Część opisowa do wykonania budżetu za 2004 rok

w działach 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

oraz 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

Ta część opisowa dotyczy wydatków bieżących w następujących rozdziałach:

 

JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

·        Szkoły podstawowe (80101) w tym:
Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 3

·        Przedszkola przy szkołach podstawowych (80104) mieszczące się przy:
Szkole Podstawowej Nr 1
Szkole Podstawowej Nr 3

·          Gimnazja (80110) w tym:
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 2

·        Dowożenie uczniów do szkół (80113)

·        Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (80114)

·        Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)

·          Pozostała działalność (80195)

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

·          Świetlice szkolne (85401) działające przy:
Szkole Podstawowej Nr 1
Szkole Podstawowej Nr 3

·          Pozostała działalność (85495) w tym stołówki działające przy:
Szkole Podstawowej Nr 1
Szkole Podstawowej Nr 3
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 2

 

ZAKŁADY BUDŻETOWE:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

·          Przedszkola (80104) w tym:
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 4
Przedszkole Nr 5

 

Rozdział - 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

 

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w 2004r. uczyło się średnio 1542 uczniów (spadek o 5,05 % w porównaniu z 2003r.). W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący:

 

·        w okresie od 1 stycznia 2004 do 31 sierpnia 2004r:

Szkoła Podstawowa Nr 1                    842 uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 3                    728 uczniów

RAZEM           1 570 uczniów

 

·        w okresie od 1 września 2004 do 31 grudnia 2004r.

Szkoła Podstawowa Nr 1                     804 uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 3                     683 uczniów

RAZEM           1 487 uczniów

 

W roku budżetowym 2004 w szkołach podstawowych było średnio 58 oddziałów (spadek o 4,92 % w porównaniu z 2003 r.)

 

·        w okresie od 1 stycznia 2004 do 31 sierpnia 2004 r:

Szkoła Podstawowa Nr 1                    31 oddziałów

Szkoła Podstawowa Nr 3                       28 oddziały

RAZEM              59 oddziałów

·        w okresie od 1 września 2004 do 31 grudnia 2004 r.

Szkoła Podstawowa Nr 1                    30 oddziałów

Szkoła Podstawowa Nr 3                    26 oddziałów

RAZEM              56 oddziałów

 

PARAGRAF 3020 - wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń                               3 213,86 zł

Wydatki związane ze świadczeniami rzeczowymi bhp (zakup herbaty,ręczników, mydła itp.)

 

PARAGRAF 3040 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                       4 476,40 zł

 

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe                                                   2 834 213,49 zł

Wykonanie tego paragrafu stanowią płace nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych.

Stan zatrudnienia w szkołach podstawowych w 2004r. średniorocznie wyniósł 101,75 nauczycieli na 96,78 etatach przeliczeniowych (w SP1 51,62, w SP3 45,16).

W ramach płacy podstawowej, wypłacanej 1-go każdego miesiąca

nauczyciele otrzymali wynagrodzenie w wysokości                                        2 223 424,15 zł

W 2004r. nauczyciele przepracowali 7 999 godzin ponadwymiaro-wych. W tej liczbie godzin znajduje się 929 godzin (tj. ok. 11,61% wszystkich godzin ponadwymiarowych) przepracowanych przez nauczycieli w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli. Kwota przeznaczona na wypłatę nauczycieli za godziny ponadwymiarowe

2004r. wyniosła                                                                                                 215 244,02 zł

Zatrudnienie pracowników administracyjno – obsługowych w 2004r. wyniosło średnio – rocznie 24,58 osoby na 23,08 etatach (w SP1 11, w SP3 12,08).

