach nie wiąże się z
żądnymi kosztami dla Wykonawców. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje podstawowe
wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy (dostępne na
stroniehttps://gostynin.logintrade.net/ zakładka wymagania techniczne) : 1) stały dostęp do sieci
Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 500 KB/s 2) obsługa przez
przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax 3) włączona obsługa JavaScript 4) zainstalowany
Acrobat Reader 5) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6
Update 24 lub nowszy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Burmistrz Miasta Gostynina reprezentujący Gminę Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin
(dane kontaktowe Zamawiającego w części I SWZ).2) administrator wyznaczył Inspektora Danych
Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod.umg@gostynin.pl .3) Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku,
gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku
może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP. 271.1.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budowa drogi gminnej – ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i
kanalizacją deszczową w Gostyninie – etap I Zamawiający informuje, że Część I postępowania
uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. zakres robót obejmuje w
szczególności:1) budowa jezdni ul. Małkowskiego i skrzyżowania z ul. Czapskiego o nawierzchni
z kostki betonowej,2) budowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej,3) budowa zjazdów o
nawierzchni z kostki betonowej,4) budowa kanalizacji deszczowej będącej częścią drogi wraz z
przepompownią,5) zabezpieczenie istniejących sieci,6) wymiana istniejących przepustów
(rozbudowa i przebudowa),7) wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego jako
strukturalne, grubowarstwowe zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45233140-2 - Roboty drogowe
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny
ofertbędzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
arytmetyki.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 20,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofertbędzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budowa drogi gminnej – ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie,
zakres robót obejmuje w szczególności:1) budowa jezdni ul. Hubalczyków o nawierzchni
bitumicznej;2) budowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej;3) budowa zjazdów o
nawierzchni z kostki betonowej;4) budowa kanalizacji deszczowej będącej częścią drogi wraz z
przepompownią;5) zabezpieczenie istniejących sieci;6) likwidacja istniejących odcinków
rowów;7) wymiana istniejących przepustów (rozbudowa i przebudowa);8) przebudowa instalacji
wodociągowej – wymiana hydrantów;9) wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego
jako strukturalne, grubowarstwowe zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45233140-2 - Roboty drogowe
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny
ofertbędzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
arytmetyki.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 20
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofertbędzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający wymagaa) aby Wykonawca wykazał, że w
okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał należycie co najmniej:– dla Części I przedmiotu zamówienia: jedną robotę budowlaną
polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o
długości minimum 100 mb, oraz utwardzeniu terenu kostką brukową grubości 6 lub 8 cm nie
mniejszej niż 1000 m2,– dla Części II przedmiotu zamówienia: jedną robotę budowlaną
polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o
długości minimum 200 mb, wykonaniu nawierzchni bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż
1000 m2 oraz utwardzeniu terenu kostką brukową grubości 6 lub 8 cm nie mniejszej niż 1000
m2.Wyżej wymienione roboty mogą być wykonane w ramach jednej lub dwóch różnych
inwestycji; Zamawiający wymaga – zarówno dla Części I jak i Części II przedmiotu
zamówienia:b) aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osobę lub osoby
odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, tj.: – kierownika budowy – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (obejmujące w swym zakresie również uprawnienia inżynieryjne drogowe bez ograniczeń) lub posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
– kierownika robót – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń,

tzn. posiadających uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. – w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. – o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 t.j.) oraz posiadających aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
(numeracja zgodna z SWZ) 5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego
oferta (dla każdej z części zamówienia) została najwyżej oceniona, obejmują:1) oświadczenie
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej; oddzielnie dla każdej z części postępowania; 2) wykaz
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi
przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; oddzielnie dla
każdej z części postępowania;3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami; oddzielnie dla każdej z części postępowania.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2
pkt 4 (odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru), składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa
powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa
wstępne oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 125
ust. 1 ustawy p.z.p, zgodnie z treścią załącznika nr 3 i 4 do SWZ - oddzielnie dla każdej z części
postępowania
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: a) dla
Części I postępowania 8.000,00 (słownie: osiem tysięcy 00/100) złotych.b) dla Części II
postępowania 15.000,00 (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) złotych.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji
ekonomicznej lub finansowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców
(partnerów) składających ofertę wspólną.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale
X SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane
wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony, poza możliwością zmiany zawartej Umowy na podstawie art. 455 Pzp, przewidują
również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, które mogą dotyczyć:1)
wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy;2) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w
ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny
niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy.
Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających na dzień
składania ofert warunki określone w Ogłoszeniu o zamówieniu;3) zmiana terminu realizacji
przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności:a) okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego, tj. między innymi wstrzymania robót przez
Zamawiającego;b) odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę;c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie
(prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów –
fakt ten musi być potwierdzony przez Zamawiającego;d) zmian spowodowanych
nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w
szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;e) odmiennych (ale
istotnych dla realizacji) od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w
szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów
budowlanych;f) przyczyn niezależnych od stron umowy, które będą skutkowały koniecznością
zastosowania innych rozwiązań, gdy zastosowanie rozwiązań przewidzianych w dokumentach
zamówienia groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;g)
wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności.4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian
spowodowanych następującymi okolicznościami:a) „siła wyższa” uniemożliwiająca wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, w tym ograniczenia wprowadzone
decyzjami władz publicznych;b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej;c) zmiana danych związanych ze zmianami administracyjnoorganizacyjno-
prawnymi umowy;d) rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części
przedmiotu umowy.2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz
pisemnego aneksu podpisanego przez strony. W przypadku każdej zmiany o której mowa
powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-04 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://gostynin.logintrade.net/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-04 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:1) w zakresie proceduralnym:
Iwona Dębowska oraz Robert Gontarek, tel. 48 24 236 07 37;2) w zakresie
merytorycznym:Tomasz Antonowicz, tel. 48 24 236 07 46.W terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy Wykonawca jest obowiązany dostarczyć – dla danej części postępowania – projekt
harmonogramu rzeczowo terminowo finansowego oraz kosztorys szczegółowy, a także listę
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które wykonywały będą czynności wskazane
przez Zamawiającego w SWZ.

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami do pobrania na https://gostynin.logintrade.net/ - Platformie przetargowej Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-18 09:53:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-04 11:24:16
  • Liczba odsłon: 1665
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11106081]

przewiń do góry