REJESTR WNIOSKÓW DO ZMIANY STUDIUM I MPZP złożonych od sierpnia 2020 r. po ocenie aktualności MPZP

wnioski podmiotów i osób fizycznych


Lp.

Wnioskodawca

Dane dot. wniosku:

nr ew. działki objętej wnioskiem.


Wnioskowane zmiany

Data wpływu wniosku
Uwagi.

1

Osoby fizyczne

ul. Kościuszkowców, ul. Targowa,

dz. nr ew. 946/2, 947/2, 948/1

Zmiana MPZP przyjętego Uchwałą Nr 276/XLI/97 w zakresie zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obecnie teren przeznaczony pod usługi UT,UG,UH oraz teren niezabudowany stanowiący ciąg ekologiczny.

2020.08.10
REJESTR WNIOSKÓW DO ZMIANY STUDIUM I MPZP złożonych od kwietnia 2016 r. po ocenie aktualności MPZP

Wnioski podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

Lp.

Wnioskodawca

Dane dot. wniosku:

nr ew. działki objętej wnioskiem.


Wnioskowane zmiany

Data wpływu wniosku
Uwagi.

Ostateczne rozstrzygnięcie

1

Osoba fizyczna

ul. Kolonia dz. Nr ew. 5822

Zmiana MPZP przyjętego Uchwałą Nr 286/LIV/10 w zakresie przebiegu dróg na terenie działki

20.09.2017r.2

Greeen Angel B7C S.A. S..k.

m. Gostynin

Zmiana we wszystkich MPZP umożliwiająca budowę płaskich dachów i parterowych budynków.

08.12.2017r.

Wniosek poddany zostanie ocenie do 2020 r.

W naszych planach miejscowych są zapisy o dopuszczeniu dachów płaskich na 20 % powierzchni budynku bądź zapisy dot. braku ustalenia kierunku kalenicy i dopuszczeniu dachów wielospadowych oraz zapisy określające wysokość zabudowy jako maksymalną .


3

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa

dz. nr ew. 2949 ul. Kilińskiego

Przeznaczenie działki na teren rekreacyjny .

04.01.2018r.

Teren objęty MPZP przyjętym Uchwałą nr 52/XI/2015 z 4.11.2014 r. przeznaczony pod drogę , zabudowę jednorodzinną , zabudowę wielorodzinną i zieleń publiczną.


4

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych Sp. z o.o.

i osoby fizyczne

350/1

Rozszerzenie przeznaczenia działki 350/1 o przeznaczenie alternatywnie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

23.02.2018r.

Teren objęty MPZP przyjętym Uchwałą nr 219/XXX/IV/96 z 24 września1996 r. przeznaczony pod zabudowę i zagospodarowanie na cele usług gastronomicznych , hotelarskich i związanych z wypoczynkiem .


5

Osoba fizyczna

4605/3

Zmiana przebiegu planowanej drogi lokalnej

11.04.2018r.

Planowana droga objęta MPZP przyjętym Uchwałą 106/XIX/2012 r oznaczona symbolem 37 KDL6

PKP S.A.

dz. nr ew. 358/1, 4539/1, 4539/2, części działki 361/7

Zmiana Studium w zakresie wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej , wielorodzinnej, usługowej , produkcyjno-usługowej oraz opracowanie nowych MPZP


25.06.2018 r.

Zm i any w Studium dotyczą części dz. Nr ew. 361/7 przeznaczon ej we wnioskowanym obszarze pod zieleń publiczną oraz rezerwy pod potrzeby infrastrukturalne.


7

Osoba fizyczna

5822 i inne

Zmiana planu polegająca na zniesieniu ograniczeń dla zabudowy dz. 5822 oraz innych zapisów planu dla całego obszaru przez który przebiega ul. Kolonia

15.02.2019 r.

Teren objęty MPZP zgodnie z Uchwałą nr 286/LIV/10 z 9 listopada 2010 r.


8

Spółdzielnia Mieszkaniowa POLAM

3739/7, 3739/17

Zmiana planu polegająca na zmianie kąta nachylenia połaci dachowych oraz powiększeniu terenu pod zabudowę garażową

08.03.2019 r.

Teren objęty MPZP zgodnie z Uchwałą nr 186/XXVI/00 z 27 października 2000 r.

W obecnie obowiązującym Studium jest to teren zieleni publicznej ZP.


9

HOL-BUD Sp. z o.o.

4625/8, 4623/5 , 4623/6

Zmiana planu polegająca na wprowadzeniu możliwości zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o wysokości do 3-ch kondygnacji nadziemnych

30.04.2019 r.

Teren objęty MPZP zgodnie z Uchwałą 155/XXX/2012 z 18 grudnia 2012 r.

W Studium jest to teren o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy wielorodzinnej.


10

Osoba fizyczna

5820/2

Zmiana planu polegająca na zmianie linii zabudowy od ul. 18-go Stycznia

06.05.2019 r.

Teren objęty MPZP zgodnie z Uchwałą nr 286/LIV/10 z 9 listopada 2010 r.


11

Osoba fizyczna

767,768,769

Opracowanie MPZP

20.05.2019 r.