Wynagrodzenie tej grupy pracowników w 2004 r. wyniosło                                       312 372,28 zł

Kwota przeznaczona na nagrody dla nauczycieli i pracowników

administracyjno – obsługowych szkół wynosiła                                              21 544,00 zł

W ramach paragrafu 4010 (wynagrodzenie osobowe) zostały również pokryte wydatki nie związane z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym, a obciążające budżety szkół). W 2004 r. wydatki te wyniosły:

Urlopy na poratowanie zdrowia nauczycieli                                          17 482,34 zł

Nagrody jubileuszowe nauczycieli                                                      24 296,63 zł

Nagrody jubileuszowe pracowników a i o                                          8 902,95 zł

Ekwiwalent za urlop – nauczyciele                                                  1 267,52 zł

Odprawy – nauczyciele                                                                 3 665,20 zł        

Odprawy – pracownicy a i o                                                                      6 014,40 zł

 

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       227 733,72 zł

 

PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                                     539 948,70 zł

PARAGRAF 4120 – składki na fundusz pracy                                                       73 727,76 zł

Wydatki w tym paragrafie to składki odprowadzane na fundusze emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane ze środków płatnika – będące pochodną od wypłaconego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki” oraz wydatki na Fundusz Pracy naliczane j.w.

 

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i  wyposażenia                                          54 759,64 zł

·        materiały do bieżących napraw                                   21 289,49 zł

(farby, kleje, pędzle, wałki, bęben do kserokopiarki,

cement, tarcze, apteczka, świetlówki itp.)

·        leki                                                                                 100,21 zł

·        materiały biurowe                                                         11 921,34 zł

(tusze do drukarek, tonery, druki delegacji, świadectwa szkolne,

dzienniki lekcyjne, kreda, pisaki do tablic, papier ksero, ołówki,

 długopisy, taśmy, skoroszyty, teczki , segregatory)

·        prenumerata czasopism i dzienników                                 5 385,35 zł

·        środki czystości i artykuły bhp                                            7 947,87 zł

(środki czystości do utrzymania porządku w szkołach:

 płyny do szyb, proszek, emulsja PCV, szczotki WC,

worki, ścierki do podłóg)

·        inne wyposażenie                                                        8 115,38 zł

(zakup regału, krzeseł, stołu, drukarki, biurka).

 

PARAGRAF 4240 – zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek                          2 050,19 zł

·        książki do biblioteki                                                867,73 zł

·        sprzęt i pomoce dydaktyczne                                       1 182,46 zł

 

PARAGRAF 4260 – zakup energii                                                                      321 251,74 zł

·        energia elektryczna                                                               48 230,30 zł

·        energia cieplna                                                             265 720,91 zł

·        woda                                                                        7 300,53 zł

 

PARAGRAF 4270 – zakup usług remontowych                                                       4 440,00 zł

Środki przeznaczone na drobne remonty.

 

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych                                                        42 600,00 zł

·        kanalizacja                                                            4 486,69 zł

·        wywóz nieczystości                                                          4 870,53 zł

·        usługi transportowe                                                              26,81 zł

·        opłaty pocztowe, znaczki                                                     699,71 zł

·        opłaty telefoniczne                                              11 711,54 zł

·        badania profilaktyczne                                                          553,00 zł

·        opłata rtv                                                                   347,80 zł

·        koszty i prowizje bankowe                                           5 140,78 zł

·        szkolenia                                                                    400,00 zł

·        inne usługi                                                            14 363,14 zł

 

PARAGRAF 4410 - krajowe podróże służbowe                                                       1 223,20 zł

·        ryczałty pieniężne za używanie samochodów

prywatnych do celów służbowych                                                     698,75 zł

·        delegacje                                                              524,45 zł

 

PARAGRAF 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych          179 170,00  zł

 

PARAGRAF 4480 – podatek od nieruchomości                                                     1 600,00  zł

 

Rozdział - 80104 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

W szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 3) funkcjonuje obecnie 8 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W ciągu roku objętych nauką w tych oddziałach było 218 dzieci w pierwszym półroczu (114 w SP Nr 1 w 4 oddziałach i 104 w SP Nr 3 w 4 oddziałach) a w drugim półroczu liczba ta wynosiła 210 dzieci (118 w SP Nr 1 w 4 oddziałach i 92 w SP Nr 3 w 3 oddziałach.

W oddziałach tych średnioroczne zatrudnienie w 2004 r wyniosło 8 nauczycieli (po 4 etaty na każą ze szkół).

