WYBORY ŁAWNIKÓW 


URZĄD  MIASTA GOSTYNINA  INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020-2023
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW – 30 CZERWCA 2019  ROKU.

Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.).

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku dotyczącym dokonania przez Radę Miejską w Gostyninie   wyboru ławników na kadencję   2020-2023:

  •   do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 7 osób,
  •   w tej liczbie do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku, Wydział Pracy – 1 osoba
  •   do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gostyninie – 2 osoby.


informujemy, że do 30 czerwca 2019 r. można składać kandydatury na ławników .

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi,   że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

1)       jest nieskazitelnego charakteru;

2)       ukończył 30 lat;

3)       jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

4)       nie przekroczył 70 lat;

5)       jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

6)       posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1)       osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)       osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)       funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)       adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)       radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)       duchowni;

7)       żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)       funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)       radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru do 30 czerwca 2019 r.  

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia: 

1)       informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)       zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)       dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia .

Zgodnie z art. 162 § 7 usp koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 162 § 7 usp koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 usp koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Rady gminy dokonują wyboru ławników najpóźniej w październiku 2019 r.

Do dnia 31 października 2019 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentacją.  

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, pok. 212,   w godzinach urzędowania, tj. 7 30 -15 30 , Tel. 24/ 236-07-16.

Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miasta – www.gostynin.pl .Załączniki:

karta zgłoszenia kandydata na ławnika.


Lista osób popierających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika.


Oświadczenia kandydata na ławnika.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cierpikowska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-04 08:13:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Cierpikowska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-04 11:15:29
  • Liczba odsłon: 2689
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799312]

przewiń do góry