Gostynin, dnia 13.11.2023 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

           W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha” w Gostyninie, w imieniu Gminy Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

 

ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ DLA KLUBU DZIECIĘCEGO „UŚMIECH MALUCHA” W GOSTYNINIE W ROKU 2024

 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

 

1. Przedmiotem zapytania jest sukcesywna dostawa posiłków (świadczenie usługi cateringowej) dla maksymalnej liczby 30 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia, które będą przygotowywane z uwzględnieniem zasad żywienia małego dziecka od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci), w cenach jednostkowych brutto określonych w Załączniku nr 1 do zapytania, który stanowić będzie integralną część umowy.

2. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność prawną i finansową za jakość, przydatność oraz spełnienie wymagań określonych w umowie oraz za spowodowane w trakcie realizacji dostaw, uszkodzenia mienia lub spowodowanie zagrożenia zdrowia lub życia osób w wyniku realizowanych dostaw.

3. W trakcie realizacji przedmiotu zapytania dopuszcza się możliwość zmiany przez Zamawiającego ilości poszczególnych posiłków, nie powodującej powiększenia wartości przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełniał poprzez oferowane produkty wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności, a w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. – O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2018 r., poz. 1541 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. – O jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164, ze zm.). Każdy produkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP – Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.

5. Dostarczane posiłki powinny być przygotowane z produktów żywnościowych, które winny odpowiadać Polskim Normom (także wtedy gdy stosowanie Polskich Norm nie jest obowiązkowe) oraz być zgodne z normami określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej. Jakość dostarczanych produktów oraz sposób ich dostawy winny być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku (klasy) w szczególności:

 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. – O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.);
 • ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. – O produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242 ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. – W sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. 2015 poz. 29 .);
 • rozporządzenia WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. – W sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. L. 2004.139.1);
 • oraz rozporządzenia WE Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE. L. 2004.139.55).

6. Spełniający inne wymagania wskazane we wzorze umowy – stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

7. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Usługa cateringowa będzie wykonywana w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

 

 

 

3. Sposób obliczania ceny oferty:

 

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
 3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Kryterium wyboru oferty:

 

Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

 

Cena oferty brutto: 60% - C

Czas dostawy: 25% - D

Termin płatności faktury: 15% - T

 

Oferta będzie oceniana (liczba punktów – P) na podstawie wzoru:

P = C + D + T

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów.

 

Sposób oceniania ofert:

1) w kryterium cena (C) najwyższą liczbę punktów (maks. 60) otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia, a każda następna oferta odpowiednio mniej, zgodnie ze wzorem:

Cn:Co x 60 = liczba punktów otrzymanych w kryterium cena, gdzie

Cn – najniższa cena brutto spośród wszystkich nieodrzuconych ofert cenowych

Co – cena brutto ocenianej oferty

 

2) kryterium czasu dostawy (D) – najwyższą liczbę punktów (maks. 25) otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponuje najkrótszy czas dostawy posiłku, liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania w danym dniu przez Zamawiającego. Liczba punktów zostanie przyznana na podstawie poniższych zasad:

25 punktów – do 25 minut

15 punktów – od 26 do 45 minut

5 punktów – od 46 do 59 minut

0 punktów – powyżej 60 minut

 

3) kryterium płatności faktury (T) liczba punktów (maks. 15) otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponuje najdłuższy termin płatności faktury. Liczba punktów zostanie przyznana na podstawie poniższych zasad:

za 14 dniowy termin płatności faktury – 5 punktów

za 21 dniowy termin płatności faktury – 10 punktów

za 30 dniowy termin płatności faktury – 15 punktów

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

 

Oferta powinna zawierać formularz ofertowy (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego).

 

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 – do dnia 21.11.2023 r. do godz. 09:00. Termin otwarcia ofert – 21.11.2023 r. godz. 10:00.

– listownie z dopiskiem na kopercie: „Oferta na dostawę posiłków –  catering – do Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” na adres : Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha”, ul. Wojska Polskiego 23, 09-500 Gostynin,

– osobiście w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę posiłków – catering – do Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” do siedziby Klubu przy ul. Wojska Polskiego 23, 09-500 Gostynin.

 

 1. Wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

 

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Klubu – Iwona Rzegocka – Gontarek, tel. 885 – 366 – 555.

 


 

 

Formularz ofertowy - POBIERZ PDF
Wzór umowy - POBIERZ PDF

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-02 09:02:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-13 14:13:35
 • Liczba odsłon: 5105
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858211]

przewiń do góry