 

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                209 330,62 zł

W ramach płacy podstawowej, wypłacanej 1-go każdego miesiąca

nauczyciele otrzymali wynagrodzenie w wysokości                                        182 182,97 zł

Dodatkowo nauczyciele otrzymali wynagrodzenie za 555

przepracowanych godzin ponadwymiarowych w kwocie                                     11 749,40 zł

Na nagrody jubileuszowe wydano                                                                         4 661,31 zł

a na nagrody  -                                                                                                1 326,00 zł

Urlop na poratowanie zdrowia dla nauczyciela                                           9 410,94 zl

 

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         16 349,78 zł

Wypłacona nagroda z Zakładowego Funduszu Nagród za 2003 r. (tzw. „trzynastka”).

 

PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                       39 153,77 zł

PARAGRAF 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                       5 354,56 zł

Wydatki w tym paragrafie to składki odprowadzane na fundusze emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane ze środków płatnika – będące pochodną od wypłaconego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”  oraz składki na Fundusz Pracy naliczane j.w.

 

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów                                                                    1 360,00 zł

Zakupiono stół i krzesła.

 

PARAGRAF 4260 – zakup energii                                                                        18 200,00 zł

·      energia elektryczna                                              8 290,44 zł

·      woda                                                                             184,22 zł

·      energia cieplna                                                           9 725,34 zł

 

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych                                                          2 000,00 zł

·      kanalizacja                                                                    871,80 zł

·      wywóz nieczystości                                                                1 128,20 zł

 

PARAGRAF 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych             13 900,00 zł

 

 

Rozdział - 80110 GIMNAZJA

 

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach w 2003r. wynosiła 973 (spadek o 1,22% w porównaniu z 2003r.) w średniorocznie 34,67 oddziałów (spadek o 2,78 % w porównaniu z 2003 r.). W poszczególnych placówkach liczba ta kształtuje się w sposób następujący:

 

W okresie od 1 stycznia 2004 r do 31 sierpnia 2004 r. liczba ta wynosiła:

Gimnazjum Nr 1                          400 uczniów

Gimnazjum Nr 2                          577 uczniów

RAZEM               977 uczniów

Uczniowie ci uczyli się w 35 oddziałach  (odpowiednio 15 w Gimnazjum Nr 1 i 20 w Gimnazjum Nr 2).

 

W okresie od 1 września 2004 r  do 31 grudnia 2004 r. liczba ta wynosiła:

Gimnazjum Nr 1  389 uczniów

Gimnazjum Nr 2  575 uczniów

RAZEM    964 uczniów

Uczniowie ci uczyli się w 34 oddziałach (odpowiednio 14 w Gimnazjum Nr 1 i 20 w Gimnazjum Nr 2).

 

PARAGRAF 3020 - wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń                               4 453,71 zł 

·        ekwiwalent za pranie odzieży                                             540,00 zł

·        świadczeniami rzeczowymi bhp                                        3 361,24 zł

(zakup herbaty itp.)

·        zakup umundurowania i ekwiwalent                                     552,47 zł

 

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe                                                   2 050 818,01 zł

Wykonanie tego paragrafu stanowią płace nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych.

W gimnazjach zatrudnionych było w 2004 r 69,92 nauczycieli na 65,85 etatach - wartości średnioroczne (w Gm1 29,08, w Gm2 36,77).

W ramach płacy podstawowej, wypłacanej 1-go każdego miesiąca

nauczyciele otrzymali wynagrodzenie w wysokości                                     1 489 762,21  zł

Dodatkowo w 2004 r. nauczyciele przepracowali 6 872  godziny

ponadwymiarowe. W tej liczbie godzin znajduje się 418  godzin

(tj. ok. 6,08 % wszystkich godzin ponadwymiarowych) przepracowa-nych przez nauczycieli w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

Kwota przeznaczona na wypłatę nauczycieli za godziny ponadwymiarowe

w 2004 r. wyniosła                                                                                                199 934,03 zł

Zatrudnienie pracowników administracyjno – obsługowych w 2004r. wyniosło średnio – rocznie 22,25 osoby na 22,25  etatu (w Gm1 – 10,25, w Gm2 – 12,00).

