Część opisowa do dochodów budżetu Miasta Gostynina

na 2004 rok

 

Plan dochodów budżetowych Miasta Gostynina opracowano na podstawie:

1.      Zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 28 listopada 2003 roku,

2.      Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji podstawowej,      oświatowej i równoważącej oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Miasta Gostynina,

3.      Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów       w 2003 roku,

4.      Informacji wydziałów Urzędu Miasta o wysokości planowanych dochodów,

5.      Informacji Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami lub realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,

6.      Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2003 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.

 

 

W 2004 roku przewiduje się dochody budżetowe w wysokości 25.281.282,-zł, w tym:

 

A. Dochody własne w wysokości 15.318.105,-zł, co stanowi wzrost o 6,00% do

     dochodów planowanych na 2003 rok.

 

 

I. PODATKI                                                                                     12.432.315,-zł

 

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych       4.634.315,-zł

Kwotę udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, wskaźnik udziału gmin we wpływach z tego podatku zwiększono z obecnych 27,60% do 35,72%. Zaplanowana kwota stanowi wzrost o 21,92% w stosunku do 2003 roku.

 

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych           300.000,-zł

Wskaźnik udziału gmin w tym podatku wzrósł z obecnych 5,00% do 6,71%. Wpływy z udziałów w tym podatku zaplanowano na poziomie 2003 roku.

 

3. Podatki od nieruchomości                                                                       5.590.500,-zł

Dane do projektu planu zostały przyjęte na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.). Za podstawę przyjęto stawki określone uchwałą Rady Miejskiej. Wpływy z tego podatku na 2004 rok obliczono uwzglę-dniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2003r., przewidywane wykonanie za 12 miesięcy (powiększone o wpływy na zaległości z tego podatku w 2003 roku).

 

4. Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych                                                     26.000,-zł   

Dane do projektu planu zostały przyjęte na podstawie ustawy o zmianie ustaw: o podatku rolnym, o lasach oraz o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody. Za podstawę szacunku podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy przyjęto równowartość pieniężną 2,5q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wynosi 34,57 zł/q. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatkiem rolnym objętych jest 679 ha fizycznych, które stanowią 226 ha przeliczeniowych, opłaca go 300 podatników.

 

5. Podatek leśny                                                                                                15.500,-zł

Wpływy z tytułu tego podatku planuje się wyższe o 26,02% w stosunku do 2003 roku.

 

6. Podatki od środków transportowych                                                          500.000,-zł

Wpływy z tytułu tego podatku planuje się na poziomie 2003 roku. Od 2004 roku zlikwidowana została subwencja rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych.

 

7. Podatki opłacane w formie karty podatkowej                                            175.000,-zł

Z podatku opłacanego w formie karty podatkowej przewiduje się wpływy niższe o 30,00% w stosunku do 2003 roku.

 

8. Podatek od spadków i darowizn                                                                   90.000,-zł

Przewidywane wpływy są wyższe o 12,50% w stosunku do 2003 roku.

 

9. Podatek od posiadania psów                                                                         16.000,-zł

Wpływy z tytułu tego podatku zaplanowano wyższe o 6,67% w stosunku do 2003 roku.

 

10. Opłata skarbowa                                                                                       350.000,-zł

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano niższe o 12,50% w związku z niską realizacją dochodów z tego tytułu w 2003 roku.

 

11. Opłata targowa                                                                                          160.000,-zł

Wpływy tytułu opłaty targowej są planowane na poziomie 2003 roku.

 

 

 

12. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                        25.000,-zł

Zaplanowane o 16,67% niższe niż w 2003 roku dochody obejmują wpływy z opłaty administracyjnej za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                 550.000,-zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano wyższe o 22,22% w stosunku do 2003 roku.

