Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie: okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 4/2022 - Anulowano

Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Załącznik Nr 1 

Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina na 2022 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok Załączniki

Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych, położonych w Gostyninie przy ul. Hubalczyków. 

Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i szkół podstawowych dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w administracji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie.

Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2022 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmianowego systemu czasu pracy w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 stycznia 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie  Nr 17/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2022 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zmianowego systemu czasu pracy w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie

Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie nr 24/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina na lata 2022 -2024.

Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz określenia trybu i zasad jej działania. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 40/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie

Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 30/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu

Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 marca 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 marca 2022 r.w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gostynina na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok Dochody Wydatki bieżące Wydatki Oświaty Wydatki majątkowe Przychody rozchody Zadania zlecone Inwestycje Przedsięwzięcia Załączniki tabelaryczne Informacja o stanie mienia komunalnego Informacja o gospodarce odpadami Opis do Informacji o gospodarce odpadami MCK1 MCK2 MCK3 MCK4 MCK5 MCK6 MBP1 Uchwała nr 3.e./192/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok

Zarządzenie Nr 35/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 39/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie: ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 40/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 kwietnia 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 41/2022 Burmistrz Miasta Gostynina z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2022 rok Załącznik

Zarządzenie nr 44/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. Załącznik

Zarządzenie Nr 45/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości przylegających do siebie tworząc jedną funkcjonalną całość stanowiące własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 46/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 kwietnia 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie nr 47/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 48/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ulicy Wyszyńskiego w celu powiększenia i poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Załącznik Nr 1  

Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Załącznik Nr 1 

Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego
i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 54/2022  Burmistrza Miasta  Gostynina z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za 2021 rok. Załącznik

Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 57/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 60/2022  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Gostyninie

Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gostyninie

Zarządzenie Nr 62/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 czerwca 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie Nr 64/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2022 „Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2020 – 2022”

Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2022 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego
i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Załącznik

Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie, ul. 18 Stycznia 2, 09 – 500 Gostynin Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie Nr 81/2022  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 82/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 83/2022 - Anulowano

Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu na rzecz najemcy. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 88/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2022 rok Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Gostyninie

Zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gostyninie

Zarządzenie Nr 91/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 92 2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 93/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie

Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrz Miasta Gostynina z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 95/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 lipca 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 96/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 98/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba
z Gostynina w Gostyninie

Zarządzenie nr 99/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 67/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2024 dla Urzędu Miasta Gostynina oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 100/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.ewidencji dróg i inwestycji drogowych

Zarządzenie Nr 101/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 103/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2022 rok Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 105/2022  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia Pani Grażynie Stanisławskiej

stanowiska dyrektora Przedszkola nr 4 w Gostyninie

Zarządzenie Nr 106/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia Panu Robertowi Pypkowskiemu

stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gostyninie

Zarządzenie Nr 107/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 108/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 109/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku Załączniki tabelaryczne Dochody Wydatki bieżące Wydatki bieżące Oświaty Wydatki majątkowe Przychody i rozchody Zadania zlecone Inwestycje roczne Spis treści WPF i Przedsięwzięcia Załączniki tabelaryczne do zał. nr 2 Struktura Opinia RIO

Zarządzenie Nr 110/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 111/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 112/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Załącznik Nr 113/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 września 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 114 /2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie sposobu korzystania z pojazdów i sprzętu silnikowego oraz w sprawie gospodarki paliwowej w Gminie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 115/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 września 2022 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Gostyninie. Załącznik

Zarządzenie Nr 116/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 września 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu

Zarządzenie Nr 117/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 września 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2022 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 118/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 września 2022 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 40/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie

Zarządzenie Nr 119/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 września 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 120/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 121/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 122/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 123/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2022 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 124/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: zasad udostępniania wód stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina tj. " Jeziora Bratoszewo", " Jeziora przy Zamku" oraz " Jeziora Sejmikowego" do celów amatorskiego połowu ryb.

Zarządzenie Nr 125/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 126/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 127/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Załącznik

Zarządzenie Nr 128/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 października 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2022 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 129/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 października 2022 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Gostyninie przy ul. Krośniewickiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości. Załącznik

Zarządzenie Nr 130/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 października 2022 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik


Zarządzenie Nr 132/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Zarządzenie Nr 133/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2022 roku w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków w Funduszu Pomocy.

Zarządzenie Nr 134/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2022 roku w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zarządzenie Nr 135/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2022 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 136/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do realizacji programu "opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 oraz upoważnienia Kierownika MOPS w Gostyninie do podejmowania czynności z zakresu realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Zarządzenie Nr 137/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do realizacji programu "Asystent osoby niepełnosprawnej" oraz upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do podejmowania czynności z zakresu realizacji programu "Asystent osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Zarządzenie Nr 138/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Załącznik

Zarządzenie Nr 139/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Załącznik

 

Zarządzenie Nr 142/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 listopada 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

 

Zarządzenie Nr 144/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 listopada 2022 roku w prawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43A wraz z przynależnym udziałem w częściach wspólnych budynku oraz gruncie. Załącznik  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-05 14:13:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Petz Aneta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-24 13:06:34
  • Liczba odsłon: 1780
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9634672]

przewiń do góry