Wynagrodzenie tej grupy pracowników w 2004 r. wyniosło                                   319 920,98 zł

Kwota przeznaczona na nagrody dla nauczycieli i pracowników

administracyjno – obsługowych szkół wynosiła                                        22 303,00 zł

W ramach paragrafu 4010 (wynagrodzenie osobowe) zostały również pokryte wydatki nie związane z zatwierdzonym arkuszem organiza-cyjnym, a obciążające budżety szkół). W 2004 r. wydatki te wyniosły:

            Nagrody jubileuszowe – nauczyciele                                                  3 259,20 zł

            Nagrody jubileuszowe – pracownicy a i o                                         5 924,70 zł

            Ekwiwalent za urlop – nauczyciele                                                     523,22 zł

            Ekwiawalent za urlop – pracownicy a i o                                                 134,00 zł

            Odprawy – nauczyciele                                                                 9 056,67 zł

                       

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       168 637,37 zł

 

PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                     393 796,48 zł

PARAGRAF 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                     53 647,12 zł

Wydatki w tym paragrafie to składki odprowadzane na fundusze emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane ze środków płatnika – będące pochodną od wypłaconego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”  oraz składki na Fundusz Pracy naliczane j.w.

 

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i  wyposażenia                                          51 295,26 zł

·        zakup materiałów do bieżących napraw                             31 691,03 zł

(gładź szpachlowa, szyby, wkręty, kształtowniki

stalowe, farby itp.)

·        materiały biurowe                                               14 281,36 zł

(tusze do drukarek, tonery, druki delegacji,

świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, kreda,

pisaki do tablic, papier ksero, ołówki, długopisy,

taśmy, skoroszyty, teczki , segregatory)

·        środki czystości i artykuły bhp                                                  2 397,82 zł

(środków czystości do utrzymania porządku

w szkołach: płyny do szyb, proszek, emulsja PCV,

szczotki WC, worki, ścierki do podłóg)

·        prenumerata czasopism                                                         2 431,81 zł

·        zakup leków                                                                     64,24 zł

·        inne wyposażenie (odkurzacz)                                             429,00 zł

 

PARAGRAF 4240 – zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek                         2 162,55 zł

·        książki do biblioteki                                             1 108,70 zł

·        sprzęt i pomoce dydaktyczne                                        1 053,85 zł

 

PARAGRAF 4260 – zakup energii                                                                      322 271,71 zł

·        energia elektryczna                                                      71 845,92 zł

·        energia cieplna                                                      233 277,45 zł

·        wodę                                                                       17 148,34 zł

 

PARAGRAF 4270 – zakup usług remontowych                                                          282,05 zł

 

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych                                                        96 084,50 zł

·        Kanalizacja                                                         13 333,59 zł

·        Usługi transportowe                                                            339,12 zł

·        Wywóz nieczystości                                                         6 116,66 zł

·        Opłaty pocztowe, znaczki                                            1 584,85 zł

·        Opłaty telefoniczne                                              16 680,68 zł

·        Badania profilaktyczne                                                           852,50 zł

·        Opłata rtv                                                                  347,80 zł

·        Koszty i prowizje bankowe                                         5 647,51 zł

·        Szkolenia                                                                  250,00 zł

·        Wynajem hali sportowej (GM1)                                     38 916,38 zł

·        Inne usługi                                                             12 015,41 zł

 

PARAGRAF 4410 - krajowe podróże służbowe                                                       2 240,87 zł

·        delegacje  pracowników                                                        1 983,66 zł

·        ryczałty pieniężne za używanie samochodów

prywatnych do celów służbowych                                            257,21 zł

 

PARAGRAF 4430 – różne opłaty i składki                                                              2 867,00 zł

Środki przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu w placówkach.

 

PARAGRAF 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych           128 800,00 zł

 

PARAGRAF 4480 – podatek od nieruchomości                                                         119,47 zł

 

ROZDZIAŁ 80113 - DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

 

W 2004r. wydatkowano kwotę 90 496,40 zł na zwrot kosztów przejazdu dzieci z domu do szkoły środkami komunikacji publicznej. Na kwotę tę składa się refundacja 1693 biletów miesięcznych (średnia cena ok. 53,45 zł za bilet).

