Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 567122-N-2018 z dnia 2018-06-04 r.Gmina Miasta Gostynina: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz częściowe zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyninie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneOgłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=357ea362-25a3-4040-8487-891e46cabc34SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA


ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o podwykonawcach


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-04 12:24:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-03 08:20:26
  • Liczba odsłon: 2329
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11122010]

przewiń do góry