Uchwała Nr 147/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020. Załącznik Nr 1.    Załącznik Nr 2.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 148/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę nr132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034. Załącznik nr 1.   Załącznik nr 2.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 149/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Gostynina. Załącznik.
Głosowanie 
 
Uchwała Nr 150/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia częściowych ulg w opłacie za pobyt u opiekuna dziennego oraz w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" w Gostyninie.  Głosowanie  
 
Uchwała Nr 151/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-203. Załącznik Nr 1 Załącznik nr1 c.d.   Załącznik nr 2. 
Głosowanie
 
Uchwała Nr 152/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020. Załącznik Nr 1.    Załącznik 2, 3, 4.
Głosowanie 
 
Uchwała Nr 153/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034. Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2.
Głosowanie 
   
Uchwała  Nr 154/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. Głosowanie
 
Uchwała Nr 155/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020  r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2020. Głosowanie
 
Uchwała Nr 156/XIX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na 2020 rok. Głosowanie
 
Uchwała Nr 157/XX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020. Załącznik nr 1.   Załącznik nr 2, 3, 4.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 158/XX/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034. Załącznik nr 1.    Załącznik nr 2.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 159/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta Gostynina". Załącznik.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 160/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie ujednolicenia architektury obiektów tymczasowych handlowych i handlowo - usługowych lokalizowanych na terenie miasta Gostynina.  Głosowanie
 
Uchwała Nr 161/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr ewid. 4774/18, 4774/13, 4774/9, 4774/6 i 4774/3 o konturze "dr" zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej ul. Hubalczyków, działki nr ewid. 4475 o konturze "dr" zlokalizowanej w ciągu ul. A. Małkowskiego oraz działki nr ewid. 4747/7 i 4748/4 o konturze "dr" zlokalizowanej w ciągu ul.Honorowych Dawców Krwi oraz ustalenia jej przebiegu. Załącznik graficzny.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 162/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na działkach nr ewid. 5004, 4482 stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina, ul.Gerwatowskiego do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Załącznik graficzny.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 163/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Regulamin.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 164/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2020 rok.  Głosowanie
 
Uchwała Nr 165/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2020.   Głosowanie
 
Uchwała Nr 166/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.  Głosowanie
 
Uchwała Nr 167/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2020. Głosowanie
 
Uchwała Nr 168/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 169/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Głosowanie
 
Uchwała Nr 170/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę  Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020. Załącznik 1,2.   Załącznik 3, 4, 5, 6, 7.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 171/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.   Załącznik 1.      Załącznik 2.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 172/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie. Głosowanie
 
Uchwała Nr 173/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o  stanie Gminy Miasta Gostynina. Głosowanie
 
Uchwała Nr 174/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Adama Matyszewskiego na działalność Burmistrza Miasta Gostynina. Głosowanie
 
Uchwała Nr 175/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Adama Matyszewskiego na działalność p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie. Głosowanie
 
Uchwała Nr 176/XXI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Stanisława Zaremby o rozpatrzenie konfliktu w ramach Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Głosowanie
 
Uchwała Nr 177/XXII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 134/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Głosowanie
 
Uchwała Nr 178/XXII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 427/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" z siedzibą w Gostyninie. Głosowanie
 
Uchwała Nr 179/XXII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020. Załącznik nr 1.   Załącznik Nr 2, 3, 4.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 180/XXII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034. Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 181/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina wotum zaufania. Głosowanie
 
Uchwała Nr 182/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta  Gostynina za 2019 rok. Głosowanie
 
Uchwała Nr 183/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Głosowanie
 
Uchwała Nr 184/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 408/LXXIX/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. Rady Miasta Gostynina w sprawie ustalenia maksymalnej liczby  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gostynina.  Głosowanie
 
Uchwała nr 185/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 409/LXXIX/2018 Rady Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Gostynina. Głosowanie
 
Uchwała Nr 186/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.  Załącznik.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 187/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023. Załącznik.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 188/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020 . Załącznik 1,2.    Załącznik 3.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 189/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034. Załącznik 1.    Załącznik 2.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 190/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniająca  Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020. Załącznik nr 1, 2.   Załącznik nr 3, 4, 5.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 191/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034. Załącznik nr 1.    Załącznik nr 2.
  Głosowanie 
 
Uchwała Nr 192/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gostynina w roku szkolnym 2020/2021. Głosowanie
 
Uchwała Nr 193/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gostynina. Głosowanie
 
Uchwała Nr 194/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2020-2022.Głosowanie
 
Uchwała Nr 195/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina. Głosowanie
 
Uchwała Nr 196/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020. Załącznik nr 1 , 2. Załącznik nr 3, 4.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 197/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034. Załącznik nr 1.  Załącznik nr 2.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 198/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2006 r. Nr 216/XXXVIII/06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Głosowanie
 
Uchwała Nr 199/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. Głosowanie
 
Uchwała Nr 200/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. Głosowanie
 
Uchwała Nr 201/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie nadania imienia Miejskiej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyninie. Głosowanie
 
Uchwała Nr 202/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Głosowanie
 
Uchwała Nr 203/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. Głosowanie
 
Uchwała Nr 204/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. Głosowanie
 
Uchwałą nr 205/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Głosowanie
 
Uchwała nr 206/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych jednorodzinnych ogrzewanych wyłącznie olejem opałowym, gazem, biomasą, energią  elektryczną, poprzez pompy ciepła lub przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej.  Głosowanie
 
Uchwała Nr 207/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r.w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2021 rok. Głosowanie
 
Uchwała Nr 208/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020. Załącznik Nr 1,2.   Załącznik Nr 3, 4, 5.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 209/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034. Załącznik Nr 1.   Załącznik Nr 2.  
Głosowanie
 
Uchwała Nr 210/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. Głosowanie
 
Uchwała Nr 211/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Programu Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Załącznik.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 212/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020. Załącznik 1, 2.   Załącznik 3, 4.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 213/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034. Załącznik 1.    Załącznik 2.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 214/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2021. Głosowanie
 
Uchwała Nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034. Załącznik Nr 1.    Załącznik Nr 2.  
Głosowanie
 
Uchwała Nr 216/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2020. Załącznik Nr 1 i 2.  Załącznik Nr 3, 4, 5.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 217/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034. Załącznik nr 1.    Załącznik nr 2.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 218/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miasta Gostynina. Załącznik nr 1.    Załącznik nr 2.
Głosowanie
 
Uchwała Nr 219/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uznania petycji Teresy Garland za niezasługującą na uwzględnienie. Głosowanie
 
Uchwała Nr 220/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uznania petycji Karola Knacha za niezasługującą na uwzględnienie. Głosowanie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cierpikowska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 09:38:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Pilichowicz Julita
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-18 09:34:34
  • Liczba odsłon: 5286
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799394]

przewiń do góry