W poszczególnych placówkach:

Szkoła Podstawowa Nr 1     - 447 biletów na kwotę              20 844,03 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3     - 276 biletów na kwotę             12 657,87 zł

Gimnazjum Nr 1                      - 497 biletów na kwotę             28 698,23 zł

Gimnazjum Nr 2                      - 473 bilety    na kwotę             27 609,18 zł

oraz dojazd uczniów – mieszkańców naszego miasta do szkół specjal-nych (na podstawie art. 17 ust 3a z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty – obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniowi niepełnospra-wnemu bezpłatnego transportu do najbliższej publicznej szkoły

specjalnej)                                                                                              687,09 zł.

 

Rozdział 80114 – ZESPOŁY EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ

 

Realizacja budżetu w rozdziale 80114 - zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół dotyczy wydatków związanych z działalnością Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

Zespół obsługuje obecnie 7 placówek oświatowych z zatrudnionymi w nich 278,28 osobami, w tym 205,75 nauczycieli, 72,53 pracowników administracyjno – obsługowych.

Obsługa finansowa tych placówek to m.in. prowadzenie budżetu oświaty na wydatki bieżące podzielonego na  19 oddzielnych „małych” budżetów w różnych rozdziałach i działach w wymienionych wyżej placówkach oraz dodatkowo 4 rozdziały niezwiązane z konkretną placówką oświatową. Stan zatrudnienia w Zespole wynosił 7 etatów.

 

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz.                 486,11 zł

 

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                189 975,07 zł

Płace pracowników MZESiP.

 

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         15 237,83 zł

Wypłacona nagroda z Zakładowego Funduszu Nagród za 2003 r. (tzw. „trzynastka”).

 

PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                       39 045,74 zł

PARAGRAF 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                       5 065,09 zł

Wydatki w tym paragrafie to składki odprowadzane na fundusze emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane ze środków płatnika – będące pochodną od wypłaconego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”  oraz składki na Fundusz Pracy naliczane j.w.

 

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                             6 287,53 zł

Prenumerata czasopism („Rachunkowość budzetowa”, „Służba pracown-icza”), prenumeratę „Poradnika dla dyrektorów szkół”,  materiałów biuro-wych, środków czystości.

 

PARAGRAF 4270 – zakup usług remontowych                                                           58,80  zł

 

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych                                                          6 992,11 zł 

·        usługi telefoniczne                            3 696,26 zł

·        opłaty pocztowe                                          329,30 zł

·        opłaty RTV                                                55,90 zł

·        szkolenia                                                475,00 zł

·        prowizje bankowe                              179,79 zł

·        inne                                                     2 255,86 zł

 

PARAGRAF 4410 – krajowe podróże służbowe                                                        426,92  zł

Delegacje i ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych.

 

PARAGRAF 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych               5 000,00 zł

 

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

 

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                   2 936,89 zł

(zakup materiałów biurowych na potrzeby doskonalenia nauczycieli)

 

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych                                                              26 209,76 zł

(refundacją kosztów ponoszonych przez nauczycieli za uczestnictwo w kursach

i konferencjach metodycznych, czesnego dla studiujących nauczycieli)

 

Paragraf 4410 - podróże krajowe służbowe                                                             5 252,47 zł

(zwrot kosztów podróży nauczycieli, związanych z uczestnictwem na kursach

i konferencjach metodycznych)

 

ROZDZIAŁ 80195 - DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNA

Wydatki w 2004 r. wyniosły                                                                                              90 300,46 zł.

Na poszczególne zadania zostały wydatkowane następujące środki:

 - Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa                                                        4 114,08 zł

(środki przeznaczone na działalność Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla nauczycieli i pracowników szkół i przedszkoli w ramach podpisanego porozumienia z KZP a m. in. Miastem Gostynin)

 - Porozumienie dot. ZNP                                                              14 428,90 zł

(środki na refundację 1/3 części wynagrodzenia Prezesa Zarządu Okręgu ZNP zgodnie z zawartym w tej sprawie porozumieniem z Powiatem Gostynińskim i Gminą Gostynin)

 - Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów                                                             53 940,00 zł

(wydatki związane z naliczonym funduszem świadczeń socjalnych dla emerytów, byłych nauczycieli)

 - Nagrody, konkursy                                        1 996,70 zł

 - Udział w zawodach sportowych                                    7 998,22 zł

   (kwoty przeznaczone na nagrody dla uczniów w konkursach

    i turniejach)

 - Zapomoga zdrowotna                                         800,00 zł

   (wydatki związane z utworzeniem funduszu zdrowotnego

    dla nauczycieli)

 - Budowa sieci komputerowej w SP1 i GM2                                7 022,56 zł

 

 

Rozdział - 85401 ŚWIETLICE DZIECIĘCE

 

W świetlicach dziecięcych zatrudnionych było w 2004 roku 5 nauczycieli na czterech etatach - po dwa etaty w każdej ze szkół podstawowych (w tym dwie osoby zatrudnione na ½ etatu).

