Ogłoszenie nr 534932-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.


Gmina Miasta Gostynina: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.372.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie 

Nazwa projektu lub programu  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gostynina, krajowy numer identyfikacyjny 61101543100000, ul. ul. Rynek  26 , 09-500  Gostynin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 242 360 737, e-mail zp@gostynin.pl, faks 242 360 712.

Adres strony internetowej (URL): https://umgostynin.bip.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) :

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak   https://umgostynin.bip.org.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie https://umgostynin.bip.org.pl/?tree=4128

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak  Inny sposób:  forma pisemna
Adres:  Urząd Miasta Gostynina ul. Rynek 26 09-500 Gostynin


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.372.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Numer referencyjny: ZP.271.1.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi Kredytobiorcy długoterminowego kredytu w kwocie 1.372.000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. a )Rodzaj waluty: PLN b) Kwota kredytu: 1.372.000,00 zł PLN (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące) c) Okres kredytowania: do 16 lat d) Karencja w spłacie kapitału: do 30 marca 2020 roku e) Spłata kapitału po upływie karencji w okresach: kwartalnych

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2034-12-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U.2018.2187 z póź. zm) lub inny dokument, z którego wynika takie zezwolenie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w części VIII ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dokumenty podmiotów zagranicznych 1)W związku z art. 26 ust. 6 ustawy, z uwagi na fakt, że Zamawiający nie ma możliwości uzyskania dokumentów dotyczących podmiotów zagranicznych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych (rejestrów publicznych), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. – w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2)Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. 4)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:


Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) PLN. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:


Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:


Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria


Kryteria

Znaczenie

cena 

60,00

czas uruchomienia kredytu

40,00



IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy: w zakresie wykorzystania, terminów i kwot spłaty kredytu – w zależności od potrzeb.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Istotne postanowienia umowy;

Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Z ałącznik nr 5 - Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6  - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia

Załącznik Nr 7 -  uchwała nr 38/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku  Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2019 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 201 8 »),

Z ałącznik Nr 8 -   uchwała nr Pł.439.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2019 rok ( MENU PRZEDMIOTOWE » FINANSE GMINY » Budżet » Budżet na rok 2019 »)

Z ałącznik Nr 9 -   zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 stycznia 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Burmistrza » 2019 »)

Załącznik Nr 10 -   uchwała nr 44/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 201 9 ») 

Załącznik Nr 11 -   zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 lutego 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Burmistrza » 2019 ») 

Załącznik Nr 12 -   zarządzenie nr 24/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Burmistrza » 2019 ») 

Załącznik Nr 13 -   uchwała nr 53/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 201 9 »)

  Załącznik Nr 14 -   uchwała nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 201 8 »)

Załącznik Nr 15 -   uchwała nr Pł.437.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2035 ( MENU PRZEDMIOTOWE » FINANSE GMINY » Budżet » Budżet na rok 2019 »),

Załącznik Nr 16 -   zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 stycznia 2019 roku zmieniające Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Zarządzenia Burmistrza » Zarządzenia 201 9 »),

Załącznik Nr 17 -   uchwał1 nr 45/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 roku zmieniającą Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 201 9 »),

Załącznik Nr 18 -   uchwała nr 54/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 roku zmieniającą Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 201 9 »),

Załącznik Nr 19 -   uchwała nr Pł.49.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu (( MENU PRZEDMIOTOWE » FINANSE GMINY » Budżet » Budżet na rok 2019 »),

Załącznik Nr 20 -   uchwała nr Pł.48.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej ( MENU PRZEDMIOTOWE » FINANSE GMINY » Budżet » Budżet na rok 2019 »)

Załącznik Nr 21 - uchwała nr Pł.145.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Gostynin sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2016 rok ( MENU PRZEDMIOTOWE » FINANSE GMINY » Budżet » Budżet na rok 2016 »)

Załącznik Nr 22 - uchwałę nr Pł.129.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Gostynin sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2017 rok ( MENU PRZEDMIOTOWE » FINANSE GMINY » Budżet » Budżet na rok 2017 »), 

Załącznik Nr 23 - uchwała nr Pł.306.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 września 2018 roku wyrażającą opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Gostynina informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku ( MENU PRZEDMIOTOWE » FINANSE GMINY » Budżet » Budżet na rok 2018 »), 

Załącznik Nr 24 - Rada Miejska nie podjęła uchwały o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2016 rok, tj. na sesji w dniu 13 czerwca 2017 roku za udzieleniem absolutorium głosowało 4 radnych a 10 wstrzymało się od głosu. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 roku zostało przyjęte przez Radę Miejską uchwałą nr 300/LIX/2017 z 13 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2016 rok ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 201 7 »),

Załącznik Nr 25 - uchwała nr 413/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 201 8 »), 

Załącznik Nr 26 - uchwała nr 55/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów ( MENU PRZEDMIOTOWE » UCHWAŁY ZARZĄDZENIA - PRAWO LOKALNE » Uchwały RM » Uchwały 201 9 »),

Załącznik Nr 27 - uchwała nr Pł.101.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Miasto Gostynin, - pobierz

Załącznik Nr 28 - informacja o udzielonych przez Gminę Miasta Gostynina poręczeniach i gwarancjach - pobierz

Załącznik Nr 29 - specyfikacja zobowiązań kredytowych, pożyczkowych i wierzytelności Gminy Miasta Gostynina  pobierz

Załącznik Nr 30 - Zaświadczenie o wyborze Burmistrza POBIERZ

Załącznik Nr 31 - zaświadczenie o powołaniu Skarbnika Gminy POBIERZ

Załącznik Nr 32 - zaświadczenia w sprawie nadania NIP;

Z ałącznik Nr 33 - z aświadczenie o numerze identyfikacji REGON ;

Załącznik Nr 34 - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach Gmina Miasta  Gostynina - POBIERZ

Załącznik Nr 35 - Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu  składek Gmina Miasta Gostynina - POBIERZ

Załącznik Nr 36 - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach Urząd Miasta  Gostynina - POBIERZ  

Załącznik Nr 37 - Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu  składek Urząd Miasta Gostynina - POBIERZ

Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok

Załącznik Nr 38 – Rb-27s_2016 – pobierz    

Załącznik Nr 39– Rb-28s_2016 – pobierz  

Załącznik Nr 40 – Rb-N_2016 – pobierz    

Załącznik Nr 41 – Rb-NDS_2016 – pobierz   

Załącznik Nr 42 – Rb-Z_2016 – pobierz   

Załącznik Nr 43 – Rb-PDP_2016 - pobierz

Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok

Załącznik Nr 44 – Rb-27s_2017 – pobierz  

Załącznik Nr 45 – Rb-28s_2017 – pobierz  

Załącznik Nr 46 – Rb-N_2017 – pobierz   

Załącznik Nr 47 – Rb-NDS_2017 – pobierz  

Załącznik Nr 48 – Rb-Z_2017 pobierz   

Załącznik Nr 49 – Rb-PDP_2017 pobierz

Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 rok

Załącznik Nr 50 – Rb-27s_2018 – pobierz  

Załącznik Nr 51 – Rb-28s_2018 – pobierz 

Załącznik Nr 52 – Rb-N_2018 – pobierz   

Załącznik Nr 53 – Rb-NDS_2018 – pobierz 

Załącznik Nr 54 – Rb-Z_2018 pobierz    

Załącznik Nr 55 – Rb-PDP_2018 pobierz


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-08 15:04:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-10 09:36:11
  • Liczba odsłon: 1682
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812695]

przewiń do góry