UWAGA

09-10-2020 r. - Informacje Zamawiającego - patrz dół strony

07-10-2020 r. - odpowiedzi na pytania Zmiana treści SIWZ zmiana treści Ogłoszenia i przedłużenie Terminu składania ofert do dnia 19 października 2020 r. do godz. 10:00 - POBIERZ patrz dół strony

02-10-2020 r. - pytanie Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego - patrz dół strony

 

Ogłoszenie nr 590892-N-2020 z dnia 2020-09-30 r.
Gmina Miasta Gostynina: Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gostynina, krajowy numer identyfikacyjny 61101543100000, ul. ul. Rynek  26 , 09-500  Gostynin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 242 360 737, e-mail zp@gostynin.pl, faks 242 360 712.
Adres strony internetowej (URL): http://www.umgostynin.bip.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
Platforma przetargowa Gminy Miasta Gostynina: https://gostynin.logintrade.net/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
Platforma przetargowa Gminy Miasta Gostynina: https://gostynin.logintrade.net/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
Platforma przetargowa Gminy Miasta Gostynina: https://gostynin.logintrade.net/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wraz z załącznikami (w szczególności oświadczeń z art. 25a ustawy) w formie pisemnej przesyłając pocztą na adres Zamawiającego
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej
Numer referencyjny: ZP. 271.1.5.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ul. Kościelnej w Gostyninie. Zakres robót obejmuje: 1) rozbiórkę elementów drogowych; 2) wytyczenie projektowanych prac w terenie; 3) wykonanie robót ziemnych; 4) wykonanie studni oraz studzienek kanalizacji deszczowej z wpustami; 5) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalików; 6) wykonanie konstrukcji i nawierzchni drogi; 7) wykonanie konstrukcji i nawierzchni chodnika i zjazdów; 8) wykonanie obramowania jezdni; 9) wykonanie prac porządkowych; 10) wykonanie oznakowania poziomego P-10 (przejście dla pieszych) – 5 szt.. Oznakowanie poziome należy wykonać jako strukturalne, grubowarstwowe – zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45233140-2
45233222-1
45330000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga – zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy – żeby czynności polegające na wykonaniu robót w zakresie nawierzchni bitumicznej, układaniu nawierzchni z kostki brukowej oraz budowie kanalizacji deszczowej – wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający – zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy – uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej) wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga a) aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową grubości 6 lub 8 cm o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2 oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2; wyżej wymienione roboty mogą być wykonane w ramach jednej inwestycji lub dwóch różnych; b) aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osobę lub osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, tj.: kierownika budowy – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, tzn. posiadającego uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. – w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. – o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 t.j.) oraz posiadającego aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
numeracja według z SIWZ 1. 1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z wzorami określonymi w zał. nr 4 i 5 do SIWZ). 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów (zgodnie z wzorem określonym w zał. nr 5 do SIWZ). 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące podwykonawców (zgodnie z wzorem określonym w zał. nr 8 do SIWZ). 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w części VIII ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ). 11. Dokumenty podmiotów zagranicznych 1) W związku z art. 26 ust. 6 ustawy, z uwagi na fakt, że Zamawiający nie ma możliwości uzyskania dokumentów dotyczących podmiotów zagranicznych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych (rejestrów publicznych), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. – w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2020 r. poz. 1282 t.j.) tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) wykaz robót budowlanych – potwierdzający wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej utwardzenie terenu kostką brukową grubości 6 lub 8 cm o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2 oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wyżej wymienione roboty mogą być wykonane w ramach jednej inwestycji lub dwóch różnych; 2) wykaz osób – skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, tj. kierownika budowy – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
ewentualne pełnomocnictwo, kosztorys ofertowy, dowód wniesienia wadium, projekt harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych) PLN. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji jakości dla robót budowlanych  30,00
termin płatności faktury  10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
numeracja według siwz: 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie terminu – w przypadku gdy: 1) dokonane zostaną zmiany w dokumentacji budowlanej, na podstawie której Wykonawca realizuje roboty budowlane; 2) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne; 3) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym terminie; 4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 5) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 6) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 7) wystąpią okoliczności związane z działaniem siły wyższej lub ograniczenia wprowadzone decyzjami władz publicznych; 8) wystąpią okoliczności – z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – dotyczące: a) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, b) opóźnienia w przekazaniu dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany), c) konieczności zmian, przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej, d) zmian terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie. 3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie wynagrodzenia – w przypadku gdy: 1) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT; 2) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powodujących zmianę zakresu przedmiotu umowy. 4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy dotyczących zakresu przedmiotu umowy – w przypadku gdy: 1) nastąpią zmiany treści przepisów prawa dot. realizowanego przedmiotu zamówienia; 2) dokonane zostaną zmiany w dokumentacji budowlanej, na podstawie której Wykonawca realizuje roboty budowlane; 3) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 4) wystąpią okoliczności – z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego dotyczące konieczności zmian, przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej. 5. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na piśmie drugiej strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność zmian w umowie oraz podpisanie przez Strony aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: w sprawach merytorycznych (w zakresie przedmiotu zamówienia): – Tomasz Antonowicz – Wydział ds. Dróg (24) 236-07-46, w zakresie SIWZ: – Robert Gontarek – Wydział Zamówień Publicznych (24) 236-07-37.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZMIANA 07-10-2020 r.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia i przedmiary robót
Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o podwykonawcach
Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia ZMIANA 07-10-2020 r.