 

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                  99 579,65 zł

W ramach płacy podstawowej, wypłacanej 1-go każdego miesiąca

nauczyciele otrzymali wynagrodzenie w wysokości                            93 133,28 zł

Dodatkowo nauczyciele otrzymali wynagrodzenie za 181

przepracowanych godzin ponadwymiarowych w kwocie                          2 565,13 zł

Na nagrody jubileuszowe wydano                                                             2 053,24 zł

a na nagrody –                                                                                    1 828,00 zł

 

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           7 604,23 zł

Wypłacona nagroda z Zakładowego Funduszu Nagród za 2003 r. (tzw. „trzynastka”).

 

PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                       19 784,64 zł

PARAGRAF 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                       2 513,79 zł

Wydatki w tym paragrafie to składki odprowadzane na fundusze emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane ze środków płatnika – będące pochodną od wypłaconego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”  oraz składki na Fundusz Pracy naliczane j.w.

 

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                               700,00  zł

Zakup stołu i krzeseł.

 

PARAGRAF 4260 – zakup energii                                                                          7 500,00 zł

·          energia elektryczna   3 536,19 zł

·          woda                              73,68 zł

·          energia cieplna          3 890,13 zł

 

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych                                                            200,00 zł

·          kanalizacja        131,65 zł

·          wywóz nieczystości    68,35 zł

 

PARAGRAF 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych               5 900,00 zł

 

85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (STOŁÓWKI SZKOLNE)

W placówkach oświatowych na terenie miasta Gostynina funkcjonują cztery stołówki szkolne.

Zatrudnienie w stołówkach wyniosło 8,5 etatu (w SP1 – 2, w SP3 – 2, Gm1 – 3, Gm2 – 1,50) .

Stołówki te w ciągu całego roku wydały 141 073 posiłków dla uczniów i pracowników szkół, w tym:

w Szkole Podstawowej Nr 1 – 47 639 posiłków

w Szkole Podstawowej Nr 3 – 29 203 posiłki

w Gimnazjum Nr 2 –                               23 771 posiłków

w Gimnazjum Nr 1 –                               40 460 posiłków

Dodatkowo stołówka w Gimnazjum Nr 1 obsługiwała darmową jadłodajnię dla ubogich – w tym celu przygotowano tu 73 138 posiłków, tzw. „zup z wkładką”.

 

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń      6 630,00 zł

(koszty związane z wyżywieniem pracowników kuchni)

 

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe                                                      122 938,79 zł

- wynagrodzenia podstawowe                                                 116 738,79 zł

- nagrody jubileuszowe                                                       1 197,00 zł

- fundusz nagród                                                                            2 000,00 zł

- odprawy                                                                                   3 003,00 zł

 

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         10 100,00 zł

Wypłacona nagroda z Zakładowego Funduszu Nagród za 2003 r. (tzw. „trzynastka”).

 

PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                       23 295,14 zł

PARAGRAF 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                       3 148,18 zł

 

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                           12 042,02 zł

 • środki czystości                                                         6 535,84 zł
 • materiały biurowe                                                             738,39 zł
 • inne                                                                             4 767,79 zł

 

PARAGRAF 4220 – zakup żywności                                                                   343 588,11 zł

 

PARAGRAF 4260 – zakup energii                                                                        53 700,00 zł

 • energia elektryczna                                                    24 806,81 zł
 • woda                                                                             4 168,48 zł
 • energia cieplna                                                            18 021,71 zł
 • gaz                                                                                  1 668,00 zł
 • węgiel                                                                           5 035,00 zł

 

PARAGRAF 4270 – zakup usług remontowych                                                          427,00 zł

 

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych                                                          7 893,00 zł

 • kanalizacja                                                                 2 278,23 zł
 • wywóz nieczystości                                                    1 520,67 zł
 • szkolenia                                                                        450,00 zł
 • inne                                                                             3 644,10 zł

 

PARAGRAF 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych               7 400,00 zł

 

80104 – PRZEDSZKOLA (zakład budżetowy)

Na terenie gminy funkcjonowały trzy przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Gostynin.

