Wydział ds. Dróg

Urząd Miasta Gostynina ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

Siedziba: ul. Parkowa 22

tel.: 24-236-07-461)        Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom.

2)        Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego .

3)        Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz naliczanie opłat i kar.

4)        Realizowanie zadań z zakresu inżynierii ruchu, w tym opracowywanie projektów organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych i uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. Organizacji Ruchu Drogowego przy Starostwie Powiatowym.

5)        Koordynowanie robót w pasie drogowym.

6)        Badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

7)        Wykonywanie prac konserwacyjnych lub naprawczych oraz porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

8)        Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.

9)        Prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem i korzystaniem z dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina oraz terenów wydzielonych pod drogi na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w szczególności:

a) przygotowywanie oświadczeń o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane,

b) naliczanie opłat za korzystanie z gruntu komunalnego,

c) przygotowywanie umów na umieszczenia urządzeń na gruncie i czasowe zajęcie terenu na okres budowy,

d) przekazywanie i przejmowanie terenu na czas robót.

10)    Współdziałanie z Wydziałem Finansowym w zakresie egzekucji należności ustalonych wydanymi decyzjami oraz zawartymi umowami.

11)    Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.

12)    Współdziałanie z Wydziałem Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem rozwoju gminnej sieci drogowej oraz uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego.

13)    Przygotowywanie, prowadzenie i nadzorowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy, modernizacji lub remontów dróg gminnych.

14)    Utrzymanie bieżącej współpracy z właściwymi zarządami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie miasta Gostynina w zakresie ich modernizacji.

15)    Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zaliczenia wydzielonych terenów do dróg publicznych.

16)    Wydawanie decyzji na przejazd pojazdów nienormatywnych.

17)    Prowadzenie gospodarki paliwowej dla pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu wydziału.

18)    Przygotowywanie dokumentów dotyczących zakupu paliwa dla potrzeb urzędu.

19)    Prowadzenie spraw z zakresu miejskiego transportu publicznego.

20)    Współdziałania z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie realizacji zadań z zakresu pielęgnacji i utrzymania zieleni oraz utrzymania porządku i czystości na terenie miasta.

Przy załatwianiu spraw Obsługa informatyczna Urzędu używa symbolu "D"


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-13 15:02:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Klimuk Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 11:57:41
  • Liczba odsłon: 5203
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11122157]

przewiń do góry