Uchwała Nr 21/VI/2015
Rady Miejskiej  w Gostyninie, z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Uchwała Nr 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

Uchwała Nr 23/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2015. Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3 , Załącznik Nr 4 , Załącznik Nr 5 ,
Załącznik Nr 6 , Załącznik Nr 7 , Załącznik Nr 8 , Załącznik Nr 9 , Załącznik Nr 10,

Uchwała Nr 24/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2015 rok.

Uchwała Nr 25/VII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015. zal_25_2015.pdf

Uchwała Nr 26/VII/2015 R Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

Uchwała Nr 27/VII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Uchwała Nr 28/VIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do miejskich przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała Nr 29/VIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała Nr 30/VIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zasięgnięcia opinii Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Gostyninie.

Uchwała Nr 31/VIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 371/LIII/98 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 czerwca 1998 roku.

Uchwała Nr 32/VIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia Statusu Pokrzywdzonego. Załącznik

Uchwała Nr 33/VIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostyninie na 2015 rok. Załącznik

Uchwała Nr 34/VIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Gostyninie na 2015 rok. Załącznik nr 1 , Załącznik Nr 2,
Załącznik Nr 3 , Załącznik Nr 4 .

Uchwała Nr 35/VIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2015 rok . Załącznik

Uchwała Nr 36/IX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 3 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2015 rok. Załącznik.

Uchwała Nr 37/IX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 3 marca 2015r. zmieniająca uchwałę nr 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

Uchwała Nr 38/X/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 . Załącznik

Uchwała Nr 39/X/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2015".

Uchwała Nr 40/X/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - drzewa z gatunku "Dąb szypułkowy".

Uchwała Nr 41/X/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2015.

Uchwała Nr 42/X/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 204/XXXV/06 z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina zmienionej uchwałą nr 200/XXXII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 43/X/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032. Załącznik 1   -  c.d. ;   Załącznik 2

Uchwała Nr 44/X/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 45/X/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat.

Uchwała Nr 46/X/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała Nr 47/X/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wystąpienia ze Związku Miasta Polskich.

Uchwała Nr 48/X/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015. Załącznik

Uchwała Nr 49/X/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę nr 22/VI/2015  Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

Rezolucja Nr 50/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przywrócenia godności, sprawiedliwości i dobrego imienia Pana Jarosława Domagały.

Rezolucja Nr 51/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przywrócenia godności, sprawiedliwości i dobrego imienia Pana Jerzego Pawła Tencera.

Uchwała Nr 52/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Przytorze". Załącznik

Uchwała Nr 53/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

Uchwała Nr 54/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gostynina do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "AKTYWNI RAZEM" z siedzibą w Łącku.

Uchwała Nr 55/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015. Załącznik

Uchwała Nr 56/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę nr 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

Uchwała Nr 57/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zapewnienia Radzie Miejskiej obsługi prawnej.

Uchwała Nr 58/XII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat.

Uchwała Nr 59/XII/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 60/XII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat.

Uchwała Nr 61/XII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ujednolicenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego 30 stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina, a będących w użytkowaniu wieczystym Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Uchwała Nr 62/XII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zbudowanej położonej w Gostyninie przy ul. Termalnej.

Uchwała Nr 63/XII/2015 Rady Miejskiej w Gostynin z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gostynina na rok 2015.

Uchwała Nr 64/XII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Uchwała Nr 65/XII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

Uchwała Nr 66/XII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Komunalizacji.

Uchwała Nr 67/XII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Uchwała Nr 68/XIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015. Załącznik

Uchwała Nr 69/XIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę nr 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

Uchwała Nr 70/XIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2015 rok . Załącznik

Uchwała Nr 71/XIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę nr 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

Uchwała Nr 72/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Gostynina za 2014 rok.

Uchwała Nr 73/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała Nr 74/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Uchwała Nr 75/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia "Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gostynina".

Uchwała Nr 76/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie rozwiązania jednostki pn. Straż Miejska w Gostyninie.

Uchwała Nr 77/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gostynińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała Nr 78/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 79/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015. Załącznik

Uchwała Nr 80/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę nr 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

Uchwała Nr 81/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok.

Uchwała Nr 82/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gostynina oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr 83/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań w celu wypracowania wspólnego stanowiska w przedmiocie połączenia Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie sp. z o.o. i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie sp. z o.o. co do metody wyboru połączenia obu tych podmiotów.

Uchwała Nr 84/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym.

Uchwała Nr 85/XVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015. Załącznik

Uchwała Nr 86/XVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę nr 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

Uchwała Nr 87/XVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej.

Uchwała Nr 88/XVII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 78/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 89/XVII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015. Załącznik

Uchwała Nr 90/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 września 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

Uchwała Nr 91/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych . załącznik

Uchwała Nr 92/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów" .