Średnia liczba dzieci wyniosła 220 (w przeliczeniu na całodniowy pobyt – 189,50).

Średnia liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach wynosiła:

Przedszkole Nr 2 – 73,1 w 3 oddziałach (58,78 dzieci na całodniowy pobyt)

Przedszkole Nr 4 – 112,4 w 4 oddziałach (98,30 dzieci na całodniowy pobyt)

Przedszkole Nr 5 – 34,50 w 2 oddziałach (32,43 dzieci na całodniowy pobyt).

 

Największą liczbę dzieci we wszystkich przedszkolach odnotowano w miesiącu kwietniu. Liczba zapisanych dzieci wynosiła wówczas 234, natomiast najmniej dzieci zapisanych do przedszkoli było w miesiącu grudniu  - 200 dzieci.

Odpowiednio w poszczególnych przedszkolach najmniejsza i największa liczba dzieci wynosiła:

 

Przedszkole

największa liczba dzieci

Najmniejsza liczba dzieci

 

Miesiąc

Liczba dzieci

Miesiąc

Liczba dzieci   

Przedszkole Nr 2

IV, V

81

XII

64

Przedszkole Nr 4

III

122

XII

104

Przedszkole Nr 5

IV

37

XII

32

 

Stan zatrudnienia (w etatach) w poszczególnych przedszkolach wynosił:

Przedszkole Nr 2 – 7 (+1 absolwent) nauczycieli oraz 5 pracowników administracyjno –

                                  obsługowych

Przedszkole Nr 4 – 9,36 nauczycieli oraz 9 (+2 prac.interwencyjnych) pracowników

                                      administracyjno - obsługowych

Przedszkole Nr 5 – 3,64 nauczycieli oraz 2,5 pracowników administracyjno – obsługowych.

 

Wykonanie rocznych przychodów:

PLAN
Dotacje z budżetu gminy            865 200,00 zł

Wpłaty od rodziców                     398 200,00 zł

Wykonanie przychodów na 31.12.2004 r,:

Dotacje z budżetu gminy            804 100,00 zł

Wpłaty od rodziców                     403 859,64 zł

Odsetki                                            21,51 zł

Średnia opłata za pobyt dziecka w przedszkolu bez wyżywienia w 2004 r. wyniosła  192,36 zł. oraz opłata za wyżywienie w wysokości 23,47 zł. Całkowita średnia opłata miesięczna za pobyt dziecka w przedszkolu w 2004 r. wyniosła więc 215,83 zł

W poszczególnych przedszkolach i miesiącach koszt dla rodzica (bez wyżywienia) wyniósł odpowiednio:

Miesiąc

MP – 2

MP - 4

MP – 5

 

Opłata

Liczba dzieci

Liczba dzieci przelicz

Opłata

Liczba dzieci

Liczba dzieci przelicz

Opłata

Liczba dzieci

Liczba dzieci przelicz

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

196

200

190

175

183

180

-

-

185

234

224

213

70

68

74

81

81

78

-

-

74

72

69

64

55,25

54,25

58,75

64,75

65,50

64,75

-

-

57,25

58,75

56,25

52,25

170

180

178

172

186

185

-

-

202

204

197

209

114

114

122

116

112

106

-

-

116

111

109

104

105,25

103,50

96,75

104,25

103,75

97,25

-

-

95,00

95,25

93,50

88,50

191

190

189

176

184

189

-

-

191

198

201

200

35

34

34

37

35

36

-

-

34

35

33

32

32,00

32,00

33,00

33,25

32,50

34,50

-

-

32,00

32,50

31,25

31,25

Średnio

198,00

73,10

58,78

188,30

112,40

98,30

190,90

34,50

32,43

 