 

 

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY                                              1.442.500,-zł

 

1.      Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości                                                                                                102.000,- zł   

Dochody z tej pozycji obejmują:

  - opłaty za wieczyste użytkowanie                                      -  70.000,-zł

  - opłaty za zarząd terenu                                                                        -  32.000,-zł

 

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                           349.000,-zł

Dochody w tej pozycji obejmują:

  - czynsz dzierżawny za bazar przy ul. Bagnistej                         - 136.000,-zł

  - czynsz dzierżawny za bazar przy ul. Targowej             -   41.000,-zł

  - czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych               -     9.000,-zł

  - czynsz za grunt pod garażami                                                       -     3.000,-zł

  - czynsz za przyjmowanie odpadów na wysypisko                        - 160.000,-zł

 

3. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                       804.000,-zł

Plan  wpływów w poszczególnych tytułach wynosi:

* sprzedaż działek                                                                                   - 584.000,-zł

   w tym:

   - przy ul. Armii Krajowej (5 działek)                                  -   75.000,-zł

   - przy ul. Kościuszki (2 działki)                                              -   40.000,-zł

   - przy ul. Krośniewickiej (1 działka)                         -     7.000,-zł

   - przy ul. 18 Stycznia (2 działki)                                          -   50.000,-zł

   - przy ul. Kolejowej (zabud.przem.-usług.)                     -   50.000,-zł

   - przy ul. 3 Maja (2 działki)                                              -   80.000,-zł

   - przy ul. Solidarności (3 działki)                              -   30.000,-zł

   - przy ul. Morenowej (2 działki)                                          -   14.000,-zł

   - przy ul. Kowalskiej (2 działki)                                              -   30.000,-zł

- przy ul. Wyszyńskiego - Kujawy (8 działek)                - 160.000,-zł

- przy ul. Jana Pawła II (2 działki)                         -   40.000,-zł

- przy ul. Dybanka (8 działek na dodzielenie)                 -     8.000,-zł

* sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz

   dotychczasowych najemców                                                      - 200.000,-zł

* sprzedaż garaży przy ul. Armii Krajowej                               -   20.000,-zł

 

4. Inne dochody z majątku gminy                                                                  187.500,-zł

w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -175.000,-zł

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania

  wieczystego w prawo własności -  10.000,-zł

- za wykonanie specyfikacji istotnych warunków

   zamówienia -    1.500,-zł

- inne wpływy -    1.000,-zł

 

 

III. WPŁYWY Z JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH                    466.600,-zł

 

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                             30.000,-zł

(opłaty za wynajem sal w szkołach – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 5)

 

2. Wpływy z usług                                                                                            436.600,-zł

Kwota obejmuje dochody uzyskane:

- z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze -  40.000,-zł

- za usługi stołówek szkolnych -396.600,-zł

  (zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 5).

 

IV. POZOSTAŁE DOCHODY                                                             976.690,-zł

 

1. Grzywny i kary                                                                                                2.000,-zł

Wpływy z mandatów Straży Miejskiej.

 

2.      Odsetki                                                                                                         62.000,-zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków

   i opłat lokalnych - 52.000,-zł 

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 10.000,-zł

 

3. Środki na dofinansowanie inwestycji własnych z innych źródeł              907.190,-zł

Środki na dofinansowanie:

- budowy krytej pływalni z Ministerstwa Edukacji Narodowej

  i Sportu                                                                                  - 800.000,-zł

- instalacji kolektorów słonecznych dla krytej pływalni

   z Eko-Funduszu                                                                    - 107.190,-zł  

 

4. Wpływy z różnych dochodów                                                                          3.450,-zł

Dochody  z rozliczenia inwestycji z lat ubiegłych.

 

5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją

    zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

    zleconych ustawami                                                                                        2.050,-zł

Dochody w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

 

 

B. Subwencje, dotacje                                                                        9.963.177,-zł

 

- subwencja podstawowa                                                                                  91.040,-zł

  przydzielona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców,

 

- subwencja oświatowa                                                                                7.402.477,-zł

  przydzielona według algorytmu ustalonego przez Ministra Edukacji 

 Narodowej,

 

- subwencja rekompensująca                                                                             6.312,-zł

subwencja rekompensująca w zakresie dochodów utraconych z tytułu ulg ustawowych w podatkach od nieruchomości i podatku rolnym,      

- subwencja równoważąca                                                                              807.589,-zł

przyznana gminom w celu wyrównania ewentualnych różnic w docho-dach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań,

 

- dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące                                        390.571,-zł

  dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w ustawie o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

 

- dotacje celowe na zadania zlecone                                                            1.265.188,-zł

  na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy kompetencyjnej oraz zadania obligatoryjne,

 

*  *  *

 

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA                                                      41.015,-zł

 

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego – dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-19 08:35:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-19 08:35:51
  • Liczba odsłon: 3311
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339534]

przewiń do góry