Uchwała Nr 93/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 95/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr 96/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Uchwała Nr 97/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015r. w sprawie przekazania skargi Heleny Pawlak, Franciszka Pawlaka i Piotra Dyszkiewicza na działania Burmistrza Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 98/XX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 1 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie.

Uchwała Nr 99/XX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 1 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015. Załącznik

Uchwała Nr 100/XXI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015. Załącznik

Uchwała Nr 101/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie . Statut. Ordynacja.

Uchwała Nr 102/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Burmistrza Miasta Gostynina Aktu Partnerstwa Miast: Gostynin i Żnin.

Uchwała Nr 103/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Uchwała Nr 104/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr 105/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr 106/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 107/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015. Załącznik

Uchwała Nr 108/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2016 rok.

Uchwała Nr 109/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie.

Uchwała Nr 110/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku w tym, do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Uchwała Nr 111/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015. Załącznik

Uchwała Nr 112/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę nr22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

 Uchwała Nr 113/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Uchwała Nr 114/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 115/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

Uchwała Nr 116/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

Uchwała Nr 117/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok".

Uchwała Nr 118/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 77/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania  Gostynińskiej Rady Działalności Pożytku. 

Uchwała Nr 119/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr 120/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018. Załącznik.

Uchwała Nr 121/XXIV/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr 122/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 103/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Uchwała Nr 123/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Załączniki DN-1 , Załącznik IN-1, Załącznik ZN-1/A, Załącznik ZN-1/B, Załącznik DR-1 ,
Załącznik IR-1,    Załącznik ZR-1/A , Załącznik ZR-1/B, Załącznik DL-1, Załącznik IL-1 ,
Załącznik ZL-1/A, Załącznik ZL-1/B,

Rezolucja Nr 124/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Gostyninie dotyczącego sposobu rekrutacji osób do Urzędu Miasta i do podległych jednostek miejskich.

Uchwała Nr 125/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015. Załącznik

Uchwała Nr 126/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wszczęcia sporu o właściwość ze Starostą Powiatu Gostynińskiego w sprawie skargi Heleny Pawlak, Franciszka Pawlaka i Piotra Dyszkiewicza na działalność Burmistrza Miasta Gostynina.

Rezolucja  Nr 127/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Gostyninie dotyczącego lokalizacji na terenie Gminy Miasta Gostynina ośrodka dla cudzoziemców.

Uchwała Nr 128/XXV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia "Diagnozy potrzeb i sytuacji problemowej w szkole stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie projektów realizowanych Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna" . Załącznik Szkoła Podstawowa Nr 1

Uchwała Nr 129/XXV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia "Diagnozy potrzeb i sytuacji problemowej w szkole stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie projektów realizowanych Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna". Załącznik Szkoła Podstawowa Nr 3

Uchwała Nr 130/XXV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia "Diagnozy potrzeb i sytuacji problemowej w szkole stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie projektów realizowanych Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna". Załącznik Gimnazjum Nr 1.

Uchwała Nr 131/XXV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia "Diagnozy potrzeb i sytuacji problemowej w szkole stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie projektów realizowanych Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna". Załącznik Gimnazjum Nr 2


Uchwała Nr 132/XXV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Gostyninie.

Uchwała Nr 133/XXV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 123/XXIV/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy , deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Załącznik Nr1, Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3, Załącznik Nr4, Załącznik Nr5, Załącznik Nr 6.

Uchwała Nr 134/XXV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015. Załącznik

Uchwała Nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

Uchwała Nr 136/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2016. Załącznik - tabele, Załącznik -Wydatki, Załącznik - wydatki oświata, załącznik - wydatki MOSWiZ , Załącznik - wydatki MOPS, Załącznik - wydatki majątkowe , Załącznik - wydatki inwestycyjne , Załącznik - wydatki bieżące, Załącznik - przychody, rozchody, Załącznik - dochody.


Uchwała Nr 137/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej  w Gostyninie z dnia 28 maja 2015r. Nr 64/XII/2015 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna , zasad jego ustalania , wysokości opłaty za pobyty dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Uchwała Nr 138/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015.  Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr2, Załącznik Nr3, Załącznik Nr4, Załącznik Nr5, Załącznik Nr6.

Uchwała Nr 139/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

Uchwała Nr 140/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach pomocy de minimis.

Uchwała Nr 141/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zawarcia umowy ramowej z Gostynińską Spółdzielnią Mieszkaniową .

Uchwała Nr 142/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/XII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Uchwała Nr 143/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie skargi na nieprawidłowości w zakresie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cierpikowska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-02 10:14:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Cierpikowska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-11 12:26:00
  • Liczba odsłon: 10205
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11407085]

przewiń do góry