Uchwała Nr 96/XVII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012. POBIERZ.   Załącznik

Uchwała Nr 97/XVII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 216/XXXVIII/06 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi . POBIERZ

Uchwała Nr 98/XVII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy dla małej obwodnicy Gostynina. POBIERZ.

Rezolucja Nr 99/XVII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Gostyninie. POBIERZ.

Uchwała Nr 100/XVII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie na 2012 rok. POBIERZ.

Uchwała Nr 101/XVII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2012 rok. POBIERZ.   Załącznik.

Uchwała Nr 102/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Gostyninie  panem Andrzejem Robackim. POBIERZ.

Uchwała Nr 103/XIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012. POBIERZ.    ZAŁĄCZNIK.

Uchwała Nr 104/XIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 81/XV/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 . POBIERZ

Uchwała Nr 105/XIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2012". POBIERZ

Uchwała Nr 106/XIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla układu komunikacyjnego miasta Gostynina. POBIERZ.

Uchwała Nr 107/XIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Bagnistej (obecnie ul.Termalnej) w Gostyninie. POBIERZ.

Uchwała Nr 108/XX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani Janiny Domagała na działania Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie nieprawidłowości postępowania o wydanie zaświadczenia. POBIERZ.

Uchwała Nr 109/XXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012. POBIERZ.   Załącznik

Uchwała Nr 110/XXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 90/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2045. POBIERZ. Załącznik

Uchwała Nr 111/XXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. POBIERZ.

Uchwała Nr 112/XXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. POBIERZ.    ZAŁĄCZNIK.

Uchwała Nr 113/XXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 259/XLVIII/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: tekstu jednolitego statutu  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie. POBIERZ.

Uchwała Nr 114/XXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Gostynina  z Samorządowego Stowarzyszenia Mazowsza. POBIERZ.

Uchwała Nr 115/XXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gostynina na rok 2012. POBIERZ.

Rezolucja Nr 116/XXII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wystąpienia z powództwem o ochronę dóbr osobistych Gminy Miasta Gostynina. POBIERZ.

Uchwała Nr 117/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 kwietnia 2012r. w wprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016. POBIERZ.

Uchwała Nr 118/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032. POBIERZ.      Załącznik Nr 1 cz. I,   Załącznik Nr 1 cz. II,     Załącznik Nr 2

Uchwała Nr 119/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2012r. numer 115/XXI/2012 w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gostynina na rok 2012. POBIERZ.

Uchwała Nr 120/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011r. Nr 95/XVI/2011 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością p.n. Miejskie Centrum Handlowe "Stara Betoniarnia" Sp. z o.o. POBIERZ

Uchwała Nr 121/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012. POBIERZ.   Załącznik

Uchwała Nr 122/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr 90/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2045. POBIERZ.   Załącznik

Rezolucja Nr 123/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 kwietnia w sprawie przydzielenia koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne dla Telewizji TRWAM. POBIERZ.

UCHWAŁA  nr  124/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30  maja 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody Gminie Miasta Gostynina na przystąpienie i realizację projektu pt. “Wesoły przedszkolak w Miejskim Przedszkolu Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. POBIERZ

Uchwała Nr 125/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012. POBIERZ ZAŁĄCZNIK.

Uchwała Nr 126/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2012 roku zmieniająca uchwałę nr 90/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2045. POBIERZ . ZAŁĄCZNIK.

Uchwała Nr 127/XXV/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie ze stanowiska zastępcy Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Gostyninie Pani Agnieszki Korajczyk - Szyperskiej - radnej Rady Miejskiej w Gostyninie. POBIERZ.

Uchwała Nr 128/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. POBIERZ.

Uchwała Nr 129/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. POBIERZ.

Uchwała Nr 130/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie  likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej - zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Oczyszczania Miasta w Gostyninie" w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. POBIERZ.

Uchwała Nr 131/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Komunalizacji Mienia. POBIERZ.

Uchwała Nr 132/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gostynin. POBIERZ.

Uchwała Nr 133/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. POBIERZ.

Uchwała Nr 134/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. POBIERZ.

Uchwała Nr 135/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku Nr 95/XVI/2011 w sprawie utworzenia spółki z o.o. p.n. Miejskie Centrum Kultury "Stara Betoniarnia" sp. z o.o. zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 kwietnia 2012 roku Nr 120/XXIII/2012. POBIERZ.   

Uchwała Nr 136/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lipca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012. POBIERZ . ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr 137/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych. POBIERZ.

Uchwała Nr 138/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu realizacji programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina. POBIERZ

Uchwała Nr 139/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 216/XXXVIII/06 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi . POBIERZ.

Uchwała Nr 140/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Gostynina. POBIERZ 

Uchwała Nr 141/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miasta Gostynina. POBIERZ.

Uchwała Nr 142/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012. POBIERZ .   ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr 143/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę nr 90/XVI/2011  Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2045 . POBIERZ.   ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr 144/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. POBIERZ .

Uchwała Nr 145/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2013. POBIERZ

Uchwała Nr 146/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. POBIERZ .

Uchwała Nr 147/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Gostynina, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. POBIERZ

ZAŁĄCZNIKI

Uchwała Nr 148/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. POBIERZ.

Uchwała Nr 149/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. POBIERZ .

Uchwała Nr 150/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2013 rok. POBIERZ

Uchwała Nr 151/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok. POBIERZ.

Uchwała Nr 152/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. POBIERZ.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 , ZAŁĄCZNIK Nr2 , ZAŁĄCZNIK Nr3 , ZAŁĄCZNIK Nr4.

Uchwała Nr 153/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012. POBIERZ . ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr 154/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę nr 90/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2012-2045. POBIERZ    ZAŁĄCZNIK.

Uchwała Nr 155/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą. POBIERZ.

Uchwała Nr 156/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania. POBIERZ .

Uchwała Nr 157/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gostynina na lata 2012-2016. POBIERZ.

Uchwała Nr 158/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina. POBIERZ .

Uchwała Nr 159/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. POBIERZ.

Uchwała Nr 160/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. POBIERZ

Uchwała Nr 161/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. POBIERZ .

Uchwała Nr 162/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. POBIERZ.

Uchwała Nr 163/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. POBIERZ .

Uchwała Nr 164/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie w 2013 roku. POBIERZ .

Uchwała Nr 165/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012. POBIERZ. ZAŁĄCZNIK.

Uchwała Nr 166/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej  w Gostyninie Nr 216/XXXVIII/06 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. POBIERZ .

Uchwała Nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2045. POBIERZ.  załącznik

Uchwała Nr 168/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2013. POBIERZ.   załączniki

Uchwała Nr 169/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012. POBIERZ. ZAŁĄCZNIK.

Uchwała Nr 170/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 90/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2045. POBIERZ. ZAŁĄCZNIK.
 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cierpikowska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-02 08:49:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Cierpikowska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-06 13:03:40
  • Liczba odsłon: 9945
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339611]

przewiń do góry