 

02-10-2020 r. - pytanie Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego - patrz dół strony

 

Gostynin, dnia 02.10.2020 r.


ZP. 271.1.5.2020


ODPOWIEDŹ NA PYTANIE


Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej


          Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy oraz z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


PYTANIE

1. Czy Zamawiający zatwierdzi do zastosowania w inwestycji jako rozwiązania równoważne do opisanych w SIWZ i STWIOR wpustów ulicznych betonowych dn 500 z osadnikiem o głębokości 0,5 m oraz z wpustem żeliwnym / kratą żeliwną klasy D400 nowe drogowe studzienki wpustowe o następującej charakterystyce:
– posiadają Krajową Ocenę Techniczną (KOT) wydaną przez IBDiM dopuszczającą do stosowania w inżynierii komunikacyjnej do punktowego ujmowania i odprowadzania wody powierzchniowej (opadowej i roztopowej) z dróg, parkingów, obiektów inżynierskich oraz innych obiektów i obszarów związanych z inżynierią komunikacyjną, która zawiera wytyczne zastąpienia typowych wpustów betonowych;
– posiadają nstp. wymiary geometryczne:
a) średnica Dw 425, Dz 477, Dśr 450,
b) średnica odpływu dn 200,
c) przy głębokości – 0,65 m zapewniają pojemność osadnikową równą przewidzianej w projekcie i opisanej w SIWZ;
– w zabudowanym zestawie posiadają nstp. elementy składowe:
a) rurę trzonową karbowaną SN2 lub SN4 z PP o wymiarach Dw 425, Dz 477, Dśr 450, zgodną z normą PN-EN 13598-2;
b) moduł odpływowy odpływu z króćcem dn 200, łączony szczelnie z rurą trzonową za pomocą uszczelki profilowej zgodnej z normą PN-EN 681-1;
c) dno z PP łączone szczelnie z rurą trzonową za pomocą uszczelki profilowej zgodnej z normą PN-EN 681-1;
– zwieńczenie drogowej studzienki wpustowej składa się z nastp. elementów:
a) wpustu żeliwnego klasy D400 zgodnego z normą PN-EN 124
b) żelbetowego adaptera pod wpust
c) betonowego pierścienia odciążającego
– poddawana jest wyczerpującym badaniom do oceny stałości właściwości użytkowych (w tym m.in. trwałości, wytrzymałości, obciążalności i szczelności), co wynika z KOT oraz Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych;
– wyposażona będzie w uliczne kraty żeliwne / wpusty żeliwne klasy D400 o wymiarach 420x620 mm / o powierzchni wlotowej 9-10 dm2, jak tego wymagają zapisy SIWZ / STWiOR.

