Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie: okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 4/2022 - Anulowano

Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Załącznik Nr 1 

Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina na 2022 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok Załączniki

Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych, położonych w Gostyninie przy ul. Hubalczyków. 

Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i szkół podstawowych dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w administracji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie.

Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2022 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmianowego systemu czasu pracy w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 stycznia 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie  Nr 17/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2022 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zmianowego systemu czasu pracy w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie

Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie nr 24/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina na lata 2022 -2024.

Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz określenia trybu i zasad jej działania. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 40/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie

Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 30/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu

Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 marca 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 marca 2022 r.w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gostynina na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok Dochody Wydatki bieżące Wydatki Oświaty Wydatki majątkowe Przychody rozchody Zadania zlecone Inwestycje Przedsięwzięcia Załączniki tabelaryczne Informacja o stanie mienia komunalnego Informacja o gospodarce odpadami Opis do Informacji o gospodarce odpadami MCK1 MCK2 MCK3 MCK4 MCK5 MCK6 MBP1 Uchwała nr 3.e./192/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok

Zarządzenie Nr 35/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 39/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie: ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 40/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 kwietnia 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 41/2022 Burmistrz Miasta Gostynina z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2022 rok Załącznik

Zarządzenie nr 44/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. Załącznik

Zarządzenie Nr 45/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości przylegających do siebie tworząc jedną funkcjonalną całość stanowiące własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 46/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 kwietnia 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie nr 47/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 48/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ulicy Wyszyńskiego w celu powiększenia i poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Załącznik Nr 1  

Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Załącznik Nr 1 

Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego
i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 54/2022  Burmistrza Miasta  Gostynina z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za 2021 rok. Załącznik

Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 57/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 60/2022  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Gostyninie

Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gostyninie

Zarządzenie Nr 62/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 czerwca 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie Nr 64/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2022 „Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2020 – 2022”

Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2022 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego
i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Załącznik

Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie, ul. 18 Stycznia 2, 09 – 500 Gostynin Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie Nr 81/2022  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 82/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 83/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji operacji „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej kąpieliska miejskiego nad jeziorem Bratoszewo w Gostyninie" w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020  na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr.02690-6935-UM0714301/21 z dnia 22 lutego 2022 r. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu na rzecz najemcy. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 88/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2022 rok Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Gostyninie

Zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gostyninie

Zarządzenie Nr 91/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 92 2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 93/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie

Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrz Miasta Gostynina z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 95/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 lipca 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 96/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 98/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba
z Gostynina w Gostyninie

Zarządzenie nr 99/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 67/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2024 dla Urzędu Miasta Gostynina oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 100/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.ewidencji dróg i inwestycji drogowych

Zarządzenie Nr 101/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 103/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2022 rok Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 105/2022  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia Pani Grażynie Stanisławskiej

stanowiska dyrektora Przedszkola nr 4 w Gostyninie

Zarządzenie Nr 106/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia Panu Robertowi Pypkowskiemu

stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gostyninie

Zarządzenie Nr 107/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 108/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 109/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku Załączniki tabelaryczne Dochody Wydatki bieżące Wydatki bieżące Oświaty Wydatki majątkowe Przychody i rozchody Zadania zlecone Inwestycje roczne Spis treści WPF i Przedsięwzięcia Załączniki tabelaryczne do zał. nr 2 Struktura Opinia RIO

Zarządzenie Nr 110/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 111/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 112/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Załącznik Nr 113/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 września 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 114 /2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie sposobu korzystania z pojazdów i sprzętu silnikowego oraz w sprawie gospodarki paliwowej w Gminie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 115/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 września 2022 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Gostyninie. Załącznik

Zarządzenie Nr 116/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 września 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu

Zarządzenie Nr 117/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 września 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2022 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 118/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 września 2022 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 40/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie

Zarządzenie Nr 119/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 września 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 120/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 121/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 122/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 123/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2022 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 124/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: zasad udostępniania wód stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina tj. " Jeziora Bratoszewo", " Jeziora przy Zamku" oraz " Jeziora Sejmikowego" do celów amatorskiego połowu ryb.

Zarządzenie Nr 125/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 126/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 127/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Załącznik

Zarządzenie Nr 128/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 października 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2022 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 129/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 października 2022 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Gostyninie przy ul. Krośniewickiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości. Załącznik

Zarządzenie Nr 130/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 października 2022 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik


Zarządzenie Nr 132/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 133/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2022 roku w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków w Funduszu Pomocy.

Zarządzenie Nr 134/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2022 roku w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zarządzenie Nr 135/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2022 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 136/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do realizacji programu "opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 oraz upoważnienia Kierownika MOPS w Gostyninie do podejmowania czynności z zakresu realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Zarządzenie Nr 137/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do realizacji programu "Asystent osoby niepełnosprawnej" oraz upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do podejmowania czynności z zakresu realizacji programu "Asystent osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Zarządzenie Nr 138/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Załącznik

Zarządzenie Nr 139/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Załącznik

Zarządzenie Nr 140/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 Projekt Uchwały Budżetowej Dochody Dochody opis Wydatki Wydatki bieżące Wydatki Oświaty Wydatki MOPS Wydatki KDUM Wydatki MOSiR Wydatki majątkowe Przychody rozchody Przychody rozchody opis Zadania zlecone Porozumienia Dotacje podmiotowe Dotacje celowe sfp Dotacje celowe nsfp Inwestycje Inwestycje opis Projekt Uchwały w sprawie WPF 2023-2034 WPF 2023-2024 Przedsięwzięcia Opinia RIO do projektu Uchwały budżetowej str1 Opinia RIO do projektu Uchwały budżetowej str2 Opinia RIO do projektu Uchwały w sprawie WPF

Zarządzenie Nr 141/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2022 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 142/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 listopada 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 143/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie: nabycia własności zabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3615/1 położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja nr 41.

Zarządzenie Nr 144/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 listopada 2022 roku w prawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43A wraz z przynależnym udziałem w częściach wspólnych budynku oraz gruncie. Załącznik  

Zarządzenie Nr 145/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 146/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 147/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 148/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 grudnia 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

 

Zarządzenie nr 150/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 05 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z serwisu internetowego ePodatki Załącznik

Zarządzenia Nr 151/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 07 grudnia 2022 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 152/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta Gostynina. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 153/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 154/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Załącznik

Zarządzenie Nr 155/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina.

Zarządzenie 156/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2022 r. Załącznik

Zarządzenie Nr 157/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji do spraw nagród i wyróżnień sportowych

Zarządzenie Nr 158/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie: nabycia niezabudowanej działki położonej w Gostyninie przy ul. Czapskiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym 4739/3 o powierzchni 0,2645 ha.

Zarządzenie nr 159/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 160/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmiany Regulaminu Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 161/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 162/2022 - Anulowano

Zarządzenie nr 163/2022  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do realizacji programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do podejmowania czynności z zakresu realizacji programu „opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Zarządzenie Nr 164/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Gostyninie do realizacji programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" oraz upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do podejmowania czynności z zakresu realizacji  programu "Asystent Osobisty osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Zarządzenie Nr 165/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 166/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zarządzenie Nr 167/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy.

Zarządzenie Nr 168/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-05 14:13:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Uliczna Wioletta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-03 08:09:11
  • Liczba odsłon: 3778
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10385758]

przewiń do góry