Teren nie jest objęty ustaleniami MPZP

W obecnie obowiązującym Studium jest to teren w części przyległej do ul. Krośniewickiej o funkcji zabudowy mieszkaniowo-usługowej a w pozostałej części teren o funkcji rolniczej.12

Osoba fizyczna

5005/4 i, 4768/13

Zmiana MPZP polegająca na przesunięciu planowanej drogi publicznej

17.02.2020 r.

Teren objęty MPZP zgodnie z Uchwałą Nr 155/XXX/ 2012 z 18 grudnia 2018 r.
REJESTR WNIOSKÓW DO ZMIANY STUDIUM I MPZP

wnioski złożone po ocenie aktualności Studium i MPZP dokonanej w lipcu 2011 r.


Wnioski podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

Lp.

Wniosko-dawca


Dane dot. wniosku:

lokalizacja i nr ew. działki objętej wnioskiem
Propozycja zmian

Data wpływu wniosku


Uwagi


Ostateczne rozstrzygnięcie

1

Osoba fizyczna

ul. Ziejkowa

dz.nr ew..280/1 i cz. dz. nr ew. 65

Aktywizacja gospodarcza

18.07.2011r

Wg Studium tereny rolnicze. Wymagana wcześniejsza zmiana Studium


2

Osoba fizyczna

ul. Ozdowskiego


dz. nr ew. 3272


Zmiana przebiegu planowanych dróg

14.02.2013r

Dokonano analizy urbanistycznej uznając celowość opracowania MPZP

W dniu 7 października 2013 r podjęto Uchwałę Nr 203/XLI/2013 o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Uchwalono MPZP korygujący przebieg dróg.

3

Osoba fizyczna

Osiedle Zatorze

dz. nr ew. 4917/5


Zwężenie szerokości planowanej drogi

06.04.2013r

wpływ

26.06.2013r

Negatywna opinia urbanistyczna


4

Osoba fizyczna

Osiedle Zatorze

dz. nr ew. 4917/6, 4917/7, 4917/8, 4917/9, 4917/10, 4917/11, 4917/17

jw. zwężenie od strony dz. 4917/6 …....

06.04.2013r

wpływ

26.06.2013r

Negatywna opinia urbanistyczna


5

Osoba fizyczna

ul. Krośniewicka

dz. nr ew. 767,768,769

Wnioskowane przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową lub farmę wiatrową.

10.10.2013r

Wg Studium są to tereny w większości rolne . Wnioskodawca nie doprecyzował wniosku.


6

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

ul. Kolejowa

dz. nr ew. 4539/1

Wnioskowane przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową

13.08.2014r

Wg Studium są to tereny o funkcji produkcyjno-magazynowej – wymagana zmiana Studium


7

Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLAM"

ul. Wspólna

dz. nr ew. 3739/7

Zmiana MPZP przyjętego Uchwałą Nr 186/XXVI/2000

08.12.2014r8

Osoba fizyczna

ul. Kolonia

dz. nr ew. 5860

Zmiana MPZP przyjętego Uchwałą Nr 286/LIV/10 – likwidacja drogi 1KDD

11.09.2015r9

Osoba fizyczna

ul. Kolonia

dz. nr ew. 6000

Z,miana MPZP przyjętego Uchwałą Nr 286/LIV/10 – usunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy otaczającej istniejący zbiornik wodny 5WS

11.09.2015r10

Osoba fizyczna

ul. Kolonia

dz. nr ew. 5860

j.w. - przesunięcie wyznaczonej linii zabudowy do granic terenu oznaczonego symbolem 1KS

11.09.2015r11

Osoba fizyczna

ul. Kolonia

dz. nr ew. 5860

jw. - zmiana przeznaczenia terenu oznaczonego jako 1KDW na zabudowę mieszkaniową

11.09.2015r12

Osoba fizyczna

ul. Kolonia

dz. nr ew. 5826

jw. - zmiana ustaleń planu z 2 ZN na zabudowę

mieszkaniowo-usługową

11.09.2015r13

Osoba fizyczna

ul. Kolonia

dz. nr ew. 5860 , 6000

jw. - zamiana przeznaczenia terenu oznaczonego jako 2 KDD na zabudowę mieszkaniowo-usługową


11.09.2015r14

Osoby fizyczne

Osiedle Kilińskiego

dz. nr ew. 2949

Zmiana MPZP przyjętego Uchwałą Nr 52/XI/2015; wyznaczenie publicznego terenu rekreacyjnego przeznaczonego dla ogółu mieszkańców

17.11.2015r

W miejscowym planie przedmiotowy teren przeznaczony jest częściowo pod budowę drogi zbiorczej o szerokości w liniach rozgraniczających 15 m , częściowo pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz pod zieleń publiczną
Uwaga : Burmistrz Miasta Gostynina prowadzi rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w celu oceny aktualności w.w. dokumentów. Burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy , ocenia postępy w opracowywaniu miejscowych planów i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium z uwzględnieniem m.in. złożonych wniosków . Burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej wyniki tych analiz, po uzyskaniu opinii miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w trakcie kadencji rady. Rada podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i miejscowych planów a w przypadku uznania ich za nieaktualne w całości lub w części podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania odpowiednich opracowań planistycznych.


Na złożone wnioski nie udziela się odpowiedzi .Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Czech
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-24 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Czech Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-13 13:01:29
  • Liczba odsłon: 6735
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105745]

przewiń do góry