W załączeniu rysunek proponowanej drogowej studzienki wpustowej wraz ze zwieńczeniem w rozwiązaniu równoważnym do przewidzianego w SIWZ dla ulicznych wpustów betonowych dn 500.
Podkreślamy, że rozwiązanie zaproponowane do zatwierdzenia jako równoważne posiada dokładnie taką samą funkcjonalność, identyczny obszar zastosowania i odpowiada potrzebom inwestycji. Nie stanowi obniżenia standardu wykonania. Wypełnia warunki techniczne stawiane odwodnieniom dróg publicznych określonym w Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).
W stosunku do rozwiązań, które proponujemy zastąpić cechuje je dodatkowo:
– odporność chemiczna (w tym na sole odmrażające),
– brak nasiąkliwości i odporność na przemarzanie,
– szczelność na całej wysokości,
– lekka konstrukcja, która nie stanowi obciążenia dla podłoża i nie osiada pod wpływem obciążeń statycznych i dynamicznych,
W przypadku odmowy zatwierdzenia proponowanego rozwiązania jako równoważnego w oparciu
o PZP prosimy o merytoryczne i szczegółowe uzasadnienie.


ODPOWIEDŹ

Wyrażamy zgodę na zastosowanie studni wpustowych zgodnie z przedstawioną charakterystyką.

 

W załączeniu:
Załącznik graficzny do pytania.

 

                                                                                                                                                                        Zatwierdzam

                                                                                                                                                              Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                                                                                                                 Paweł Witold Kalinowski

 

07-10-2020 r. - odpowiedzi na pytania Zmiana treści SIWZ zmiana treści Ogłoszenia i przedłużenie Terminu składania ofert

 

Gostynin, dnia 07.10.2020 r.

 

ZP. 271.1.5.2020

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

oraz

ZMIANA   TREŚCI   SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA,

ZMIANA   TREŚCI   OGŁOSZENIA,

PRZEDŁUŻENIE   TERMINU   SKADANIA   OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej

          Działając w oparciu o art. 38 ust. 2, 4 i 4a pkt 1 ustawy oraz z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz informuje o zmianie treści SIWZ, zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w dniu 30.09.2020 r. oraz o przedłużeniu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 19 października 2020 r. do godz. 10:00.

1) Odpowiedzi na pytania:

PYTANIE
1. Zgodnie z zamieszczonym Projektem Budowlanym Remontu ul. Kościelnej w ramach remontu nawierzchni należy sfrezować istn. nawierzchnię bitumiczną o gr. 5 cm i ułożyć geowłókninę PGM-14, geosiatkę szklaną, warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm oraz warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm. W związku z tym rzędne projektowane nawierzchni powinny być wyższe o min. 4 cm od rzędnych istniejących. Tymczasem wg Profilu podłużnego rys. nr 2 rzędne projektowane są takie same jak istniejące, a nawet w kilku miejscach rzędna projektowana idzie niżej niż istniejąca. Prosimy o wyjaśnienie tych niezgodności.

ODPOWIEDŹ
Aby uzyskać odpowiednią ilość miejsca na ułożenie PGM-14, warstwy wiążącej 5cm oraz ścieralnej 4cm należy wykonać frezowanie 5cm, rozbiórkę kamienia z poz. 2 przedmiaru branży drogowej oraz z poz. 2 przedmiaru branży sanitarnej.

PYTANIE
2. Zgodnie z SIWZ oraz Opisem przedmiotu zamówienia wycenę wartości przedmiotu zamówienia należy dokonać na podstawie dokumentacji oraz opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót jest tylko pomocniczy. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie nast. pozycji zamieszczonego przedmiaru robót, których nie ma w Projekcie Budowlanym:
a) Poz. 2 d.1. „Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wy. 14 cm w ilości 499,35 m2”. Prosimy o odpowiedź, czy rozebranie w/w kostki wchodzi w zakres niniejszego postępowania? W przypadku konieczności rozbiórki kostki kamiennej prosimy o podanie, gdzie jest ułożona w/w kostka.
b) Poz. 18 d.3 Przedmiaru robót  „Warstwa wyrównawcza istn. konstrukcji drogi o gr. 10 cm na powierzchni 920,70 m2”. Nie ma tej pozycji w zamieszczonym Projekcie Budowlanym. Prosimy o odpowiedź, czy ułożenie w/w warstwy wyrównawczej wchodzi w zakres niniejszego postępowania?
c) W przypadku konieczności ułożenia w/w warstwy wyrównawczej prosimy o podanie materiału, z jakiego ma ona być wykonana (beton asfaltowy, tłuczeń kamienny?).