Stawka żywieniowa (w zł) w poszczególnych przedszkolach w 2004 r. kształtowała się następująco:

Miesiąc

P-2

P-4

P-5

Średnio

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

3,50

3,40

3,50

3,50

3,40

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

2,30

2,65

2,35

2,85

2,44

3,15

2,50

2,55

2,90

3,15

1,99

2,13

2,09

2,36

2,15

2,23

2,25

2,44

2,50

2,54

2,60

2,73

2,65

2,90

2,66

2,96

2,75

2,83

2,97

3,06

Średnio

3,48

2,68

2,27

2,81

 

Szczegółowy opis kosztów poniesionych w odpowiednich paragrafach przedstawia się następująco:

 

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń     3 355,35 zł

(kosztów związane z wyżywieniem pracowników kuchni)

 

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników                                704 861,40 zł

W ramach  płacy podstawowej, wypłacanej 1-go każdego miesiąca

nauczyciele otrzymali wynagrodzenie w wysokości                                        479 561,97 zł

Dodatkowo w 2004 r. nauczyciele otrzymali wynagrodzenie za godziny

ponadwymiarowe w wysokości                                                                          274,04 zł

Wynagrodzenie pracowników administracyjno – obsługowych wyniosło             206 876,89 zł

W ramach tego paragrafu pokryto również wydatki związane z:

 • ekwiwalentem za urlop pracowników aio –                                  256,72 zł
 • nagrodami jubileuszowymi nauczycieli –                         2 312,70 zł
 • nagrodami jubileuszowymi pracowników aio –                          980,00 zł
 • nagrodami z funduszu nagród –                                              9 192,00 zł
 • odprawa dla pracowników aio –                                       5 407,08 zł

 

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         55 557,11 zł

Wypłacona nagroda z Zakładowego Funduszu Nagród za 2003 r. (tzw. „trzynastka”).

 

PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                     133 277,87 zł

PARAGRAF 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                     18 429,30 zł

 

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                           13 568,71 zł

·        środki czystości                                                         3 539,20 zł

 • leki                                                                                   61,00 zł
 • prenumerata                                    619,99 zł
 • materiały biurowe                               1 896,90 zł
 • materiały na drobne remonty                               1 236,44 zł
 • wyposażenie                         2 939,21 zł
 • inne                          3 275,97 zł

 

PARAGRAF 4220 - zakup żywności                                                                    104 342,94 zł 

PARAGRAF 4240 - zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek                         5 771,19 zł     

PARAGRAF 4260 - zakup energii                                                                         77 330,17 zł

 • energia elektryczna                        12 673,31 zł
 • woda                        5 164,72 zł
 • energia cieplna                               50 668,14 zł
 • opał                          4 595,00 zł
 • gaz                          4 229,00 zł

 

PARAGRAF 4300 - zakup usług pozostałych                                                        22 939,54 zł

 • kanalizacja                          3 528,59 zł
 • usługi transportowe                         15,00 zł
 • opłaty pocztowe                               38,20 zł
 • opłaty telefoniczne                          4 766,89 zł
 • wywóz nieczystości                         1 743,51 zł
 • opłata RTV                             405,49 zł
 • prowizje bankowe                            4 234,16 zł
 • szkolenia                                 764,00 zł
 • badania profilaktyczne                                    340,00 zł
 • inne usługi                       1 975,70 zł
 • umowy zlecenia                               5 128,00 zł

 

PARAGRAF 4410 – podróże krajowe służbowe                                                         571,32 zł

 • delegacje                   203,58 zł
 • ryczałt za używanie sam.prywatn.                         367,74 zł

 

PARAGRAF 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych             46 100,00 zł

 

 

DOCHODY

85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (STOŁÓWKI SZKOLNE)

 

Wpływy ze stołówek do budżetu miasta w 2004 roku wyniosły:                            481 283,50 zł

w tym:

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1 –                                        112 380,09 zł

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3 –                                           63 179,11 zł

Stołówka przy Gimnazjum Nr 1 –                                           247 281,69 zł

Stołówka przy Gimnazjum Nr 2 –                                                58 442,61 zł

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-15 09:40:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-15 09:40:23
 • Liczba odsłon: 3267
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562509]

przewiń do góry