Gostynin, dnia 03.06.2020 r.

ZP. 271.2.4.2020


OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU  OFERTOWYM


W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania pn.:  


S prawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży elektrycznej


przy realizacji inwestycji pod nazwą: Moder nizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w


Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-


szatniowego.


1. Opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na sprawowaniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych p rzy realizacji inwestycji pod ww nazwą.


Roboty będą realizowane na podstawie projektu budowlanego: „ MODERNIZACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOSTYNINIE POLEGAJĄCA NA ROZBIÓRCE ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH; BUDOWIE: ZAPLECZA SOCJALNO-SANITARNEGO, BOISKA TRENINGOWEGO, DOJŚĆ I DOJAZDÓW, WYDZIELONYCH TRYBUN DLA KIBICÓW GOŚCI, OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I URZĄDZENIAMI, INSTALACJI ODGROMOWEJ, INSTALACJI ZRASZANIA; PRZEBUDOWIE: BIEŻNI,   UKŁADU KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z PARKINGAMI; REMONCIE: BOISKA PIŁKARSKIEGO, SKOCZNI   W DAL, RZUTNI PCHNIĘCIA KULĄ ”, opracowanego przez Pracownię Projektową MODUS z siedzibą w Krakowie ul. Narciarska 2f/34 zatwierdzonego decyzją   nr 435/2018 z dnia 17.12.2018r.

 

Zakres robót obejmuje I Etap modernizacji tj.: budowę zaplecza socjalno – sanitarnego oraz boiska treningowego   wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami - wszystkie prace określono szczegółowo pod względem technologicznym i materiałowym w dokumentacji projektowej budowlanej.


Szczegółowy opis inwestycji i zakres prac zawiera załącznik nr 2


Link do dokumentacji dotyczącej robót budowlanych: https://umgostynin.bip.org.pl/?tree=4470


2. Wymagania wobec Inspektora   Nadzoru Inwestorskiego:


       - posiadanie odpowiednich kwalifikacji i uprawnień budowlanych do kierowania robotami   budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych;


       - wpis na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


3. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. Nr 0, poz. 1186 z późniejszymi zmianami ). Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie:


1)   Reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem   budowlanym oraz przepisami , normami i zasadami wiedzy technicznej.

2)   Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

3)    Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
i przewodów kominowych. Udział w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym
i czynnościach przekazania obiektu budowlanego do użytkowania.

4)   Potwierdzania usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót.

5)    Informowania Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu   realizacji   inwestycji .


4.    Ponadto w ramach przedmiotu umowy   Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do: 

 

1)   nadzoru nad zachowaniem harmonogramu realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy;

2) zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej opracowanej przez Wykonawcę robót, w tym wszelkich opracowań wymienionych w specyfikacjach technicznych;

3) zawiadamiania Zamawiającego oraz jednostki projektowej o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych;

4) sprawdzania ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

5) dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów technicznych oraz częściowych;

6)   potwierdzania faktyczne wykonanych robót;

7)   kontrolowania terminowości wykonania robót objętych dokumentacją w stosunku do harmonogramu realizacji robót i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym;

8)   akceptacji protokołów odbioru Wykonawcy robót;

9)   stałego uczestnictwa w naradach technicznych i innych spotkaniach, organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

10) kontroli realizowanych robót budowlanych w zakresie wskazanym w SIWZ;

11) sprawdzania i opiniowania wniosków Wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót;

12) opracowywania opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia;

13) kontrolowania usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek;

14) dokonywania czynności związanych z odbiorami częściowymi, technicznymi i odbiorem końcowym robót budowlanych, przy udziale i akceptacji Zamawiającego;

15) nadzorowania kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodności z wymogami użytkowników;

16) przygotowania materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie;

17) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, przeglądów przy udziale Wykonawcy robót budowlanych, Zamawiającego i Użytkownika wraz ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia;

18) nadzorowania jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę robót oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale Wykonawcy robót, Zamawiającego i Użytkownika protokołu z usunięcia wad i usterek;

19) w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcę robót wad i usterek, przygotowania Zamawiającemu danych, niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu;

20) w przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę robót, przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zastępczego usunięcia wad i usterek   oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru;

21) przebywania w czasie realizacji robót budowlanych danej branży co najmniej 2 razy w tygodniu, dodatkowo na każde wezwanie zamawiającego i Wykonawcy robót w celu rozwiązania ewentualnych wątpliwości, - najpóźniej do piątku (do godziny 14.00) każdego tygodnia.

22) informowania Zamawiającego o niezgodnościach wykrytych w trakcie nadzorowania robót;

23) Zakres prac obejmuje również inne usługi konieczne do wykonania zamówienia, nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.


Inspektor Nadzoru jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie   zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków, o ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Inspektor Nadzoru jest   zobowiązany powiadomić pisemnie Zleceniodawcę.


Bez zgody Zleceniodawcy Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych.

Jako koordynatora czynności inspektorów na budowie Zamawiający wyznacza Inspektora Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina mgr inż. Jacka Toruniewskiego, który na budowie będzie pełnił funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno budowlanej .  


2. Termin rozpoczęcia robót planowany jest na II kwartał 2020 r. – termin zakończenie robót budowlanych planowany jest do dzień 20 września 2021 r.

3.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki :


1)   posiadanie odpowiednich kwalifikacji i uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń   telekomunikacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych;

2)   posiadają wiedzę i doświadczenie zawodowe w realizacji usług o podobnym charakterze i zakresie dot. realizowanych robót (również jako kierownik robót);

3)    posiadają wpis na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania przed podpisaniem umowy dokumentów i oświadczeń potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji, uprawnień, wiedzy i doświadczenia jak również przedłożenia wykazu usług o podobnym charakterze i zakresie dot. realizowanych robót .


  4. Wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

W przypadku dodatkowych pytań, odpowiedzi i wyjaśnień udzieli – Inspektor Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Gostynina mgr inż. Jacek Toruniewski tel. (24) 236 07 21.


5. Składanie ofert:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do dnia 9 czerwca 2020 r. do godz. 14.00 w formie pisemnej (Urząd Miasta Gostynina Wydział Zamówień Publicznych ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin pok. 304, (tel. 24 236 07 37), na adres e-mail ( zp@gostynin.pl ).

6. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego w przypadku zaistnienia istotnych okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy.


  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 
 
Załącznik nr 3 – Wzór umowy  
 
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO


 


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-03 11:32:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-08 11:19:15
  • Liczba odsłon: 1856
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11857955]

przewiń do góry