ODPOWIEDŹ
2a. Tak, rozebranie ww. kostki wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Obejmuje to pozostały obszar drogi po rozbiórkach z poz. 2 przedmiaru kanalizacji deszczowej.
2b. Tak, ułożenie warstwy wyrównawczej wchodzi w zakres niniejszego postępowania.
2c. Tłuczeń kamienny.

PYTANIE
3. Prosimy o podanie kategorii ruchu KR w/w drogi.

ODPOWIEDŹ
Kategoria ruchu KR2

PYTANIE
4. Zamieszczone SST dot. nawierzchni bitumicznych opierają się o stare, nieaktualne normy. Prosimy o zamieszczenie ST dot. warstw nawierzchni bitumicznych zgodnych z aktualnie obowiązującymi normami i wytycznymi. - POBIERZ 1; POBIERZ 2

ODPOWIEDŹ
Dodano pliki dot. ww. SST z aktualnie obowiązującymi normami i wytycznymi w formie załączników.

PYTANIE
5. Prosimy o zamieszczenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, o którym mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia. - część opisowa; część graficzna

ODPOWIEDŹ
Zamieszczono zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu, należy wykonać tylko oznakowanie poziome.

PYTANIE
6. Prosimy o podanie rodzaju oznakowania poziomego: cienkowarstwowe (wg przedmiaru robót) czy grubowarstwowe (wg Opisu Przedmiotu Zamówienia) i ew. jaki rodzaj (termoplast, chemoutwardzalne).

ODPOWIEDŹ
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (wg przedmiaru robót).

PYTANIE
7. Uzgodnienia z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, ORANGE POLSKA straciły ważność. Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień.

ODPOWIEDŹ
Uzgodnienia były ważne na czas dokonania zgłoszenia. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa winien zwrócić się do gestorów sieci w imieniu Zamawiającego o aneksowanie uzgodnień.

PYTANIE
8. Zamawiający w SIWZ i Opisie Przedmiotu Zamówienia w celu spełnienia wymagań odnośnie zdolności zawodowej wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia konstrukcyjno-budowlane z ograniczeniami wraz z uprawnieniami drogowymi. Zgodnie z Prawem Budowlanym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zarówno bez ograniczeń jak i z ograniczeniami) nie uprawniają do kierowania robotami drogowymi. Tylko uprawnienia wydane w latach 1994-2003 obejmowały w swoim zakresie roboty drogowe, od 2003r kierować robotami drogowymi mogą tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności inżynierowej drogowej. W postępowaniu j/w występują tylko roboty drogowe i instalacyjne, nie występują roboty związane z budową obiektów i w związku z tym kierownik budowy powinien wykazać się posiadaniem uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej. Prosimy o zmianę w/w zapisu SIWZ.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający zgadza się z sugestią Wykonawcy. Zamawiający wymaga:
– aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osobę lub osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, tj.: kierownika budowy – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, tzn. posiadającego uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. – w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. – o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 t.j.) oraz posiadającego aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2) Zamawiający wprowadził ww. zmiany w treści SIWZ oraz załączniku nr 9 do SIWZ;
3) W związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 19 października 2020 r. do godz. 10:00;
4) Zamawiający dostosował do wprowadzonych zmian ogłoszenia dotyczących niniejszego zamówienia opublikowane:
1) w Biuletynie Zamówień Publicznych - POBIERZ
2) na Platformie przetargowej Gminy Miasta Gostynina: https://gostynin.logintrade.net/;
3) na stronie internetowej Zamawiającego – http://www.umgostynin.bip.org.pl/index/index/id/4584;
4) na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

 

                                                                                                                                                                         Zatwierdzam

                                                                                                                                                             Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                                                                                                                 Paweł Witold Kalinowski

 

 

09-10-2020 r. - Informacje Zamawiającego

Gostynin, dnia 09.10.2020 r.

 

ZP. 271.1.5.2020


INFORMACJE  ZAMAWIAJĄCEGO


Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej

 


          Zamawiający informuje, że w przypadku składania oferty z zachowaniem formy elektronicznej, oryginały dokumentów składane w wersji elektronicznej – np. e-gwarancje na potrzeby wadium – muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę tego dokumentu.

 

                                                                                                                                                               Zatwierdzam

                                                                                                                                                   Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                                                                                                      Paweł Witold Kalinowski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-30 11:03:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-09 10:54:03
  • Liczba odsłon: 2752
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562494]

przewiń do góry